woensdag 24 januari 2018 13:47

Eindrapport gegevensverwerking SZW

Wat zijn de wettelijke vereisten ten aanzien van registratie, ontsluiting, overdracht, toegang en bewaren van arbeidsgerelateerde (medisch) gezondheidsgegevens en gegevens over beroepsmatige blootstelling aan gezondheidsrisico's en hoe zijn deze wettelijke vereisten vertaald in praktijkrichtlijnen en protocollen?

In het onderzoek 'Wettelijk kader registratie, ontsluiting, overdracht, toegang en bewaren van arbeidsgerelateerde medische gezondheidsgegevens en gegevens over beroepsmatige blootstelling aan gezondheidsrisico's' is beschreven welke wettelijke bepalingen in het algemeen gelden wanneer er sprake is van het verwerken van (medische) persoonsgegevens. Het onderzoek is te downloaden via de website van Rijksoverheid.

Achtergrondinformatie onderzoek SZW

De directie Gezond en Veilig Werken (G&VW) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) streeft ernaar dat iedereen gezond en vitaal werkt tot aan zijn pensioen. G&VW stimuleert werkgevers om samen met werknemers maatregelen te nemen op het terrein van arbeid en gezondheid met het oog op duurzame inzetbaarheid.

De SER geeft in zijn advies ‘Stelsel voor gezond en veilig werken (21 december 2012)’ aan dat preventiebeleid essentieel is voor duurzame inzetbaarheid en beschrijft een aantal instrumenten waarmee werkgevers en werknemers zelf werk kunnen maken van preventie, waaronder een persoonlijk dossier dat informatie bevat en gegevens over de gehele werkgeschiedenis van de werknemer en de arbeidsomstandigheden en risico's waarmee deze te maken heeft (gehad).

In dit kader wil het ministerie van SZW zicht krijgen op wat de wettelijke vereisten zijn ten aanzien van registratie, ontsluiting, overdracht, toegang en bewaren van arbeidsgerelateerde (medisch) gezondheidsgegevens en gegevens over beroepsmatige blootstelling aan gezondheidsrisico's en hoe deze wettelijke vereisten zijn vertaald in praktijkrichtlijnen en protocollen.

Download 'Eindrapport gegevensverwerking SZW'