woensdag 13 maart 2019 14:08

Loondoorbetaling bij ziekte in de bouw

Hoe is loondoorbetaling bij ziekte geregeld voor de bouw? Moet u alleen vaste werknemers loon doorbetalen of ook flexwerkers? Met dit handige overzicht houdt u de verzuimkomsten zo laag mogelijk. Volgens de wet is een werkgever verplicht om een zieke werknemer in de eerste twee jaar van zijn ziekte minimaal 70 procent van het loon door te betalen. In het eerste jaar mag u daarbij niet onder het minimumloon komen.

Regels loondoorbetaling bouw

Veel cao’s in de bouw gaan verder dan de wet. Bijvoorbeeld de belangrijke cao Bouw & Infra. Deze cao schrijft voor dat een werknemer in het eerste jaar van ziekte recht heeft op 100 procent van het vast overeengekomen loon. In het tweede ziektejaar moet u de werknemer 70 procent betalen. Komt het loon daarmee onder het geldende minimum, dan bent u verplicht dit aan te vullen tot het minimumloon. Verder is in de cao bepaald dat u een zieke werknemer loon moet doorbetalen vanaf de eerste ziektedag. Dit hoeft u alleen te doen bij de eerste ziekmelding in een kalenderjaar. Wordt de werknemer later in het jaar weer ziek, dan mag u de eerste dag het .

Overzicht van cao’s voor de bouwsector

Behoort uw bedrijf tot een van onderstaande sectoren in de bouw? Dan is de bijbehorende bedrijfstak-cao van toepassing.

Let op!

Als uw werknemer ziek of arbeidsongeschikt wordt terwijl hij/zij voor een ander aan het werk is, hoeft u de werknemer slechts 70 procent van het loon te betalen. Het recht op aanvulling tot 100 procent vervalt. Ook is de medewerker verplicht mee te werken als u probeert de loonschade te verhalen op die andere werkgever.

Bonus bij re-integratie

Een bijzondere regeling in de cao is de bonus bij re-integratie. Als een werknemer in zijn tweede ziektejaar succesvol re-integreert in zijn oude of een nieuwe functie, moet u hem een eenmalige uitkering betalen. Het gaat hier om een aanvulling tot 100 procent van zijn overeengekomen loon, gerekend vanaf dag één van het tweede ziektejaar tot het moment van re-integratie (of twee maanden daarna: check voor de exacte voorwaarden de cao Bouw & Infra).

Let op!

Als uw werknemer zich niet aan de spelregels houdt, bijvoorbeeld omdat hij zijn re-integratieverplichtingen niet nakomt, mag u zijn loon opschorten. Zodra de werknemer weer meewerkt aan de re-integratie, moet u deze loonsanctie opheffen en alsnog het achterstallig loon betalen. In ernstige gevallen mag u de loondoorbetaling zelfs helemaal stopzetten.

Tip

De cao Bouw & Infra is niet de enige cao voor de bouw. Andere bouw-cao’s bevatten misschien nog weer andere richtlijnen voor loondoorbetaling bij ziekte. Check in dit cao-overzicht voor de bouw welke bedrijfstak-cao voor uw bedrijf van toepassing is.

Loondoorbetaling flexwerkers bouw

Bovenstaande regels gelden in elk geval voor bouwplaats- en uta-werknemers die bij u in vaste dienst zijn. Voor flexwerkers gelden soms andere regels rond loondoorbetaling bij ziekte. Denk bijvoorbeeld aan invalkrachten, uitzendkrachten en seizoenskrachten, maar ook aan u werknemers met een halfjaar- of jaarcontract. De meeste flexwerkers hebben als ze ziek worden recht op loondoorbetaling. Maar de voorwaarden verschillen per type flexwerker. Soms bent u verantwoordelijk voor loondoorbetaling en soms een andere partij. Zorg dus dat u weet welke flexwerkers u moet betalen bij ziekte.

In de tabel hieronder zie u welke flexwerkers u als werkgever zelf moet doorbetalen tijdens hun ziekte.

Type flexwerker

Loon doorbetalen bij ziekte?

Uitzendkrachten en payrollers

Nee

Oproep- en invalkrachten

Hangt af van type contract*

Werknemers met een tijdelijk dienstverband

· van 1 jaar of langer én vaste uren

· met uitzicht op vast contract én vaste uren

· zonder vaste uren

Ja

Werknemers met een vast dienstverband zonder vaste uren

Ja

* Voor oproep- en invalkrachten bestaan verschillende soorten contracten. Per contractvorm kunnen de regels over loondoorbetaling bij ziekte verschillen.

Let op!

Valt uw bedrijf onder de cao Bouw & Infra? Dan mag u oproepkrachten niet voor u laten werken op basis van een nulurencontract of een contract zonder urengarantie. Een min-maxcontract is wel toegestaan, omdat daarin wordt uitgegaan van een vast aantal garantie-uren. Valt u onder een andere bouw-cao? Check dan hoe dit daarin is geregeld.

Loondoorbetaling en Ziektewet

Als een werknemer met een tijdelijk contract ziek wordt, betaalt u de medewerker loon tot het dienstverband afloopt. Daarna ontvangt de werknemer een Ziektewetuitkering van het UWV. Het UWV helpt ook bij de re-integratie.

Let op!

Als werkgever moet u de Ziektewetuitkering aanvragen voor u werknemer. Dat doet u door de werknemer ziek te melden bij het UWV op de dag dat het contract afloopt. Dit betekent niet dat u al helemaal af bent van de loondoorbetaling voor deze werknemer. Het UWV belast de Ziektewetuitkering namelijk door, ook al staat de werknemer niet meer bij u op de loonlijst. Het doorbelasten van de premie gebeurt bij middelgrote bedrijven (10-100 werknemers) en grote bedrijven (100+ werknemers). Zij betalen een (deels) individuele premie voor de Ziektewet. Kleine bedrijven (0-10 werknemers) merken hier minder van, want zij betalen een vaste sectorpremie.

Wilt u weten in welke categorie u bedrijf precies valt? Bereken dan het premieplichtige loon van het gehele personeelsbestand. Hoe u dit moet doen, vertellen wij u graag!

Ziekteverzuim bouw

Ziekteverzuim is een van de belangrijkste risico’s voor bouwondernemers. Als uw werknemer ziek wordt of uitvalt, bijvoorbeeld vanwege een blessure, kan dat u veel geld kosten. U betaalt namelijk niet alleen het loon. Vaak komen er extra kosten bij door productieverlies, vervanging, arbodienstverlening en re-integratie. Wij geven u graag inzicht in alle kosten, inclusief een voorbeeld uit de praktijk, met onze rekentool. Dat geld houdt u natuurlijk liever in u portemonnee. Maak daarom vandaag nog een begin met het terugdringen van het ziekteverzuim in u bedrijf.

Ziekteverzuimverzekering bouw

Hoe goed u het ook aanpakt, u zult het ziekteverzuim nooit helemaal kunnen uitbannen. Om torenhoge verzuimkosten te voorkomen, kun u kiezen voor een verzuimverzekering. Dan betaal u een vaste premie per maand en loop u geen financieel risico meer door (langdurige) ziekte en blessures van u bouwpersoneel. Veel verzekeraars bieden in combinatie met een verzuimverzekering ook arbodienstverlening. Hiermee voldoe u direct aan de verplichtingen uit de en de . Daarnaast krijg u hulp en vergoedingen bij preventie van ziekte en de re-integratie van zieke werknemers.

Tips

  • Sommige verzekeraars bieden een arbopakket aan met een tarief over de loonsom in plaats van een vast bedrag per werknemer. Bij veel oproepkrachten met lage salarissen kan een tarief over de loonsom voordeliger uitpakken.
  • Overleg eerst met onze onafhankelijke verzekeringsadviseur. Onze Registeradviseur brengt de risico’s in kaart en kijkt samen met u naar uw personeelsbestand en financiële middelen. Daarna kunt u makkelijker de juiste keuze maken.

Kent u de risico's in de bouw?

In de bouw ligt een ongeluk op de loer. Hoe kunt u risico's voorkomen en de schade beperken? Zorg dat uw zaak blijft bestaan als het even tegenzit en vraag bijvoorbeeld een vrijblijvende offerte aan voor uw personeelsverzekeringen of neem contact met ons op voor een adviesgesprek.

Offerte aanvragen

Aanvullende informatie

Laatst aangepast op woensdag 13 maart 2019 14:36