Herstelkostenregeling complexe- en impactvolle producten

Op verzoek van de minister van Financiën heeft het Verbond een gestandaardiseerde regeling opgesteld waarmee klanten eenvoudig de herstelkosten vergoed kunnen krijgen. Herstelkosten zijn kosten die de adviseur zijn klant in rekening brengt a.g.v. fouten door de verzekeraar.

De kern van de nieuwe herstelkostenregeling:

  • Het gaat uitsluitend om toerekenbare en onbetwiste tekortkomingen in offertes of contracten voor complexe en impactvolle producten die onder het provisieverbod vallen.
  • De adviseur meldt de fout van de verzekeraar aan de verzekeraar die de fout corrigeert waarna de adviseur, in 2de instantie, de herstelde output checkt.
  • De klant kan de verzekeraar per e-mail wijzen op de tekortkoming als na de 2de controle een offerte of contract niet aan de uitgangspunten voldoet. Vanaf de ontvangst van dit bericht komen de herstelkosten voor vergoeding door de verzekeraar in aanmerking.
  • De adviseur/klant stuurt een kopie van de nota met specificatie herstelkosten aan de verzekeraar.
  • De verschuldigde herstelkostenvergoeding moet redelijk en billijk zij en in verhouding staan tot de werkzaamheden. Elke verzekeraar bepaalt zelf zijn norm voor de herstelkostenvergoeding en meldt deze op zijn website.
  • De verzekeraar keert de herstelkostenvergoeding rechtstreeks uit aan de klant.

 

Herstelkostenregeling complexe- en impactvolle producten

Herstelkosten zijn kosten die de klant in rekening gebracht krijgt door zijn adviseur als gevolg van een tekortkomingen door de verzekeraar. Het Verbond van Verzekeraars heeft op verzoek van de Minister van Financiën een klantvriendelijke en voor het onafhankelijke intermediair gemakkelijk te hanteren herstelkostenregeling opgesteld, waarmee de klant op eenvoudige wijze de herstelkosten vergoed kan krijgen. De herstelkostenregeling zorgt ervoor dat, gelet op het provisieverbod voor complexe- en impactvolle producten, noch de relatie tussen de klant en de adviseur noch die tussen de verzekeraar en de adviseur onnodig onder druk komt. Deze procedure is afgestemd met Adfiz en het Ministerie van Financiën.

De minister van Financiën heeft in zijn brief van 13 december 2011 (kenmerk: FM/2011/9960 M) het Verbond gevraagd een standaardprocedure te introduceren waarmee de klant eenvoudig de herstelkosten die hij in rekening gebracht krijgt door zijn adviseur, kan declareren bij zijn verzekeraar. Het Verbond heeft een klantvriendelijke herstelkostenregeling opgesteld. In de regeling is een standaardprocedure uitgeschreven hoe verzekeraars kunnen handelen als een klant een beroep wil doen op de herstelkostenregeling.  In de kern houdt de herstelkostenregeling het volgende in:

Reikwijdte
Onder de reikwijdte van de regeling vallen uitsluitend toerekenbare en door de verzekeraar niet betwiste tekortkomingen in offertes of contracten met betrekking tot de complexe- en impactvolle producten die onder het provisieverbod vallen.

Werking
een adviseur gaat normaliter na of de output van de verzekeraar correct is. Als dit niet het geval is, geeft de adviseur hierover een signaal af aan de verzekeraar. Dit vindt plaats in het reguliere contact met de verzekeraar. De verzekeraar corrigeert de tekortkoming. In tweede instantie voert de adviseur een (marginale) controle uit op de door de verzekeraar herstelde output.

Kennisgeving van tekortkoming 
De klant kan een kennisgeving van een vermoedelijke tekortkoming, een e-mail, sturen aan zijn verzekeraar als na de tweede (marginale) controle blijkt dat een offerte of contract niet voldoet aan de uitgangspunten. Vanaf de ontvangst van deze kennisgeving komen de herstelkosten voor vergoeding door de verzekeraar in aanmerking.

Kopie nota
De adviseur/klant stuurt een kopie van de nota met specificatie herstelkosten aan de verzekeraar.

Herstelkostenvergoeding
De door de verzekeraar aan de klant verschuldigde herstelkostenvergoeding is redelijk en billijk en staat in verhouding tot de aard van de te verrichten werkzaamheden. Elke verzekeraar bepaalt zelf zijn (maximum)norm voor de herstelkostenvergoeding en maakt deze transparant op zijn eigen website. Deze transparantie is bedoeld om oneigenlijk gebruik tegen te gaan.

Uitbetalen aan klant
De verzekeraar keert de herstelkostenvergoeding uitsluitend rechtstreeks uit aan de klant en nooit aan het intermediair.

Relevante documenten:

Standaardprocedure herstelkosten

Aanvullende informatie
Wilt u meer informatie over herstelkosten? Bezoekt u dan de website van het Verbond van Verzekeraars of de AFM.