maandag 16 april 2018 10:08

Wanneer sluit u een CAR-verzekering?

Wanneer sluit u een CAR-verzekering? Deze vraag krijgen wij vaak van opdrachtgevers van bouwprojecten of en wanneer zij een CAR-verzekering moeten afsluiten. Een CAR-verzekering dekt schade die ontstaat tijdens het bouwproces. Denk hierbij aan schade door een brand, storm of diefstal. Maar ook aan schade die ontstaat door een bouwfout, ontwerpfout of constructiefout. De CAR-verzekering kan afgesloten worden door bedrijven, organisaties en particulieren. Voor bouwsommen boven € 500.000,00 of bouwprojecten die langer dan 12 maanden duren kunt u gebruik maken van de Tijdelijke CAR-verzekering.

Bouwverzekering voor particulieren direct afsluiten

In welke situaties een CAR-verzekering?

U sluit zelf de CAR-verzekering af:

 • Als u zelf de dekking van de CAR-verzekering wilt bepalen. U bent niet afhankelijk van de CAR-verzekering van uw aannemer. Door zelf de CAR-verzekering af te sluiten bent u de verzekeringnemer en direct de belanghebbende bij een eventuele uitkering bij schade.
 • Als u de kosten voor de CAR verzekering wilt beperken. Vaak zijn de kosten van een CAR-verzekering via de aannemer hoger dan wanneer u zelf de CAR-verzekering afsluit.
 • Als u geen hoofdaannemer heeft die voor het gehele bouwproject, de verbouwing of de restauratie zorgt. U werkt met diverse onderaannemers of uitvoerders van het bouwwerk. Als een eigenaar of opdrachtgever zelf de CAR-verzekering afsluit dan weet u zeker dat alle betrokkenen op de CAR-polis zijn gedekt en dat hierover geen discussie bij een eventuele schade over ontstaat.
 • Als u tijdens de bouw zelf ook werkzaamheden uitvoert. De CAR-verzekering van de aannemer dekt vaak alleen het eigen werk, zoals omschreven in de aannemingsovereenkomst of in de polis van de aannemer. Als u werk uitvoert dat niet in het bouwplan staat omschreven en er gaat iets mis, zijn de kosten niet te overzien. Met een eigen CAR-verzekering bent u beschermd.
 • Als u een restauratieproject uitvoert waarvoor u een Restauratiefonds-hypotheek heft afgesloten met het Nationaal Restauratiefonds dan is een CAR-verzekering verplicht.
 • Als u een nieuwbouwproject heeft dan eist de geldverstrekker vaak een CAR-verzekering tijdens de bouw. Dit als extra waarborg bij de opname van uw bouwdepot.
 • Als u twijfelt over de financiële situatie van de aannemer. U kunt veelal niet controleren of uw aannemer zijn premies betaalt. Ook bij faillissementen komt de claim bij u te liggen. Dit risico voorkomt u door zelf een CAR-verzekering af te sluiten.
 • Als u bij schade vrijheid van keuze wenst over welke aannemer de herstelwerkzaamheden wilt laten uitvoeren. Als u de verzekeringnemer mits u zelf een CAR-verzekering heeft afgesloten.
 • Als uw bouwproject schade kan toebrengen aan buren of bewoners: omwonenden wenden zich bij overlast en/of schade door de werkzaamheden in eerste instantie tot u als eigenaar. Als u zelf een CAR-verzekering heeft afgesloten bij een verzekeraar is het gemakkelijk om over probleemgevallen contact te hebben met uw verzekeraar dan wanneer u dit via uw aannemer moet spelen.

Voor wie is een CAR-verzekering?

Zowel aannemers als opdrachtgevers kunnen een CAR-verzekering afsluiten. Bij een beperkte dekking of als u toch een groot risico loopt bij calamiteiten, kunt u beter zelf de CAR-verzekering afsluiten. Daarnaast zijn er nog een aantal situaties waarin u zich beter zelf kunt verzekeren. 

Wat is verzekerd met de CAR-verzekering? 

Rubriek 1: Het bouwwerk

Dekking tegen schade aan het bouwwerk door bijvoorbeeld storm, brand, instorting of waterschade. Ook diefstal van bouwmaterialen of vandalismeschade aan het bouwwerk is gedekt.

Rubriek 2: Secundaire aansprakelijkheid

Dekking voor u als opdrachtgever tegen schade veroorzaakt aan derden. De aannemer voert bijvoorbeeld heiwerkzaamheden uit en u wordt aangesproken voor schade aan naastgelegen woningen als gevolg van deze werkzaamheden. Ook schade bij de buren veroorzaakt door uw eigen bouwwerkzaamheden is gedekt. Belangrijk is dat eerst alle andere aansprakelijkheidsverzekeringen voorgaan (van bijvoorbeeld de aannemer die het werk uitvoert).

Rubriek 3: Bestaande eigendommen

Dekking tegen schade aan uw eigendommen als gevolg van de werkzaamheden. Bijvoorbeeld scheuren in de muren of instorting van (een deel van) de bestaande woning. Deze rubriek biedt geen dekking tegen bijvoorbeeld diefstal, brand- en/of stormschade. Daarom is het van belang dat u een opstal- en inboedelverzekering heeft. Wij adviseren u de (ver)bouwwerkzaamheden vooraf te melden bij uw opstal- en inboedelverzekeraar.

Rubriek 4: Hulpmateriaal

Dekking tegen schade aan het hulpmateriaal door bijvoorbeeld storm, brand, instorting. Ook diefstal van hulpmateriaal of vandalismeschade is gedekt. Verzekerd is schade aan uw eigen of door u gehuurd hulpmateriaal. Onder hulpmateriaal verstaan wij bijvoorbeeld een bouwkeet, steigers en gereedschappen. Werkmaterieel zoals kranen, heftrucks en graafmachines vallen niet onder de dekking.

Rubriek 6: Transport

Dekking tijdens de verzekerde bouwtermijn (en onderhoudstermijn) voor schade die u lijdt door beschadiging of diefstal van bouwcomponenten tijdens het transport hiervan binnen Nederland. Als hulpmaterieel is meeverzekerd, geldt deze dekking ook voor het transport van hulpmateriaal dat bestemd is om op het bouwterrein te verwerken of te gebruiken.

Extra 1: Huisvestingskosten

Dekking voor extra kosten voor uw huisvesting, als de (ver)bouw vertraging oploopt door een verzekerde schade onder Rubriek I Het werk en/of Rubriek III Bestaande eigendommen. De vergoeding bedragt maximaal € 1.250,00 per maand aan huisvestingskosten voor een periode van maximaal 12 maanden. Er geldt geen vergoeding voor boete- en/of schadevergoedingen aan derden.

Extra 2: Dekking tijdens onderhoudstermijn

U kunt de CAR-verzekering uitbreiden met een aanvullende dekking voor uw schade door beschadiging van het werk tijdens de onderhoudstermijn:

 • veroorzaakt tijdens werkzaamheden conform de onderhoudsbepalingen van het bestek of de aannemingsovereenkomst
 • waarvan de oorzaak ligt voor het begin van de onderhoudstermijn, mits de oorzaak verband houdt met de totstandkoming van het werk

U heeft alleen dekking tijdens de onderhoudstermijn als deze is opgenomen in het bestek of in de aannemingsovereenkomst!

Let op!

De CAR-verzekering biedt geen mogelijkheden voor:

 • Werkzaamheden buiten Nederland.
 • Funderingsherstel in Amsterdam.
 • Projecten die uitsluitend uit sloopwerkzaamheden bestaan.
 • Opdrachten die alleen uit paalfunderingswerkzaamheden bestaan, bijvoorbeeld het rechtzetten van een verzakt gebouw.

Bij specifieke risicovolle werkzaamheden zoals heien of bemalen kan de verzekeraar om inzage vragen in de bouw- en constructieberekeningen.

Wat is niet gedekt?

De CAR-verzekering kent een aantal uitsluitingen. Zo is voor de aansprakelijkheidsverzekering onder andere schade die bij een andere verzekering is gedekt, niet gedekt. Dit geldt tevens voor letselschade van personen die beroepsmatig betrokken zijn bij de bouwactiviteiten. Hebt u ook uw bestaande eigendommen meeverzekerd? Dan is alle schade die door de verzekerde werkzaamheden is ontstaan aan die eigendommen (onroerende zaken) gedekt, behalve schade door brand of ontploffing.

Let op uw opstalverzekering!

Vaak geldt een beperktere dekking voor uw opstalverzekering, als u de woning tijdens de verbouwing niet bewoont. Verzekeraar schatten de kans op schade hoger in tijdens een verbouwing. Het verschilt per verzekeraar wat wel en niet gedekt is. Controleer uw polisvoorwaarden, u bent tijdens een verbouwing vaak alleen verzekerd voor schade door: Blikseminslag, Brand, Storm, Ontploffing en Luchtvaartuigen.

Wanneer een aannemer de verbouwing uitvoert, let er dan op dat de aannemer een CAR-verzekering afsluit of heeft die dekking biedt voor de schade die een aannemer tijdens een verbouwing aanbrengt aan de woning of aan uw eigendommen. U kunt bestaande eigendommen of bestaand onroeren goed verzekeren met Rubriek 3 van de CAR-verzekering.

Zelf een CAR-verzekering afsluiten?

U kunt eenvoudig een CAR-verzekering afsluiten door gebruik te maken van het aanvraagformulier CAR-verzekering. Vul uw gegevens in en stuur uw aanvraagformulier voor de CAR-verzekering naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Mochten wij vragen hebben over de samenstelling van uw CAR-verzekering, dan nemen wij persoonlijke contact met u op

Meer weten over de CAR-verzekering?

Heeft u vragen, wenst u mee informatie of wilt u een offerte voor uw CAR-verzekering? Neem dan contact op met Honig en Honig en bel 072-5642669 of mauil uw vraag of offerteverzoek naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij zijn u graag van dienst met onafhankelijk advies, deskundige bemiddeling, professioneel contract en polisbeheer en schadeservice.

Laatst aangepast op woensdag 18 november 2020 12:00