Vakantiesluiting Honig en Honig

Honig en Honig is wegens vakantie gesloten vanaf vrijdag 9 augustus 2024 tot maandag 2 september 2024.
Wij zijn voor noodgevallen indirect bereikbaar via 072-5642669 of via info@honigenhonig.nl.
Wij wensen u een prettige vakantie!

Tijdelijke CAR-/Montageverzekering

Tijdelijke CAR-/Montageverzekering - De Tijdelijke CAR-/Montageverzekering verzekert u tegen de financiële gevolgen van beschadiging tijdens de bouw- of onderhoudstermijn. De Tijdelijke CAR-/Montageverzekering wordt als aflopende verzekering afgesloten voor een specifiek (bouw)project. Honig en Honig helpt u met onafhankelijk advies, deskundige bemiddeling en professioneel polisbeheer en schadeservice bij uw Tijdelijke CAR-/Montageverzekering.

Tijdelijke CAR-/Montageverzekering direct aanvragen

Tijdelijke CAR-/Montageverzekering aanvragen voor (ver)bouw-, installatie- en montageprojecten

Wat is een Tijdelijke CAR-/Montageverzekering?

Tijdens de bouw kan er schade ontstaan. Met een Construction All Risks-verzekering (Tijdelijke CAR-/Montageverzekering) bent u verzekerd tegen deze schade. Iedereen die bij de bouw betrokken is, is verzekerd: opdrachtgever, bouwdirectie, hoofd- en onderaannemer(s), architecten, constructeur(s) en adviseurs.

Voor wie is de Tijdelijke CAR-/Montageverzekering?

De Tijdelijke CAR-/Montageverzekering is onmisbaar bij iedere bouwactiviteit. Of het nu gaat om de verbouwing van een huis of een bedrijf of dat het gaat om hele grote werken, zoals de aanleg van wegen en viaducten. De (hoofd)aannemer of de opdrachtgever sluit meestal de Tijdelijke CAR-/Montageverzekering af. Hiervoor bieden wij de Construction All-Risk verzekering (CAR). De Tijdelijke CAR-/Montageverzekering wordt vaak afgesloten door de volgende bedrijven, beroepen in de en sectoren:

 • Aannemers
 • Architecten
 • Bouwbedrijven
 • Constructiebedrijven
 • Gemeenten
 • Grafische industrie
 • Houtindustrie
 • Installateurs
 • Kunststofverwerkende industrie
 • Metaalindustrie
 • Nutsbedrijven
 • Onderaannemers
 • Overheden
 • Particuliere opdrachtgevers
 • Telecombedrijven
 • Woningbouwcorporaties
 • Zakelijke opdrachtgevers
 • Zorginstellingen
 • ZZP-ers

Dekking Tijdelijke CAR-/Montageverzekering

De Tijdelijke CAR-/Montageverzekering vergoedt de kosten van herstel of vervanging bij schade aan het werk, zowel voor nieuwbouw, verbouw en renovatie. U verzekert de werkzaamheden met de Tijdelijke CAR-/Montageverzekering. De Tijdelijke CAR-/Montageverzekering is een rubriekenverzekering en kan samengesteld worden uit de volgende onderdelen:

 • Rubriek 1 - Schade aan het werk zelf
 • Rubriek 2 – Aansprakelijkheid voor schade van anderen door de bouwwerkzaamheden.
 • Rubriek 3 - Schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever
 • Rubriek 4 - Hulpmateriaal (steigers, bekistingen, damwanden, keten, loodsen gereedschappen en dergelijke)
 • Rubriek 5 - Eigendommen van de bouwdirectie en het personeel
 • Rubriek 6 - Transport van bouwmaterialen

Rubriek 1 is altijd verzekerd in de Tijdelijke CAR-/Montageverzekering. De andere rubrieken kunt u optioneel meeverzekeren.

Welk soort verzekering is de Tijdelijke CAR-/Montageverzekering?

De Tijdelijke CAR-/Montageverzekering dekt de materiële schade die ontstaat aan bouwwerken die u in aanbouw of verbouw heeft. Deze informatie geldt in het algemeen. Als er specifieke afspraken met u zijn gemaakt over voorwaarden en/of premie dan vindt u deze informatie in de offerte of op uw polis.

Wat is verzekerd met de Tijdelijke CAR-/Montageverzekering?

Verzekerd is materiële schade aan het werk gedurende de periode dat er wordt gebouwd, verbouwd of gerenoveerd. Ook is tijdens deze periode diefstal van bouwmaterialen vanaf het bouwterrein gedekt. De CAR-/Montageverzekering is een vaak een Doorlopende CAR-/Montageverzekering, waaronder al uw werken zijn verzekerd. U kunt ook kiezen voor een Tijdelijke CAR-/Montageverzekering. Deze Tijdelijke CAR-/Montageverzekering geldt voor één specifiek bouwproject.

Wie is verzekerd op de Tijdelijke CAR-/Montageverzekering?

Verzekerd zijn alle partijen die betrokken zijn bij het realiseren van het door u aangenomen werk. Bijvoorbeeld de opdrachtgever, aannemer en onderaannemer, maar ook de architect, ingenieur, installateur, dakdekker en schilder. Dit zijn de verzekerden voor de Rubriek Het werk. Voor de andere Rubrieken kunnen andere verzekerden gelden.

Rubriek 1: Het werk

Verzekerd is de materiële schade aan het werk tijdens de bouwperiode. Hier onder vallen ook schade aan en diefstal van bouwmaterialen die voor uw rekening en risico op het bouwterrein aanwezig zijn en de kosten van het opbouwen en verwijderen van hulpconstructies en hulpwerken. Naast de schade zijn ook opruimingskosten gedekt tot een maximaal percentage van het verzekerde bedrag.

Keuze: Rubriek 2: Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid voor schade die u toebrengt aan anderen is op de Doorlopende CAR-/Montageverzekering niet gedekt. Hiervoor kunt u de Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (AVB) afsluiten. Alleen op een tijdelijke CAR-/Montageverzekering (voor één specifiek (ver)bouwproject) kunt u in sommige gevallen aansprakelijkheid meeverzekeren.

Keuze: Rubriek 3: Bestaand eigendom opdrachtgever

Verzekerd is schade die door de bouwwerkzaamheden ontstaat aan eigendommen (gebouwen en spullen) van de opdrachtgever.

Keuze: Rubriek 4: Hulpmateriaal

Verzekerd zijn hulpmaterialen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het werk. Bijvoorbeeld gereedschappen, werktuigen, keten, loodsen en steigers. Deze zijn verzekerd tegen materiële schade en diefstal. Het hulpmateriaal is alleen verzekerd als het voor rekening en risico van de verzekeringnemer aanwezig is op het bouwterrein.

Keuze: Rubriek 5: Persoonlijke bezittingen

Verzekerd is schade aan en diefstal van spullen van de verzekerden en hun medewerkers op het bouwterrein.

Keuze: Rubriek 6: Transport

Verzekerd is schade aan en diefstal van bouwmaterialen tijdens transport binnen Nederland. Heeft u de Rubriek Hulpmateriaal meeverzekerd? Dan geldt de transportdekking ook voor het vervoer van hulpmateriaal.

Extra keuze: Onderhoudstermijn

U kunt de CAR-/Montageverzekering laten doorlopen tijdens de onderhoudstermijn, die ingaat nadat het werk is voltooid. Voor deze (beperkte) dekking kunt u kiezen uit verschillende termijnen. De onderhoudstermijn is alleen verzekerd als deze in het bestek of de aannemingsovereenkomst is overeengekomen.

Servicetelefoon Bouw

Standaard meeverzekerd: advies, ondersteuning en schadepreventieadvies door onze bouwkundige experts van de Servicetelefoon Bouw. Bijvoorbeeld als u bijzondere bouwmethodes toepast.

Extra dekkingen

Raadpleeg de polisvoorwaarden voor een overzicht van de extra dekkingen, welke kosten er zijn verzekerd, en voor welke bedragen.

Wat is niet verzekerd?

De CAR-/Montageverzekering keert niet altijd uit. Hieronder geven we daar enkele voorbeelden van. Raadpleeg de polisvoorwaarden voor een volledig overzicht van de dekking en de uitsluitingen. Komt u er niet uit? Neem dan contact op met onze verzekeringsadviseur.

Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid voor schade die u toebrengt aan anderen is op de Doorlopende CAR-/Montageverzekering niet gedekt. Hiervoor dient de Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven. Alleen op een tijdelijke CAR-/Montageverzekering (voor één specifiek (ver)bouwproject) kunt u in sommige gevallen aansprakelijkheid meeverzekeren.

Geen plotselinge gebeurtenis, ingebruikneming, gevolgschade

Niet verzekerd zijn onder meer normale slijtage, normale corrosie (roestvorming) en andere normale geleidelijke achteruitgang. Ook is niet verzekerd schade door ingebruikneming vóór de oplevering, en bedrijfsschade. Tijdens de onderhoudstermijn is schade door brand en/of ontploffing niet verzekerd.

Uitsluitingen keuzerubrieken

Sommige objecten zijn niet verzekerd. (Vaste) kranen, motorrijtuigen en mechanisch voortbewogen werkmaterieel zijn bijvoorbeeld niet verzekerd onder de Rubrieken Bestaande eigendommen opdrachtgever, Hulpmateriaal en Transport. Motorrijtuigen en geld zijn niet verzekerd onder de Rubriek Eigendommen bouwdirectie en personeel.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Tijdens de onderhoudstermijn geldt een beperkte dekking.

In- en uitloop

Bij begin en einde van de CAR-/Montageverzekering moet u rekening houden met de overgang van de dekking voor de werken die u nog onderhanden heeft.

Eigen risico

Voor de CAR-/Montageverzekering geldt een algemeen eigen risico. De hoogte ervan kunt u zelf kiezen.

Niet automatisch verzekerde werken

Bron- en/of deepwell bemaling en werken die hoger zijn dan tien verdiepingen zijn niet automatisch verzekerd. U kunt deze werken wel aanmelden. Dan beoordelen verzekeraars of zij ze toch kunnen verzekeren. Werkzaamheden in de grond (heien, aanbrengen of verwijderen van damwanden, ontgraven) zijn alleen verzekerd als u bepaalde voorzorgsmaatregelen neemt.

Waar ben ik gedekt?

De CAR-/Montageverzekering geldt standaard voor werken die u uitvoert in Nederland. U kunt ook dekking realiseren voor werken in de Benelux en Duitsland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de CAR-/Montageverzekering aanvraagt en als u een schade meldt, moet u alle vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kiest of u de premie eenmaal per jaar betaalt, of in termijnen. Betalen kan via automatische incasso of via een (digitale) nota.
Voor een tijdelijke CAR-/Montageverzekering betaalt u de volledige premie direct na het afsluiten van de CAR-/Montageverzekering. Betalen kan alleen via automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De CAR-/Montageverzekering begint op de datum die in uw polis staat. Als de CAR-/Montageverzekering niet wordt opgezegd, dan loopt deze na het eerste verzekeringsjaar telkens voor een jaar door. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen verzekeraars de CAR-/Montageverzekering stoppen.
Een tijdelijke CAR-/Montageverzekering heeft een vaste looptijd. De begin- en einddatum staan op uw polis.

Hoe zeg ik mijn contract op?

In het algemeen kunt u na het eerste jaar de CAR-/Montageverzekering dagelijks opzeggen. De CAR-/Montageverzekering eindigt dan een maand later, of zoveel later als u wenst. Bij sommige verzekeringsmaatschappijen kunt u de CAR-/Montageverzekering dagelijks opzeggen. Opzeggen doet u schriftelijk of per e-mail.
Een tijdelijke CAR-/Montageverzekering geldt voor een vastgestelde periode (ingangsdatum en einddatum), daarom kunt u de tijdelijke CAR-/Montageverzekering niet opzeggen.

Maatwerk mogelijk!

Stelt u liever uw eigen pakket samen? Kies dan voor een Doorlopende CAR-/Montageverzekering die zoveel mogelijk op uw specifieke wensen is afgestemd. Vraag onze adviseur naar de voordelen van de maatwerk Tijdelijke CAR-/Montageverzekering.

Premie Tijdelijke CAR-/Montageverzekering

Honig en Honig adviseert u graag over de dekking en kan de premie voor u berekenen op basis van uw situatie. Welke premie u betaalt, hangt af van de gekozen dekking en uw specifieke wensen. Voor ZZP-ers en kleine bedrijven hebben diverse aanbieders een standaard product voor de CAR-/Montageverzekering ZZP gemaakt.

Waarom een bouwkundige opname?

Voorkom tijdrovende discussies en onterechte schadeclaims door een bouwkundige opname. Bij bouwactiviteiten die trillingen en/of zettingen veroorzaken zoals; sloopwerkzaamheden, heiwerk, funderingsherstel, het in- en uittrillen van damwanden, grondwerk, rioleringsprojecten, grondwatersaneringen, bemaling, dijkverzwaringen, stedelijke uitbreidingsprojecten en bouwverkeer is het ontstaan van schade aan belendende woningen/panden niet uit te sluiten.

Wie is aansprakelijk?

De opdrachtgever en/of hoofdaannemer van een bouwproject zijn doorgaans aansprakelijk voor de eventuele schade aan belendingen (gebouwen, infrastructuur, etc.). Het beoordelen van de causaliteitsvraag komt in de praktijk neer op een tijdrovende en kostbare discussie, waar u als opdrachtgever niet op zit te wachten.

Een onafhankelijke vastlegging van de aanwezige gebreken aan de belendingen door middel van bouwkundige vooropname voorafgaand aan de bouwactiviteiten stelt partijen in staat de eventuele schade exact te kwantificeren en op hun juistheid te beoordelen. De opname experts zorgen voor een preventieve werking op het melden van klachten/claims en beoordelen eventuele schadeclaims op hun juistheid.

Omgevingsanalyse

Inventarisatie van de mogelijke invloed en schaderisico’s bij bouw- en sloopwerkzaamheden en infrastructurele werken. Hieruit volgt een advies voor een bouwkundige opname aangevuld met hoogte- en trillingsmetingen. Indien gewenst wordt een gedetailleerd monitoringsplan verzorgd.

Vooropname

Voordat risicovolle werkzaamheden aanvangen eisen veel opdrachtgevers en/of verzekeraars (CAR- verzekering) dat de bouwkundige staat van risico-objecten wordt vastgelegd, zodat eventuele schade kan worden vastgesteld of onterechte claims onderbouwd kunnen worden afgewezen.

Tijdens de vooropname of nulmeting worden vòòr aanvang van de bouwactiviteiten de bouwkundige gebreken aan de belendende bebouwing vastgelegd. De geconstateerde gebreken worden nauwkeurig beschreven en waar nodig fotografisch (digitaal) vastgelegd.

In sommige situaties adviseren de bouwkundige experts u om ook tijdens de bouw een bouwkundige tussen- opname te laten uitvoeren. Bij eventuele claims verrichten zij desgewenst een na-opname en kunnen zij de gehele schadeafhandeling verzorgen.

Om de aansprakelijkheid en/of schade achteraf beter te waarborgen, kan het voor- opnamerapport inclusief beeldmateriaal gedeponeerd worden bij de notaris, hiervan wordt een akte van depot opgemaakt. De experts adviseren u graag over de omvang van de opname en de gewenste rapportagevorm.

Hoogtemeting

In bepaalde gevallen is het aan te bevelen om speciale metingen te verrichten. Met behulp van laser- (waterpas)apparatuur wordt tijdens de nulmeting de positie van het pand nauwkeurig vastgelegd.

De aangebrachte meetbouten worden door middel van een nauwkeurigheidswaterpassing in hoogte ingemeten ten opzicht van het gecorrigeerde NAP stelsel of een ander geschikt vast punt buiten het risicogebied.

Met deze nulmeting heeft u een instrument in huis dat discussies bij schadeclaims voorkomt. Om eventuele zettingen te monitoren worden er herhalingsmetingen / deformatiemetingen uitgevoerd. Graag adviseren de bouwkundige experts u over het opstellen van een monitoringsplan.

Trillingsmeting

Mogelijk kunnen door de uit te voeren werkzaamheden risicobepalende trillingen optreden. Om te bepalen of vastgestelde grenswaarden worden overschreden, kunnen de trillingen worden geregistreerd, geanalyseerd en wordt een eventuele actie geïnitieerd.

De metingen worden uitgevoerd conform SBR meet- en beoordelingsrichtlijnen:

 • deel A: Schade aan gebouwen
 • deel B: Hinder voor personen in gebouwen
 • deel C: Storing aan apparatuur

Graag adviseren de experts u over het opstellen van een monitoringsplan.

Scheurmetingen

Bij bouw- of sloopactiviteiten in de nabijheid van belendingen waar scheurvorming reeds aanwezig is kan door het vooraf plaatsen van één of meerdere scheurmeters veel discussie worden voorkomen. Door middel van het plaatsen van scheurwijdtemeters over aanwezige scheurvormingen en het regelmatig aflezen van deze scheurmeters kunnen eventuele bewegingen van de scheuren worden gemonitord.

Klacht en claimregistratie

De registratie van klachten en claims en de daarbij behorende afhandeling van schadeclaims kan het bouwkundigburo geheel voor u verzorgen. De ontvangen claims worden geregistreerd en in behandeling genomen, de expert beoordeeld de claim door een na-opname en stelt de eventuele schade vast, maakt indien noodzakelijk een globale raming van de herstelkosten en rapporteert aan de opdrachtgever zijn bevindingen, zo nodig met een aanbeveling voor maatregelen ter voorkoming van verdere schade en inclusief een advies over de verdere afhandeling van de claim.

Bron: KakesWaal, 075-6161615

Voordelen Tijdelijke CAR-/Montageverzekering

 • Uitgebreide dekking
 • Aansprakelijkheidrisico is mee te verzekeren
 • Met de Tijdelijke CAR-/Montageverzekering bent u verzekerd tegen schade tijdens de uitvoering van bouwprojecten.
 • De bouw kan doorgaan, ook als er schade is. Het voortbestaan van uw bedrijf komt niet in gevaar.
 • Deskundige en snelle afhandeling bij schade
 • Advies en ondersteuning
 • Maatwerk voor complexe risico’s

Meestgestelde vragen Tijdelijke CAR-/Montageverzekering

 • Wanneer sluit ik een aflopende CAR en wanneer een doorlopende CAR?
  Voor aannemers is het aantrekkelijk een Doorlopende CAR-/Montageverzekering op omzetbasis af te sluiten. Hierdoor zijn alle door hen uit te voeren werken (vaak zonder melding vooraf) verzekerd. Voor particulieren is de aflopende CAR een mogelijkheid om eigen werkzaamheden en de werkzaamheden die in opdracht worden uitgevoerd, te verzekeren.
   
 • Wat bedoelt u met de 'onderhoudstermijn'?
  Met de onderhoudstermijn bedoelen we de, in de aannemingsovereenkomst en/of het bestek opgenomen, periode tussen de eerste en de tweede oplevering.
   
 • Wat bedoelt u met de term 'hulpmaterialen'? 
  Hulpmaterialen zijn de op het bouwterrein aanwezige gereedschappen, keten, loodsen, hulpconstructies e.d. die uw (de verzekeringnemer) eigendom zijn. Voorwaarde is dat deze objecten worden aangewend voor de realisatie van het werk.
   
 • Wat valt er onder 'eigendommen van de opdrachtgever'?
  Dat zijn roerende en/of onroerende zaken die eigendom zijn van de opdrachtgever. Het gaat om spullen die aan het begin van de werkzaamheden aanwezig zijn en worden gebruikt bij de uitvoering van het werk.
   
 • Waarom is een CAR-/Montageverzekering voor een onderaannemer aan te raden?
  Een CAR- of Montageverzekering biedt voor de onderaannemer de zekerheid dat het door hem uitgevoerde werk is gedekt op uw eigen polis. Dit geldt ongeacht de verzekering en de polisbepalingen van de hoofdaannemer.
   
 • Tot wanneer zijn contructiefouten meeverzekerd op de CAR-/Montage-verzekering?
  Beschadigingen aan het werk als gevolg van constructiefouten zijn verzekerd tijdens de bouwtermijn en/of de onderhoudstermijn.
   
 • Op mijn AVB is opzicht uitgesloten, kan die wel op de CAR-/Montageverzekering worden verzekerd?
  U bent met de CAR-/Montageverzekering onder Rubriek III verzekerd voor schade door uitvoering van het werk aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever. Onder de AVB-polis valt dit vaak onder de "opzicht'` uitsluiting.
   
 • Onder welke rubriek is de schade aan het gereedschap gedekt op de CAR-/Montageverzekering?
  De schade aan gereedschappen, steigers en keten is verzekerd onder Rubriek 4 (Hulpmateriaal) op de CAR-/Montageverzekering.

Meer informatie over de Tijdelijke CAR-/Montageverzekering?

Heeft u vragen, wenst u meer informatie of wilt u een vrijblijvende offerte over de Tijdelijke CAR-/Montageverzekering? Neem dan contact met ons op en bel 072-5642669 of mail uw vraag naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij zijn u graag van dienst met onafhankelijk advies, deskundige bemiddeling, professioneel polisbeheer en schadeservice bij uw Tijdelijke CAR-/Montageverzekering.