vrijdag 17 februari 2017 08:05

Verzamelwet pensioenen 2017

De Verzamelwet pensioenen 2017 beoogt een verbetering van de pensioenwetgeving. De beoogde inwerkingtreding van dit wetsvoorstel is 1 juli 2017. Met de wijzigingen opgenomen in dit wetsvoorstel worden verbeteringen in de pensioenwetgeving bewerkstelligd die meer duidelijkheid scheppen voor deelnemers en pensioenuitvoerders.

Toelichting per onderwerp

In de Memorie van Toelichting worden de volgende wijzigingen beschreven (evenals een artikelsgewijze toelichting).

1. Pensioenfondsen

 • Uitvoeringsreglement gesloten fondsen en het algemeen pensioenfonds;
 • Raad van toezicht ondernemingspensioenfondsen;
 • Verduidelijken aantal meetmomenten beleidsdekkingsgraad;
 • Procedure wijziging beroepspensioenregeling;
 • Beroepsrecht verantwoordingsorgaan beroepspensioenfondsen.

2. Informatieverstrekking pensioenuitvoerder

 • Elektronische informatieverstrekking;
 • Overgangsrecht website verplichting;
 • Voorwaardelijkheidsverklaring.

3. Wet verbeterde premieregeling

 • Periodieke vaste stijging variabele pensioenuitkering;
 • Uitbreiden spreidingstermijn bij de variabele uitkering van 5 naar 10 jaar;
 • Bevoegdheid tot waardeoverdracht bij ‘herkansing’.

Voor alle gesloten fondsen een uitvoeringsreglement

Bij een gesloten pensioenfonds vindt geen opbouw van pensioenaanspraken meer plaats. Alle aanspraken zijn premievrij en er is geen relatie meer met de werkgever. Wanneer deze fondsen hun verplichtingen willen overdragen naar een Algemeen Pensioenfonds en de werkgever niet meer bestaat, is er geen partij die een uitvoeringsovereenkomst kan sluiten. De Pensioenwet (artikel 23) regelt dat het algemeen pensioenfonds in die situatie een uitvoeringsreglement vaststelt.

De verzamelwet stelt voor dat een algemeen pensioenfonds voor alle gesloten fondsen een uitvoeringsreglement mag vaststellen. Daarbij maakt het niet uit of de werkgever niet meer bestaat.

Het verantwoordingsorgaan van de collectiviteitkring waartoe het gesloten fonds gaat behoren krijgt een adviesrecht krijgt ten aanzien van de wijziging van het uitvoeringsreglement.

Wet verbeterde premieregeling

Periodieke vaste stijging variabele uitkering

De verzamelwet verduidelijkt dat een periodieke vaste stijging van de uitkering mogelijk is bij een variabele pensioenuitkering op grond van de Wet verbeterde premieregeling. Bij amendering van het wetsvoorstel Wet verbeterde premieregeling was dit abusievelijk weggevallen.

Uitbreiden spreidingstermijn bij de variabele uitkering van 5 naar 10 jaar

De verzamelwet stelt voor om de maximale spreidingsperiode voor financiële mee- en tegenvallers te verlengen van vijf naar tien jaar. Het komt hiermee een toezegging aan de Eerste Kamer na tijdens de behandeling van de Wet verbeterde premieregeling.

Pensioenuitvoerders zijn niet verplicht om in hun productaanbod spreiding van de financiële mee- en tegenvallers aan te bieden. En als zij dit wel aanbieden, dan zijn zij niet verplicht de spreidingsduur te verlengen naar 10 jaar. De keuze voor de spreidingsduur blijft een verantwoordelijkheid voor de pensioenuitvoerder.

Bevoegdheid tot waardeoverdracht bij ‘herkansing’

Pensioengerechtigden, die in de periode van 1 januari 2014 tot 8 juli 2015 een vast en levenslang pensioen inkochten en toen geen gebruik konden maken van de pensioenknip mogen – onder voorwaarden – alsnog een variabele pensioenuitkering aankopen (‘herkansing’). Het uitgangspunt voor de herkansing is dat tussen de pensioengerechtigde en de verzekeraar overeenstemming bestaat over het openbreken van het reeds lopende contract. Het omzetten van het contract naar een variabele uitkering vindt daarom plaats bij de huidige verzekeraar.

Als de huidige verzekeraar in het eerste halfjaar van 2017 geen variabele uitkering aanbiedt, willen verzekeraars medewerking verlenen aan een waardeoverdracht voor omzetting naar een variabele pensioenuitkering. Het wetsvoorstel maakt de verzekeraar bevoegd om mee te werken aan het verzoek van de pensioengerechtigde om waardeoverdracht. Dit sluit het beste aan bij de herkansing, die gebaseerd is op wederzijds goedvinden van de betrokken partijen.

Download:

Bron: Aegon, Rijksoverheid