T: 072-5642669

U bevindt zich hier:Actueel»Nieuws»Doorwerken na AOW-datum
woensdag, 19 juli 2017 06:00

Doorwerken na AOW-datum

Als u na uw pensioen wilt doorwerken, moet u mogelijk een nieuw arbeidscontract afsluiten. U bent bovendien niet meer verzekerd tegen werkloosheid en arbeidsongeschiktheid. U ontvangt wel een wettelijk ouderdomspensioen (AOW) en eventueel een ouderdomspensioen van uw werkgever. Ook kunt u recht hebben op een Ziektewet-uitkering.

Wat verandert er op mijn werk als ik wil doorwerken na mijn AOW-leeftijd?

Wel of geen nieuw arbeidscontract

Is in uw cao geregeld dat uw contract eindigt als u de AOW-leeftijd bereikt? Maar wilt u toch blijven doorwerken? Overleg dan met uw werkgever over een nieuw contract.

Staat in uw cao dat doorwerken na de AOW-leeftijd is toegestaan? Dan loopt uw bestaande (tijdelijke of vaste) contract gewoon door. 

Ontslag bij of na bereiken AOW-leeftijd

Soms eindigt uw arbeidsovereenkomst ‘van rechtswege’ als u de AOW-leeftijd bereikt. Dat betekent dat de arbeidsovereenkomst op dat moment vanzelf eindigt. Uw werkgever hoeft deze dus niet op te zeggen. Deze afspraak staat dan in uw cao of in uw arbeidsovereenkomst.

Als er niets is afgesproken en wil uw werkgever de arbeidsovereenkomst beëindigen als u de AOW-leeftijd bereikt? Of in de tijd daarna? Dan moet uw werkgever de arbeidsovereenkomst opzeggen. De werkgever kan dit doen zonder preventieve toets van het UWV of de rechter. Er geldt dan een opzegtermijn van één maand. Uw arbeidsovereenkomst moet dan wel zijn ingegaan voordat u de AOW-leeftijd heeft bereikt. Bent u pas in dienst gekomen nadat u de AOW-leeftijd heeft bereikt, dan geldt het ‘gewone’ ontslagrecht.

Geen transitievergoeding

Als u wordt ontslagen op het moment dat u de AOW-leeftijd heeft bereikt of daarna, heeft u geen recht op een transitievergoeding.

Tijdelijke contracten

Een reeks van opvolgende tijdelijke arbeidsovereenkomsten wordt een keten genoemd. De zogenoemde ketenbepaling is voor tijdelijke contracten voor AOW-gerechtigden van toepassing. U mag als AOW-gerechtigde op maximaal 6 tijdelijke arbeidsovereenkomsten in maximaal 4 jaar werken. Na meer dan 6 opvolgende tijdelijke contracten of na 4 jaar wordt uw tijdelijke contract automatisch een vast contract.

Alleen de tijdelijke arbeidsovereenkomsten die zijn aangegaan nadat u de AOW-leeftijd heeft bereikt, tellen mee voor de keten. Ook moeten de periodes tussen de tijdelijke contracten 6 maanden of korter duren. Bij een tussenperiode van meer dan 6 maanden gaat er een nieuwe keten lopen.

Werken na de AOW-leeftijd en minimumloon

Als u werkt nadat u de AOW-leeftijd heeft bereikt, behoudt u uw recht op het minimumloon. Het geldt ook voor al lopende arbeidscontracten. Zo wordt oneerlijke concurrentie tussen AOW-gerechtigden en jongere werknemers zoveel mogelijk voorkomen. U heeft ook recht op de minimumvakantiebijslag.

Werken na de AOW-leeftijd en ziekte

Wordt u als AOW-gerechtigde ziek? Dan moet uw werkgever uw loon maximaal 13 weken doorbetalen. Dit was 2 jaar. Ook kan uw werkgever u tijdens de eerste 13 weken van uw ziekte niet ontslaan.

Heeft u minder dan 13 weken of helemaal geen recht op loondoorbetaling bij ziekte?
Dan heeft u recht op een Ziektewet-uitkering van maximaal 13 weken. Dit geldt bijvoorbeeld wanneer u werkt op basis van een uitzendovereenkomst met een uitzendbeding. Of wanneer u werkt op basis van een tijdelijke arbeidsovereenkomst die eindigt tijdens de loondoorbetalingsperiode van 13 weken.

Bij ziekte hebben u en uw werkgever een aantal verplichtingen om u weer aan het werk te helpen. Zo moet uw werkgever proberen of u bij ziekte kunt re-integreren in het eigen bedrijf. Ook moet hij maatregelen nemen zodat u zoveel mogelijk uw eigen of ander passend werk kan doen. Als werknemer heeft u de verplichting om hieraan mee te werken. Uw werkgever hoeft geen passend werk meer te zoeken in het bedrijf van een andere werkgever. Hij hoeft ook geen plan van aanpak voor de re-integratie op te stellen.

Loonbelasting, premies en ziekengeld na de AOW-leeftijd

Uw werkgever houdt loonbelasting in als u na uw AOW-leeftijd doorwerkt. Uw werkgever hoeft geen premies meer te betalen voor de:

U bent dus niet meer verzekerd tegen werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. U heeft nog wel recht op een Ziektewetuitkering (ziekengeld), ook al betaalt uw werkgever hiervoor geen premie meer. UWV verhaalt de kosten van deze uitkering op uw werkgever.

Aanpassing arbeidsduur

U kunt vragen om uitbreiding of vermindering van het aantal uren dat u werkt. Ook wanneer u AOW-gerechtigd bent. Maar een werkgever hoeft niet meer verplicht in te gaan op zo’n verzoek.

AOW en pensioen

U ontvangt vanaf de dag waarop u de AOW-leeftijd bereikt een uitkering op grond van de AOW. Uw inkomen uit werk heeft geen gevolgen voor de AOW. Ook een aanvullend pensioen dat u bij uw werkgever heeft opgebouwd, wordt niet van de AOW afgetrokken. Dat geldt ook voor pensioenen die u bij een particuliere verzekeringsmaatschappij heeft afgesloten.

Overige rechten blijven hetzelfde na AOW-leeftijd

Afgezien van de uitzonderingen die hierboven zijn genoemd, heeft u als AOW-gerechtigde werknemer dezelfde rechten als jongere werknemers. Bepalingen in het Burgerlijk Wetboek over bijvoorbeeld arbeidsvoorwaarden, proeftijd of het concurrentiebeding gelden dus ook voor u.

Wetsvoorstel werken na de AOW
Eerste kamer

Laatst aangepast op zaterdag, 09 december 2017 15:36
Pin it

Nieuws

Nieuwe APK-regelgeving ingevoerd

Nieuwe APK-regelgeving ingevoerd

Vanaf 20 mei wordt de nieuwe APK-regelgeving ingevoerd. Alle voertuigbezitters hebben met een APK-keuring te maken: het is een verplichting die hoort bij het hebben van een voertuig. De keuring draagt bij aan de veiligheid op de weg. Dit meldt de RDW...

Lees meer ...

Gewijzigde VRKI gepubliceerd

Gewijzigde VRKI gepubliceerd

VRKI 2.0, de vernieuwde versie van het instrument waarmee verzekeraars, beveiligingsbedrijven, huizenbezitters en ondernemers sinds de jaren 80 het inbraakrisico van een pand kunnen vaststellen, is gepubliceerd. Ook is het Wijzigingsblad A10 BORG 200...

Lees meer ...

Onderzoek UWV toont aan: eigenrisicodragen WGA werkt

Onderzoek UWV toont aan: eigenrisicodragen WGA werkt

Eigenrisicodragers voor de WGA realiseren aanzienlijk meer uitstroom uit de WGA dan UWV. Dit blijkt uit onderzoek dat de uitkeringsinstantie heeft uitgevoerd. Vooral de uitstroom naar de IVA is bij private uitvoering vele malen hoger. Maar eigenrisic...

Lees meer ...

Verkorting loondoorbetaling bij ziekte gaat voorlopig niet door

Verkorting loondoorbetaling bij ziekte gaat voorlopig niet door

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid komt terug op de in het Regeerakkoord vastgelegde plannen om de loondoorbetalingsperiode bij ziekte voor kleine werkgevers (minder dan 25 medewerkers) te verkorten van twee naar een jaar. Dit mel...

Lees meer ...

Kosten bedrijfsarts blijven voor rekening werkgever

Kosten bedrijfsarts blijven voor rekening werkgever

Het kabinet is niet van plan de bekostiging van de bedrijfsartsen weg te halen bij werkgevers en voortaan via de Zorgverzekeringswet te laten lopen. Dat stelt staatssecretaris Van Ark duidelijk in antwoord op Kamervragen.

Lees meer ...

Eerste Kamer neemt wetsvoorstel vergoeding affectieschade aan

Eerste Kamer neemt wetsvoorstel vergoeding affectieschade aan

Nabestaanden van overleden slachtoffers en naasten van mensen met ernstig en blijvend letsel als gevolg van een ongeluk, geweldsmisdrijf of medische fout krijgen recht op een schadevergoeding. De Eerste Kamer stemde vanmiddag in met het wetsvoorstel...

Lees meer ...