Fiscale en sociale cijfers

Fiscale en sociale cijfers

In deze categorie geven wij een overzicht van de belangrijkste fiscale en sociale en pensioencijfers.

Het UWV heeft de gedifferentieerde premie WGA en ZW voor het jaar 2023 recent gepubliceerd. Er zijn een aantal grote wijzigingen. De loonsomgrenzen worden verhoogd, waardoor meer werkgevers als kleine werkgevers worden aangemerkt. Deze groep werkgevers zal daarom relatief minder WGA- en ZW-premie af gaan dragen, maar de sectorale premies voor de WGA en ZW stijgen. Wat betekenen deze wijzigingen voor u als werkgever?

Het 'Handboek Loonheffingen 2023' is beschikbaar. In het handboek vindt u alle informatie over de loonheffingen voor 2023.

Jaarlijks wordt een groot aantal bedragen uit de belasting- en sociale verzekeringswetgeving geïndexeerd. Een aantal bedragen zijn ook voor pensioenregelingen en collectieve inkomensverzekeringen van belang. Wij geven u een kort overzicht van de pensioencijfers voor 2023. De bedragen voor uw pensioenregeling kunnen afwijken.

Per 1 januari 2023 zijn er aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon. Ze gelden voor uitkeringsbedragen en grondslagen op het minimumniveau. De rekenregels geven u hier inzicht in. In deze rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon per 1 januari 2023 voor uitkeringsbedragen en grondslagen op het minimumniveau. Ook zijn eventuele beleidswijzigingen met betrekking tot deze uitkeringsbedragen opgenomen.

De sectorindeling van het bedrijfs- en beroepsleven Wfsv kan grote invloed hebben op de premielasten voor een werkgever. Soms zijn werkgevers in de verkeerde sector ingedeeld, waardoor te veel premie wordt betaald. De sectorindeling is door de Belastingdienst afgeleid van de omschrijving van de activiteiten zoals die bij de Kamer van Koophandel zijn geregistreerd. Maar is deze omschrijving juist?

Sociale zekerheid - De sociale zekerheid omvat een stelsel van verzekeringen dat ervoor zorgt dat mensen die tijdelijk of permanent geen loon ontvangen toch een minimuminkomen krijgen. Daarnaast bestaan er sociale voorzieningen. Er zijn twee soorten sociale verzekeringen in Nederland: volksverzekeringen en werknemersverzekeringen.

Per 1 januari 2023 worden de Participatiewet, IOAW en IOAZ, AOW, ANW, Wajong, WW, WIA, WAO, Ziektewet en Toeslagenwet aangepast. Dit komt doordat deze uitkeringen gekoppeld zijn aan het wettelijk minimumloon.

De Belastingdienst heeft de voorlopige bedragen gepubliceerd van de voor 2023 geldende AOW-franchises, AOW-bedragen van artikel 10aa UBLB en het maximum pensioengevend loon. Voor alle bedragen geldt het voorbehoud van de definitieve vaststelling van de bedragen in of op basis van wet- en regelgeving.