Vakantiesluiting Honig en Honig

Vanaf 12 augustus 2022 tot 5 september 2022 is het kantoor van Honig en Honig wegens vakantie gesloten.
Wij zijn dan voor noodgevallen indirect bereikbaar via 072-5642669 of via info@honigenhonig.nl.

donderdag 30 december 2021 11:05

Bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid en inkoop- en leveringsvoorwaarden Rijksoverheid

Bij opdrachten van het Rijk gelden regels voor bijvoorbeeld aansprakelijkheid, facturering en levering. Deze regels staan in verschillende voorwaarden. De voorwaarden gelden voor het Rijk en de leverancier. Er zijn algemene voorwaarden en specifieke voorwaarden voor dienstverlening, IT en de bouw. In deze voorwaarden staan bepaling omtrent aansprakelijkheid en de te verzekeren bedragen. Dit is van belang voor uw aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB ) en/of uw beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV).

Offerte beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanvragen

Voorwaarden voor inkoop bij Rijksopdrachten

Bij opdrachten van het Rijk gelden regels voor bijvoorbeeld aansprakelijkheid, facturering en levering. Deze regels staan in verschillende voorwaarden. De voorwaarden gelden voor het Rijk en de leverancier. Er zijn algemene voorwaarden en specifieke voorwaarden voor dienstverlening, IT en de bouw.

Algemene voorwaarden inkoop Rijksoverheid

In de Algemene Rijksinkoopvoorwaarden (ARIV) staan de algemene regels voor de aanbestedingen die de Rijksoverheid doet voor inkopen. Ook is er een Engelse versie beschikbaar van de ARIV: General Government purchasing conditions 2018.

Voorwaarden voor complexe en omvangrijke opdrachten

Bij complexe opdrachten en omvangrijke opdrachten gelden de Algemene Rijksinkoopvoorwaarden (ARIV) niet. Deze opdrachten wijken te veel af van wat gebruikelijk is. Daarom worden bij ingewikkelde en grote opdrachten de voorwaarden vastgelegd in een maatwerkcontract. Een voorbeeld van een omvangrijke opdracht is de aanbesteding van herbruikbare kantoorinrichting voor de Rijksoverheid. 

Voorwaarden inkoop diensten

Voor het inkopen van dienstverleningsopdrachten gelden de Algemene Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van Diensten (Arvodi). De Engelse versie is beschikbaar (Arvodi): General Government Terms and Conditions for Public Service Contracts 2018.

Voorwaarden inkoop Informatietechnologie (IT)

Voor de inkoop van IT-opdrachten gelden de Algemene Rijksvoorwaarden bij IT- overeenkomsten (Arbit). De Engelse versie is beschikbaar (Arbit): General Government terms and conditions for IT contracts 2018.

Voorwaarden voor opdrachten in de bouw

Voor de inkoop van opdrachten in de bouw gelden de Uniforme administratieve voorwaarden (UAV 2012).

Afwijkende Rijksinkoopvoorwaarden

Verder komt het voor dat Rijksonderdelen eigen algemene leveringsvoorwaarden hanteren voor door hen uit te voeren werkzaamheden. De Algemene Voorwaarden Rijksgebouwendienst 2011 zijn hier een voorbeeld van.

Regels over aanbestedingen

Zoals alle overheidsinstanties moet ook het Rijk de aanbestedingsregels naleven. Meer informatie hierover vindt u bij het onderwerp Aanbesteden en op TenderNed.

Welke verzekerde bedragen voor uw aansprakelijkheidsverzekering?

Algemene Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van diensten 2018 (ARVODI-2018)

Artikel 21. Aansprakelijkheid

21.1.Indien één der Partijen tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst, kan de andere Partij haar in gebreke stellen. De nalatige Partij is echter onmiddellijk in verzuim als nakoming van de desbetreffende verplichtingen anders dan door overmacht binnen de overeengekomen termijn reeds blijvend onmogelijk is. De ingebrekestelling geschiedt schriftelijk, waarbij aan de nalatige Partij een redelijke termijn wordt gegund om alsnog haar verplichtingen na te komen. Deze termijn is een fatale termijn. Indien nakoming binnen deze termijn uitblijft, is de nalatige Partij in verzuim.

21.2.De ingebrekestelling, bedoeld in het vorige lid, is niet vereist indien de termijn waarbinnen de overeengekomen Diensten verricht hadden moeten zijn, voor de afloop daarvan is verlengd. Indien de in het vorige lid bedoelde nakoming ook niet heeft plaatsgevonden voor het eind van de verlengde termijn, is de nalatige Partij vanaf dat moment direct in verzuim.

21.3.Tenzij anders overeengekomen, is de Partij die toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen tegenover de andere Partij aansprakelijk voor de door de andere Partij geleden dan wel te lijden schade, met dien verstande dat de aansprakelijkheid als volgt beperkt is:

 • voor opdrachten waarvan de totale waarde kleiner is dan of gelijk aan € 50.000,–:
  € 150.000,– per gebeurtenis en € 300.000,– per contractjaar of gedeelte van een jaar dat de Overeenkomst van kracht is;
 • voor opdrachten waarvan de totale waarde meer is dan € 50.000,– maar kleiner dan of gelijk aan € 100.000,–:
  € 300.000,– per gebeurtenis en € 500.000,– per contractjaar of gedeelte van een jaar dat de Overeenkomst van kracht is;
 • voor opdrachten waarvan de totale waarde meer is dan € 100.000,– maar kleiner dan of gelijk aan € 150.000,–:
  € 500.000,– per gebeurtenis en € 1.000.000,– per contractjaar of gedeelte van een jaar dat de Overeenkomst van kracht is;
 • voor opdrachten waarvan de totale waarde meer is dan € 150.000,– maar kleiner dan of gelijk aan € 500.000,–:
  € 1.500.000,– per gebeurtenis en € 3.000.000,– per contractjaar of gedeelte van een jaar dat de Overeenkomst van kracht is;
 • voor opdrachten waarvan de totale waarde meer is dan € 500.000,–:
  € 3.000.000,– per gebeurtenis en € 5.000.000,– per contractjaar of gedeelte van een jaar dat de Overeenkomst van kracht is.

Samenhangende gebeurtenissen worden daarbij aangemerkt als één gebeurtenis.

De beperking van de aansprakelijkheid als hiervoor bedoeld komt te vervallen:

 1. ingeval van aanspraken van derden op schadevergoeding ten gevolge van dood of letsel;
 2. indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de andere Partij of het Personeel van Opdrachtnemer of het Personeel van Opdrachtgever;
 3. in geval van schending van intellectuele eigendomsrechten als bedoeld in artikel 24;
 4. in geval van een tussen Partijen op grond van artikel 14 lid 2 gesloten overeenkomst: ten aanzien van aanspraken op schadevergoeding, waaronder mede begrepen de door de toezichthoudende autoriteit opgelegde boetes, in verband met tekortschieten in de nakoming van die overeenkomst.

21.4.Indien Opdrachtnemer voor het verrichten van de Diensten gebruik maakt van zaken als bedoeld in artikel 7 die eigendom zijn van Opdrachtgever, is Opdrachtnemer aansprakelijk voor de schade die aan deze zaken wordt toegebracht. De aansprakelijkheidsbeperking genoemd in het derde lid is dan van overeenkomstige toepassing.

21.5.Indien Opdrachtnemer of derden als gevolg van het gebruik van zaken van Opdrachtgever als bedoeld in artikel 7 schade lijden, op welke wijze dan ook, is deze schade geheel voor rekening en risico van Opdrachtnemer. De aansprakelijkheidsbeperking genoemd in het derde lid is dan van overeenkomstige toepassing.

21.6.Alle verplichtingen met betrekking tot het Personeel van Opdrachtnemer, ook die krachtens de belasting- en sociale verzekeringswetgeving, komen ten laste van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever tegen elke aansprakelijkheid in dit verband. De aansprakelijkheidsbeperking zoals genoemd in het derde lid is niet van toepassing. 

Algemene Rijksinkoopvoorwaarden 2018 (ARIV-2018)

Artikel 14. Aansprakelijkheid

Tenzij anders overeengekomen, is de Partij die toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen tegenover de andere Partij aansprakelijk voor de door de andere Partij geleden dan wel te lijden schade, met dien verstande dat de aansprakelijkheid als volgt beperkt is:

 • voor Overeenkomsten waarvan de totale waarde kleiner is dan of gelijk aan € 50.000,–:
  € 150.000,– per gebeurtenis en € 300.000,– per contractjaar of gedeelte van een jaar dat de Overeenkomst van kracht is;
 • voor Overeenkomsten waarvan de totale waarde meer is dan € 50.000,– maar kleiner dan of gelijk aan € 100.000,–:
  € 300.000,– per gebeurtenis en € 500.000,– per contractjaar of gedeelte van een jaar dat de Overeenkomst van kracht is;
 • voor Overeenkomsten waarvan de totale waarde meer is dan € 100.000,– maar kleiner dan of gelijk aan € 150.000,–:
  € 500.000,– per gebeurtenis en € 1.000.000,– per contractjaar of gedeelte van een jaar dat de Overeenkomst van kracht is;
 • voor Overeenkomsten waarvan de totale waarde meer is dan € 150.000,– maar kleiner dan of gelijk aan € 500.000,–:
  € 1.500.000,– per gebeurtenis en € 3.000.000,– per contractjaar of gedeelte van een jaar dat de Overeenkomst van kracht is;
 • voor Overeenkomsten waarvan de totale waarde meer is dan € 500.000,–:
  € 3.000.000,– per gebeurtenis en € 5.000.000,– per contractjaar of gedeelte van een jaar dat de Overeenkomst van kracht is.

Samenhangende gebeurtenissen worden daarbij aangemerkt als één gebeurtenis.

De beperking van de aansprakelijkheid als hiervoor bedoeld komt te vervallen:

 1. ingeval van aanspraken van derden op schadevergoeding ten gevolge van dood of letsel;
 2. indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de andere Partij of diens personeel.
 3. in geval van een tussen Partijen op grond van artikel 9 lid 2 gesloten overeenkomst: ten aanzien van aanspraken op schadevergoeding, waaronder mede begrepen de door de toezichthoudende autoriteit opgelegde boetes, in verband met tekortschieten in de nakoming van die overeenkomst. 

Algemene Rijksvoorwaarden bij IT overeenkomsten 2018 (ARBIT-2018)

Artikel 26. Aansprakelijkheid

26.1.Indien een partij tekortschiet in de nakoming van een overeengekomen verplichting, kan de andere partij haar in gebreke stellen waarbij de nalatige partij alsnog een redelijke termijn voor de nakoming wordt gegund. Blijft nakoming ook dan uit dan is de nalatige partij in verzuim. Ingebrekestelling is niet nodig wanneer voor de nakoming een Fatale termijn geldt of indien uit een mededeling dan wel de houding van de andere partij moet worden afgeleid dat deze in de nakoming van haar verplichting zal tekortschieten. De partij die toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen, is tegenover de andere partij aansprakelijk voor de door deze geleden en/of te lijden schade.

26.2.De in artikel 26.1 bedoelde aansprakelijkheid voor persoons- en zaakschade en daaruit voortvloeiende schade, is beperkt tot een bedrag van € 1.250.000,– per gebeurtenis. Samenhangende gebeurtenissen worden daarbij aangemerkt als één gebeurtenis.

26.3.De in artikel 26.1 bedoelde aansprakelijkheid voor schade anders dan die bedoeld in artikel 26.2 is beperkt tot een bedrag van ten hoogste vier maal de hoogte van de Vergoeding per gebeurtenis. Samenhangende gebeurtenissen worden daarbij aangemerkt als één gebeurtenis.

26.4.De in artikel 26.2 en artikel 26.3 opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid komen te vervallen:

 1. ingeval van aanspraken van derden op schadevergoeding ten gevolge van dood of letsel en/of;
 2. indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de andere partij of diens Personeel en/of;
 3. in geval van schending van intellectuele eigendomsrechten als bedoeld in artikel 8;
 4. in geval van een tussen Partijen op grond van artikel 18 lid 2 gesloten overeenkomst: ten aanzien van aanspraken op schadevergoeding, waaronder mede begrepen de door de toezichthoudende autoriteit opgelegde boetes, in verband met tekortschieten in de nakoming van die overeenkomst.

26.5.Alle verplichtingen, ook die krachtens de belasting-, zorgverzekerings- en sociale verzekeringswetgeving met betrekking tot Personeel van Wederpartij, komen ten laste van Wederpartij. Wederpartij vrijwaart Opdrachtgever tegen elke aansprakelijkheid die daarmee verband houdt. 

Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB ) en/of uw beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV)

Wij adviseren u te controleren of uw aansprakelijkheidsverzekering(en) en de verzekerde bedragen zijn afgestemd op de bepalingen uit Rijksinkoopvoorwaarden waaronder u als ondernemer of uw bedrijf de werkzaamheden uitvoert.

Meer weten over bedrijfs- en/of beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen en Inkoop- en leveringsvoorwaarden Rijksoverheid?

Heeft u vragen, wenst u meer informatie of wilt u een vrijblijvende offerte van de bedrijfs- en/of beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen? Neem dan contact op met Honig en Honig en bel 072-5642669 of mail uw vraag naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij zijn u graag van dienst met onafhankelijk advies, deskundige bemiddeling, professioneel polisbeheer en service bij schade. Wilt u weten welke risico's uw bedrijf of organisatie loopt? Dan kunnen wij u helpen met een risicoscan.

Offerte aanvragen

Laatst aangepast op dinsdag 17 mei 2022 14:54