Recreatiewoningverzekering

Recreatiewoningverzekering - Met de recreatiewoningverzekering heeft u één verzekering voor de meest gangbare risico's van een recreatiewoning, zoals schade aan de opstal of inboedel en aansprakelijkheid. De recreatiewoningverzekering kunt u afsluiten voor een: recreatiehuis, stacaravan, chalet, tuinhuis en strandhuis.

Offerte recreatiewoningverzekering aanvragen

Welk soort verzekering is de recreatiewoningverzekering?

De recreatiewoningverzekering vergoedt schade aan uw recreatiewoning in Nederland. Verzekeraars vergoeden schade door onder andere brand, inbraak, vandalisme, neerslag, overstroming, hagelinslag, storm, lekkage, aanrijding en omvallen van bomen. Schade door vallen en stoten is niet verzekerd. Wilt u dat wel? Dan kan dat met de keuzedekking Allrisk. Naast de schadevergoeding vergoeden zij ook de kosten die u moet maken om schade te voorkomen of te beperken, zoals bereddingskosten, kosten voor noodvoorzieningen, opruimingskosten, bergingskosten, saneringskosten, kosten voor noodzakelijke aanpassingen volgens overheidsvoorschriften en kosten voor herplaatsen en opnieuw aansluiten. Wij bieden ook mogelijkheden voor uw recreatiewoning in het buitenland. Vraag onze adviseur naar de mogelijkheden of een maatwerkofferte.

Wat is verzekerd met recreatiewoningverzekering?

Uw recreatiewoning met een vaste standplaats in Nederland is verzekerd. Een recreatiewoning kan zijn een recreatiehuis, chalet, stacaravan, tuinhuis of strandhuis. De recreatiewoning moet uw eigendom zijn en mag niet permanent bewoond of verhuurd worden. Ook moet er een kook- en slaapgedeelte zijn.

Verzekerd bedrag

Uw recreatiewoning is verzekerd tot het door u opgegeven verzekerd bedrag. Dit bedrag is gebaseerd op de waarde van de recreatiewoning. Verzekeringsmaatschappijen vergoeden maximaal de herbouwwaarde of de aankoopwaarde van de recreatiewoning, afhankelijk van het type woning. In een aantal situaties vergoeden verzekeraars de verkoopwaarde, de sloopwaarde of de dagwaarde. De herbouwwaarde is gelijk aan de reparatiekosten van de woning. De aankoopwaarde is de waarde van een nieuwe, vergelijkbare, recreatiewoning. De dagwaarde is de waarde van de woning op het moment dat de schade ontstond. Check de voorwaarden of vraag advies aan onze verzekeringsadviseur.

Vandalisme

Schade aan uw recreatiewoning door vandalisme van iemand die onrechtmatig uw recreatiewoning binnen is gedrongen, is verzekerd. Schade door vandalisme aan de buitenzijde van uw recreatiewoning, zoals graffiti, is niet verzekerd. Maar inbraakschade en schade door vuurwerk, individuele brandstichting en plaatselijke relletjes of opstootjes vergoeden verzekeraars wel.

Glas

Verzekeringsmaatschappijen vergoeden breuk van de ruiten in uw recreatiewoning door vrijwel alle oorzaken. Let op: de ruiten in je recreatiewoning zijn niet verzekerd tijdens bouw, aanbouw of verbouw, als uw recreatiewoning is gekraakt of langer dan 3 maanden leegstaat.

Keuze: inboedel

Verzekeraars vergoeden schade aan uw spullen in de recreatiewoning tot het verzekerde bedrag. Dit bedrag geeft u zelf op. Het eerste jaar krijgt u de nieuwwaarde van uw spullen vergoed, daarna de dagwaarde. Voor de vergoeding maken verzekeraars gebruik van een afschrijvingslijst. Een overzicht kunt u bij ons opvragen. Voor bepaalde spullen in uw recreatiewoning gelden maximale vergoedingen, zoals voor sieraden en (audio-)apparatuur. Sommige spullen kunt u niet verzekeren, zoals mobiele elektronica, motorrijtuigen en geleende of gehuurde spullen. Check de polisvoorwaarden of vraag advies aan onze verzekeringsadviseur.

Keuze: verhuur

U kunt kiezen voor de aanvullende dekking Verhuur. Bijvoorbeeld als u uw recreatiewoning verhuurt aan toeristen of vrienden en familie. Verhuur aan toeristen mag maximaal 17 weken per jaar. U mag niet aan meerdere personen of gezinnen tegelijk verhuren en er moet een huurovereenkomst zijn waaruit blijkt wie de huurder is. Tijdens de periodes van verhuur geldt alleen de Basisdekking, ook als u een Allriskdekking heeft gekozen. Schade door vandalisme en diefstal door de huurders is niet verzekerd. Heeft u uw inboedel meeverzekerd? De inboedel van de huurder en zijn gezelschap is niet verzekerd.

Keuze: bijgebouw

Heeft uw recreatiewoning een aanbouw of bijgebouw? Dan kunt u deze meeverzekeren. De dekking is hetzelfde als de dekking die u kiest voor uw recreatiewoning: Basis of Allrisk. En heeft u uw inboedel meeverzekerd? Dan is deze inboedel ook in de aanbouw of het bijgebouw verzekerd. Bij diefstal moeten er wel zichtbare braaksporen zijn.

Aansprakelijkheid

Verzekeraars vergoeden schade door of met uw recreatiewoning aan anderen en hun spullen, waarvoor u aansprakelijk bent. Bijvoorbeeld schade aan de auto van uw buren door het vallen van een losse dakpan. U bent verzekerd tot € 500.000 per gebeurtenis. Contractuele aansprakelijkheid is niet verzekerd. Dit is schade die ontstaat door het niet nakomen van een overeenkomst, bijvoorbeeld als u de recreatiewoning verhuurt. Ook schade aan spullen van anderen die u onder toezicht heeft is niet verzekerd. Bijvoorbeeld spullen die u huurt, bewaart of leent.

Keuze: luifel, voortent

Is uw recreatiewoning een stacaravan? Dan kunt u de luifel of voortent meeverzekeren. De dekking is hetzelfde als de dekking die u kiest voor de recreatiewoning: Basis of Allrisk. Schade door sneeuwdruk, hagel, neerslag en storm is niet verzekerd in de periodes dat je de recreatiewoning niet zelf gebruikt.

Keuze: Allriskdekking

Schade aan uw recreatiewoning door vallen, stoten, botsen en andere ongelukjes is niet verzekerd. Zoals een kast die omvalt en daardoor de vloer beschadigt. Wilt u dit wel verzekeren, kies dan de keuzedekking Allrisk. Maar ook bij een allriskdekking is niet alles verzekerd. Check de polisvoorwaarden of vraag advies aan onze verzekeringsadviseur.

Tuin

Schade aan de tuin is verzekerd tot een percentage (%) van het verzekerde bedrag voor de recreatiewoning. Maar verzekeringsmaatschappijen vergoeden vaak nooit meer dan een maximaal bedrag. Voor de tuin geldt de Basisdekking, ook als uw de Allriskdekking heeft gekozen. Diefstal uit uw tuin en schade door hagel, neerslag, storm en vorst is niet verzekerd. Bij een schade vergoeden verzekeraars de dagwaarde.

Wat is niet verzekerd met de recreatiewoningverzekering?

Schade door onder andere aardbeving, constructiefouten, dieren, onvoldoende voorzorgsmaatregelen en schade die geleidelijk is ontstaan is niet verzekerd. Check de polisvoorwaarden of vraag advies aan onze verzekeringsadviseur.

Fraude, opzet, strafbare activiteiten, molest

U bent niet verzekerd als u bij het afsluiten van de recreatiewoningverzekering of bij schade fraude pleegt. Of als er bij schade sprake is van opzet of roekeloosheid of criminele en strafbare activiteiten. U bent ook niet verzekerd als de schade het gevolg is van molest of een atoomkernreactie.

Onvoldoende onderhoud

U bent niet verzekerd voor de kosten van het onderhoud van uw recreatiewoning. Onderhoud u uw recreatiewoning onvoldoende en ontstaat of verergert hierdoor de schade? Dan vergoeden verzekeraars de schade niet.

Permanente bewoning, permanente verhuur

U bent niet verzekerd als u de recreatiewoning permanent bewoont of permanent verhuurt. De recreatiewoning mag niet uw hoofdwoning zijn en u moet ook zelf gebruik maken van uw recreatiewoning. Wij bieden ook mogelijkheden voor uw recreatiewoning bij permanente verhuur. Vraag onze adviseur naar de mogelijkheden of een maatwerkofferte van de onroerend goed verzekeringen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade is niet altijd verzekerd. Onder andere als de waterschade ontstaat door lekkende kitvoegen, als neerslag binnenkomt door openstaande ramen en deuren of als u niet voldoende voorzorgsmaatregelen heeft genomen tegen bevriezing. Waterschade door overstroming is niet altijd verzekerd. Schade door water dat (gedeeltelijk) afkomstig is van zee of binnenwater doordat een primaire waterkering bezwijkt, overloopt of faalt vergoeden wij niet. Staat uw recreatiewoning in een buitendijks gebied, zoals een uiterwaarde of een gebied dat door de overheid is aangewezen voor waterberging? Dan vergoeden verzekeraars de schade door een overstroming vaak niet.

Eigen risico

U kiest zelf uw eigen risico voor schade door storm en voor overige schades. Hoe hoger uw eigen risico, hoe lager uw premie. Bij ruitbreuk geldt het gekozen eigen risico niet. Heeft u uw inboedel meeverzekerd? Dan kunt u kiezen voor een eigen risico voor alle schades aan uw inboedel.

Strandhuis

Is uw recreatiewoning een strandhuis? Buiten het recreatieseizoen (1 november - 1 april) bent u alleen verzekerd als uw strandhuis droog en schoon is opgeslagen in een afgesloten ruimte.

Diefstal

Diefstal is alleen verzekerd als er zichtbare braaksporen zijn aan uw recreatiewoning, de aanbouw of het bijgebouw. Diefstal van zonnepanelen, voortent of luifel is alleen verzekerd als u deze onderdelen meeverzekerd heeft. Diefstal van inboedel uit uw tuin is niet verzekerd.

Aanbouw, verbouw, buiten gebruik/ leegstand of gekraakt

In deze situaties bent u beperkt verzekerd. Een recreatiehuis of appartement is verzekerd voor schade door brand, ontploffing, bliksem, storm, hagel, en sneeuwdruk. Een chalet, stacaravan, tuinhuis of strandhuis is verzekerd voor schade door brand, ontploffing en blikseminslag. Let op: deze situaties moet u altijd aan ons of verzekeraars melden. Check de polisvoorwaarden of vraag advies aan onze verzekeringsadviseur.

Waar ben ik gedekt?

De recreatiewoningverzekering dekt schade aan uw eigen recreatiewoning op een vaste standplaats in Nederland. Is uw recreatiewoning een strandhuis? Buiten het recreatieseizoen (1 november - 1 april) bent u verzekerd als uw strandhuis schoon en droog is opgeslagen. Wij bieden ook mogelijkheden voor uw recreatiewoning in het buitenland. Vraag onze adviseur naar de mogelijkheden of een maatwerkofferte.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de recreatiewoningverzekering aanvraagt, moet u alle vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. Doe aangifte bij strafbare feiten, zoals inbraak of diefstal. Werk volledig mee bij de schadeafhandeling. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door. Houdt u zich niet aan de verplichtingen en schaad u de belangen van verzekeraars? Dan kan dat gevolgen hebben. Zij kunnen een schade dan afwijzen en/of uw recreatiewoningverzekering aanpassen. Bijvoorbeeld de premie of de polisvoorwaarden. Of ze kunnen zelfs de recreatiewoningverzekering beëindigen.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso of (digitale)nota.

Wat bepaalt de premie van uw recreatiewoningverzekering?

De premie wordt bepaald op basis van een aantal factoren, zoals het verzekerd bedrag, de bouwaard, de ligging en de door u gekozen dekkingen en het eigen risico. Brengt u wijzigingen aan? Dan kan dat gevolgen hebben voor uw premie.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De recreatiewoningverzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat en geldt voor een jaar. Verzekeraars verlengen uw recreatiewoningverzekering telkens met een jaar. Ze kunnen de recreatiewoningverzekering stoppen, bijvoorbeeld als u de premie niet (op tijd) betaalt of bij fraude. 

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de recreatiewoningverzekering dagelijks opzeggen zonder opzegtermijn. Dit kan schriftelijk of digitaal bij onze verzekeringsadviseur of rechtstreeks bij verzekeraars. De recreatiewoningverzekering eindigt dan op de datum die u aangeeft. Ontvangen wij of de verzekeraar de opzegging na de datum die u aangeeft? Dan eindigt de recreatiewoningverzekering op de dag waarop wij of de verzekeraar de opzegging ontvangen.

Algemene informatie recreatiewoningverzekering

Bovenstaande informatie geeft een samenvatting van de recreatiewoningverzekering. In de offerte, de polis en de polisvoorwaarden staat uitgebreid beschreven waarvoor u wel en niet bent verzekerd.

De recreatiewoningverzekering is onderdeel van het particulier verzekeringspakket

De recreatiewoningverzekering kunt u afsluiten als onderdeel van het particulier verzekeringspakket. Hoe meer verzekeringen u afsluit, hoe hoger uw pakketkorting kan zijn en u heeft al uw verzekeringen op één overzichtelijk polisblad. U ziet direct wat u wel en wat u niet heeft verzekerd. Voor elke verzekering in het particulier verzekeringspakket geldt: bepaal samen met onze adviseur wat u nodig heeft, dan betaalt u alleen wat u nodig heeft.

U kunt uw particulier verzekeringspakket samenstellen uit de volgende verzekeringen:

Gezin en Gezondheid

Huis en Wonen

Recreatie en Reis

Verkeer en Voertuigen

Voordelen particulier verzekeringspakket

Onafhankelijk advies

Onze onafhankelijk adviseur helpt u graag bij het kiezen van de juiste schadeverzekeringen en de dekking die bij u past. U betaalt alleen wat u nodig heeft.

Pakketkorting

Het particulier verzekeringspakket heeft u al vanaf één verzekering. Hoe meer verzekeringen u afsluit in het particulier verzekeringspakket, hoe meer korting u kunt krijgen.

Overzicht

Al uw verzekeringen staan op een overzichtelijk polisblad hierop ziet u wat u wel en wat u niet heeft verzekerd. Met de digitale polismap heeft u uw particulier verzekeringspakket altijd binnen handbereik.

Elk jaar een update

Om te weten of uw particulier verzekeringspakket nog aansluit bij uw situatie, ontvangt u elk jaar een handige checklist.

Overleg met onze adviseur

Overleg met onze adviseur wat u eventueel wilt aanpassen. Verandert er tussentijds iets in uw persoonlijke situatie? Geef dat dan direct aan ons door. Ook dan kan uw particulier verzekeringspakket worden aangepast.

De voordelen van de recreatiewoningverzekering

  • Aansprakelijkheid verzekerd voor schade door of met de recreatiewoning aan anderen
  • Garantie tegen onderverzekering tot aan het verzekerde bedrag
  • Fundering is standaard verzekerd
  • De tuin is standaard verzekerd
  • Heeft u zonnepanelen op of bij de recreatiewoning? Deze zijn verzekerd als ze zijn opgegeven
  • Precies verzekeren wat u nodig heeft, ruime keuze in dekkingen en eigen risico’s
  • Overzichtelijk polisblad
  • Pakketkorting
  • Onafhankelijk advies
  • Elk jaar een update met een handige checklist

Meer weten over de recreatiewoningverzekering?

Heeft u vragen, wilt u meer informatie of wenst u een vrijblijvende offerte van de recreatiewoningverzekering? Neem dan contact op met Honig en Honig en bel 072-5642669 of mail uw vraag naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij zijn u graag van dienst met onafhankeljk advies, deskundige bemiddeling, professioneel polisbeheer en service bij schade.