T: 072-5642669 | E: info@honigenhonig.nl

U bevindt zich hier:Klantenservice»Actuele informatie»Pensioenakkoord
Pensioenakkoord

Pensioenakkoord

Op onze website vindt u onze informatie over de gevolgen van het Pensioenakkoord . Als gevolg hiervan zal de komende jaren het Nederlandse pensioenstelsel drastisch wijzigen.

Als u vragen heeft of meer informatie wensen dan kunt u contact opnemen met onze pensioenadviseur. Bel 072-5642669 of mail info@honigenhonig.nl voor meer informatie of persoonlijk advies.

Minister Kamp heeft de nota n.a.v. het verslag Wetsvoorstel verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd naar de Tweede Kamer gestuurd. Hierin beantwoordt de minister vragen van verschillende fracties over onder meer de ontwikkeling van de levensverwachting, de administratieve en financiële gevolgen van het voorstel voor pensioenuitvoerders en de verlaging van het opbouwpercentage.
In het pensioen- en regeerakkoord zijn de maatregelen beschreven met betrekking tot de AOW, het aanvullend pensioen en langer doorwerken. Maar wat houdt dat nu precies in?
Een verhoging van de pensioenleeftijd in één stap naar 67 per 2014 is een betere oplossing dan het kabinetsvoorstel. De vitaliteitsregeling is te mager. De groeiende WIA-instroom vraagt om betere re-integratieverplichtingen. Dit vindt het Verbond van Verzekeraars in een analyse naar de kansen en bedreigingen in de verzekeringssector op basis van o.a. de Miljoenennota en het Belastingplan 2012.
Het kabinet presenteerde op Prinsjesdag plannen voor een vitaliteitsregeling. Een onderdeel daarvan is het vitaliteitssparen. Deze regeling start vanaf 2013 en vervangt de spaarloon- en levensloopregeling. De regeling is opgenomen in de Wet inkomstenbelasting 2001.
De regering wil de levensloopregeling en spaarloonregeling laten opgaan in het zogenoemde vitaliteitspakket. Vooruitlopend op de invoering van dit pakket stelt de regering voor dat vanaf 1 januari 2012 geen gebruik meer kan worden gemaakt van de spaarloonregeling. Wat zijn de gevolgen voor lopende verzekeringen die worden betaald uit het spaarloon.
Op 13 september jl. heeft minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid overleg gehad met de voorzitters van de werkgevers- en werknemersorganisaties. Tijdens dit overleg is overeenstemming bereikt over een aantal wijzigingen in het op 10 juni 2011 gesloten pensioenakkoord. Deze wijzigingen waren door de vakbeweging als aanvullende wensen neergelegd. Wij geven een kort overzicht van de gebeurtenissen die hieraan voorafgingen.