Werkwijze

Wij hanteren een heldere structuur voor onze dienstverlening, hierbij hebben wij onze dienstverlening als volgt verdeeld:

  • Advies
  • Beheer
  • Communicatie
  • Diensten

Inventarisatie
Door middel van een inventarisatie maken wij alle wettelijke voorzieningen, regelingen, verzekeringen en financiële gevolgen inzichtelijk. Op basis van een machtiging kunnen wij de betreffende gegevens bij alle partijen opvragen. De samenstelling hiervan wordt afgestemd op uw specifieke opdracht.

Aan de hand van de geïnventariseerde gegevens analyseren wij uw voorzieningen en regelingen. Hierbij kijken wij naar voorwaarden, risico’s, dekkingen, prijs/kwaliteitsverhoudingen, de kosten en de verplichtingen voor de werkgever en de werknemers. Alle bestaande regelingen worden getoetst. Daarnaast zetten wij deze af tegen de regelingen in uw branche. Voor deze analyse maken we gebruik van de gegevens van diverse instanties en onderzoeksbureaus.

Advies, Rapportage
Een Analyse resulteert altijd in een compleet rapport. Dit rapport geeft volledig inzicht in alle regelingen en voorzieningen waar uw bedrijf mee te maken heeft of aan moet voldoen. Tevens vindt u hierin aanbevelingen over mogelijke verbeteringen, besparingen, modernisering en flexibilisering binnen uw organisatie. Wij geven advies op welke wijze communicatie kan plaatsvinden en hoe diverse regelingen het beste uitgevoerd kunnen worden.

Door frequente uitwisseling van informatie en vooraf duidelijk af te spreken welke doelen gerealiseerd dienen te worden en binnen welk tijdsbestek afstemming plaats dient te vinden, heeft u direct zicht op de gevolgen van ons advies.
 
De afgelopen jaren is door een aantal oorzaken (terugtredende overheid, uitbreiding wet- en regelgeving en flexibilisering van de arbeidsmarkt) een grotere administratieve lastendruk bij u komen te liggen. Deze administratieve lastendruk zorgt er in sommige gevallen voor dat een werkgever  in onvoldoende mate toekomt aan de kern van z’n zaak.

Wij kunnen een deel van uw administratie voor u gaan beheren. U heeft geen omkijken meer naar alle administratieve rompslomp, de controle en de afwikkeling wordt door Honig en Honig verzorgd, één mutatie voldoende is om alle partijen te informeren.

Dit onderdeel kan voor verschillende doeleinden gelden. (Bijvoorbeeld: uitwisselen van personeels-informatie, indienst- en uitdienstmeldingen, ziekmeldingen aan verzekeraars, arbodiensten en UWV, meldingen pensioenfondsen, etc.)

  icatie naar medewerkers en potentiële werknemers is van groot belang om een maximaal rendement te kunnen halen uit de aanwezige arbeidsvoorwaarden. Dit speelt nog sterker bij een flexibel arbeidsvoorwaardenpakket: het rendement is alleen optimaal als de keuzemogelijkheden en de consequenties van bepaalde keuzen helder met de werknemers worden gecommuniceerd.

Uitleg van de verschillende regelingen richting werknemers kunt u ook door ons laten verzorgen.Twee voorbeelden om op een duidelijke manier regelingen weer te geven zijn werkgever- en werknemersstatements:

Werkgeversoverzicht
Geeft een overzicht van de regelingen en kosten van de voorzieningen die door de werkgever zijn getroffen voor het totale personeelsbestand.

Werknemersoverzicht
Geeft in één oogopslag alle voorzieningen per individuele werknemer, met kosten en eventuele eigen bijdragen, weer. Dit betreft onder meer salaris, pensioen, arbeidsongeschiktheid, etc. Daarnaast geeft het een overzicht van de privé-regelingen die voor de werknemer zijn getroffen. Het is tevens een nuttige leidraad om te bekijken welke voorzieningen nog ontbreken of bijgesteld kunnen worden.

Het Nederlandse sociale stelsel verandert in een hoog tempo. En het eind is nog lang niet in zicht. De verantwoordelijkheden komen steeds meer bij werknemers en werkgevers zelf te liggen. De consequentie hiervan is dat de verzekeringsmaatschappijen een vloedgolf aan nieuwe producten op de markt brengen.

Deze wirwar van aanbiedingen en regelingen maken de markt en de mogelijkheden onoverzichtelijk. Tevens wordt het steeds lastiger om de gegevens correct en zonder veel administratieve rompslomp aan te leveren. De volgende diensten kunnen wij voor u verzorgen, onderverdeeld in:

  • Het PersoneelsPakket, voor werkgevers en werknemers
  • Het BedrijfsPakket, voor uw bedrijfsrisico’s
  • Het OndernemersPakket, voor ondernemers
  • Het PrivéPakket, voor particulieren