maandag 26 november 2018 10:01

Premieverhoging verzuimverzekering LHV huisartsen

Door de gestegen schadelast verhoogt Nationale Nederlanden de premie van de verzuimverzekering per 1 januari 2019 voor leden van de LHV (Landelijke Huisartsen Vereniging). De LHV biedt huisartsen een alternatief in samenwerking met Nedasco en De Amersfoortse. Wij helpen u graag met onafhankelijk advies en een marktvergelijking voor de verzuimverzekering.

Offerte aanvragen

LHV mantelovereenkomst verzuimverzekering

De LHV heeft al jaren een mantelovereenkomst met Nationale Nederlanden inzake de verzuimverzekering en aanvullende diensten voor arbo en re-integratie. Hierdoor krijgt u als huisarts (werkgever) een extra premiekorting en speciale services en voorwaarden. Veel huisartsen met personeel hebben de verzuimverzekering afgesloten bij Nationale Nederlanden.

Premiestijging in 2019

De premieverhoging door Nationale Nederlanden is ook van toepassing bij andere verzekeraars als gevolg van ontwikkelingen van het ziekteverzuim in de zorgsector. Heeft het oversluiten van de LHV verzuimverzekering nut ? Wij onderzoeken het graag voor u.

De alternatieven voor de LHV verzuimverzekering

De LHV heeft in samenwerking met Nedasco en de Amersfoortse naast de verzuimverzekering van Nationale Nederlanden, een tweede verzuimverzekering ontwikkeld. Daarnaast heeft u altijd de mogelijkheid om zelf een verzuimverzekering af te sluiten bij een verzekeraar naar keuze of wensen. Een objectieve vergelijking op basis van uw verzuimcijfers, de premie en de polisvoorwaarden is naar onze mening noodzakelijk alvorens uw huidige verzuimverzekering op te zeggen en over te stappen.

Hulp en ondersteuning

Honig en Honig helpt u graag bij de keuze van uw verzuimverzekering met onafhankelijk advies, deskundige bemiddeling en professioneel contract- en polisbeheer. U kunt online een offerte aanvragen voor uw verzuimverzekering. Op basis van uw informatie verzorgen wij graag een marktvergelijking voor uw verzuimverzekering en collectieve inkomensverzekeringen.

Verzuimpakket Nationale Nederlanden versus Gezond in Praktijk Pakket Nedasco versus Werkattent Interpolis

We hebben alle overeenkomsten en verschillen tussen het Verzuimpakket Nationale Nederlanden en het Gezond in Praktijk Pakket voor u naast elkaar gezet. Zo kunt u ze goed met elkaar vergelijken.
Onze Registeradviseur Verzuim- en Inkomensvoorzieningen (RVI) kan u adviseren welke verzekeringsoplossing het best bij uw praktijk past.

Productvergelijking Gezond in Praktijk Pakket vs. Verzuimpakket vs. Werkattent

Product Gezond in Praktijk Pakket Verzuimpakket Werkattent
Verzekeraar Nedasco (De Amersfoortse volmacht) Nationale Nederlanden Interpolis (Achmea)
Pakketkeuze - Pakket bevat een verzuimverzekering
  en verzuimmanagement door Be
  Suitable.
- Pakket kan alleen worden
  gecombineerd met Arbodienstverlening
  van Richting.
- Interventies op advies van de
  casemanager van Be Suitable worden
  voor 80% vergoed.
- Portal voor online doorgeven zieke
  medewerker.
- Pakket bevat een verzuimverzekering
  en verzuimmanagement door
  Keerpunt.
- Keuzemogelijkheid om pakket te
  combineren met Arbodienstverlening
  van Zorg van de Zaak en ArboNed.
- Interventies op advies van de
  casemanager van Keerpunt worden
  voor 80% vergoed.
- Portal voor online doorgeven zieke
  medewerker.
- De hele keten van verzuimverzekering,
  Arbodienstverlening tot en met re-
  integratie, alles in 1 pakket.
- Geen bijkomende kosten bij opvolging
  adviezen bedrijfsarts, deze interventies
  worden voor 100% vergoed.
  Voorgestelde interventies van de
  bedrijfsarts worden volledig vergoed.
- Speciale kosteloze hulp wordt geboden
  bij hoog verzuim, arbeidsconflicten en
  arbeidsongevallen
Dekkingskeuze - Keuzevrijheid voor eigen risico in tijd of
  geld.
- Standaard mogelijkheden voor eigen
  riscio termijn van 2,4,6,13 en 26
  weken.
- Maatwerk mogelijkheid voor eigen
  riscio termijn van 52 weken.
- Keuzevrijheid voor eigen risico in tijd of
  geld.
- Standaard mogelijkheden voor eigen
  riscio termijn van 2,4,6,13 en 26
  weken.
- Keuzevrijheid voor eigen risico in tijd of
  geld.
- Standaard mogelijkheden voor eigen
  riscio termijn van 2 tot 13 weken.
- Keuzevrijheid in dekking 1e en 2e jaar.
- Mogelijkheden:
  - Cao-volgend (1e halfjaar 100%, 2e 
  halfjaar 90%, 3e halfjaar 80% en 4e
  halfjaar 70%)
  - 1e jaar 100% en 2e jaar 70%
  - 1e jaar 70% en 2e jaar 70%
  - Met stappen van 5%
- Keuzevrijheid in dekking 1e en 2e jaar.
- Mogelijkheden:
  - 1e jaar 100% en 2e jaar 70%
  - 1e jaar 70% en 2e jaar 70%
  - Met stappen van 5%
- Keuzevrijheid in het percentage van het
  loon (100 % of 70%) dat werkgever wil
  verzekeren.
- Keuzevrijheid in meeverzekeren werk-
  geverslasten.
- Mogelijkheden met ieder gewenst
  percentage tot maximaal 25% van de
  loonsom.
- Keuzevrijheid in meeverzekeren werk-
  geverslasten.
- Mogelijkheden met stappen van 5%
  tot maximaal 25% van de loonsom.
- Keuzevrijheid in meeverzekeren werk-
  geverslasten van 25%.
- Oproepkrachten kunnen worden 
  uitgesloten van de dekking, met
  inachtneming van  de wettelijke
  verplichtingen van de werkgever inzake
  de begeleiding en de wettelijke
  loondoorbetalingsplicht.
- Oproepkrachten moeten altijd worden
  meegenomen in de verzekering
Premie - Premie is gebaseerd op verzuim
  binnen de praktijk en de mantel.
- Premie is gebaseerd op verzuim
  binnen de praktijk en de mantel.
- Premie is afgestemd op het verzuim
  binnen de praktijk en het gemiddelde
  verzuim in de branche.
- Premietabel met 5 klassen op basis
  van historisch verzuim binnen de
  praktijk.
- Premietabel met 5 klassen op basis
  van historisch verzuim binnen de
  individuele praktijk.
- Bij onder- of overschrijding van de
  schadelastnorm gedurende de looptijd
  van de mantelovereenkomst kan de
  verzekeraar voor ieder nieuw
  verzekeringsjaar besluiten de premie
  voor een individuele praktijk te verlagen
  dan wel te verhogen. Hier wordt zowel
  gekeken naar de individuele schadelast
  als de gehele mantel.
- Maximale verschuiving voor de 
  individuele praktijk is 2 klassen per
  verzekeringsjaar.
- Niet van toepassing - De premiekorting van 5% bij de
  combinatiekeuze voor het Verzuim-
  pakket met Arbodienstverlening van
  Zorg van de Zaak (het NN-Medisch
  pakket) is per 2019 niet meer van
  toepassing
Arbodienstverlening - Automatische doormelding van
  verzuim mogelijk met Richting en in
  specifiek voorkomende gevallen met
  aan aantal andere Arbodiensten.
- Automatische doormelding van
  verzuim mogelijk met Zorg van de
  Zaak en ArboNed
- Abonnementstarief
- Richting € 95,- exclusief BTW per jaar
  (tarief 2019).
- Abonnementstarief
- Zorg van de Zaak € 102,70 exclusief
  BTW per jaar o.b.v. NN-Medisch
  pakket (tarief 2019).
- Zorg van de Zaak is geïntegreerd in het
  pakket. Geen extra kosten
Re-integratiedienstverlening - Via Richting en Be Suitable.
- Richting blijft dossiers afhandelen
  gedurende de gehele verzuimperiode.
  Be Suitable neemt na 3 maanden, of
  bij dreigend langdurig verzuim, actief
  contact op met werkgever om deze bij
  langdurig verzuim te helpen om de
  specifieke case zo goed mogelijk te
  begeleiden en herhaling in de toekomst
  te voorkomen.
- Via Keerpunt.
- Na 6 weken verzuim wordt dossier van
  Zorg van de Zaak overgenomen.
- Vaste contactpersoon per werkgever.
- Contact met Arbodienst niet nodig.
  Voorgestelde interventies van de
  bedrijfsarts worden volledig vergoed.
  Speciale kosteloze hulp wordt geboden
  bij hoog verzuim, arbeidsconflicten en
  arbeidsongevallen. Alles in 1 pakket,
  geen overdrachtsmoment in dossier.
Winstdelingregeling - Niet van toepassing.
  Een positief mantel resultaat komt ten
  goede voor  de werkgevers in de vorm
  van een premiekorting.
- Indien de uitgekeerde schade daalt tot
  ten minste 73,5% van de betaalde
  premie in de mantel tijdens de
  contractperiode 2019 tot 2022 wordt
  na afloop van de contractperiode een
  uitkering aan LHV uitgekeerd. Deze
  komt ten goede aan de individuele
  LHV-leden die in deze periode
  verzekerd zijn.
Verzuimmeldingen - Melden in de portal.
- Wanneer de Arbodienst gekoppeld is
  aan de verzekering (Richting), worden
  zowel de Arbodienst als de
  verzekeraar geïnformeerd.
- Wanneer in specifiek voorkomende
  gevallen de Arbodienst niet gekoppeld
  is aan de verzekering dient de Arbo-
  dienst apart te worden geïnformeerd.
- Melden in de portal.
- Wanneer de Arbodienst gekoppeld is
  aan de verzekering (Zorg van de Zaak
  en ArboNed), worden zowel de Arbo-
  dienst als de verzekeraar
  geïnformeerd.
- Wanneer de Arbodienst niet gekoppeld
  is aan de verzekering dient de Arbo-
  dienst apart te worden geïnformeerd.
- Melden in de portal.
- Meldingstermijn: binnen 48 uur
- Bij te late melding kan de verzekeraar
  de verlate meldingsdatum als 1e
  ziektedag hanteren.
- Uitgangspunt hierbij is dat een tijdige
  verzuimbegeleiding kan worden
  opgestart en de medewerker en de
  werkgever zo goed mogelijk hierbij te
  ondersteunen.
- Meldingstermijn: binnen 7 dagen
- Uitkering maandelijks achteraf na
  accorderen uitkeringsspecificatie
- Uitkering maandelijks achteraf na
  accorderen uitkeringsspecificatie
- Uitkering maandelijks achteraf,
  automatisch
Schadelastbeheersing - Schadelastbeheersing vanuit
  interventievergoedingen
- Aanvullend budget van € 100.000,00
  actieve schadelastbeheersing voor de
  grotere praktijken met veel verzuim.
Verhaalservice o.b.v regresrecht - Standaard meeverzekerd - Standaard meeverzekerd
Inloopdekking bij praktijk-
overname
- Verzekerd, mits verzekering bij
  Nedasco wordt voortgezet.
- Verzekerd, mits verzekering bij
  Nationale Nederlanden wordt
  voortgezet.
Aanvullende uitkeringen
op UWV-uitkeringen
- Aanvullende uitkering bij loon boven 
  het SV-loon.
- Niet van toepassing
Uitkering na 2 jaar ziekte bij arbeidsongeschiktheid minder dan 35% - Eenmalige uitkering van 25% van het
  jaarloon van de zieke medewerker.
- Eenmalige uitkering van 25% van het
  jaarloon van de zieke medewerker.
Overlijdensuitkering - Een maandloon x het dekkings-
  percentage op de 1e ziektedag
- Maximaal het resterend deel van de
  overlijdensmaand plus twee maanden.
Geïntegreerde samenwerking - Tussen Arbodienst, casemanagement-
  bureau, verzekeraar en providerboog
  t.b.v. duurzame inzetbaarheid .
- Tussen Arbodienst, casemanagement-
  bureau, verzekeraar en providerboog
  t.b.v. duurzame inzetbaarheid .
- Vaste contactpersoon per werkgever.
  Contact met Arbodienst niet nodig.
Administratief gemak - 1 x per jaar achteraf opgave van totale
  loonsom en aantal medewerkers
- 1 x per jaar achteraf opgave van totale
  loonsom en aantal medewerkers
- Elke maand doorgeven van mutaties in
  personeelsbestand.
- Jaarlijks loonsom per werknemer
  doorgeven.
- Aanpassing loon in lopende jaar wel
  mogelijk bij loonopgave
- Aanpassing loon in lopende jaar niet 
  mogelijk bij loonopgave
- Niet van toepassing
- Wel mogelijk om in portal het gehele
  personeelsbestand integraal in te
  voeren
- Niet mogelijk om in portal het gehele
  personeelsbestand integraal in te
  voeren
- In portal moet het gehele personeels-
  bestand integraal ingevoerd  worden
Vraagbaakfunctie - Werkgeversdesk waar de werkgever
  naar kan bellen met alle vragen
  omtrent verzuim of hoe om te gaan met
  bepaalde situaties binnen de
  organisatie.
- Samen met geselecteerde dienst-
  verleners beantwoorden van vragen over
  verzuim en arbeidsongeschiktheid.
  Hieronder valt ook advies over re-
  integratie, specifieke wetgeving en het
  vormgeven van het verzuimbeleid.

Bron: LHV

Laatst aangepast op maandag 23 november 2020 13:24