MKB verzuim-ontzorgverzekering

Vanaf 1 januari 2020 kunnen werkgevers loondoorbetaling bij ziekte verzekeren met de nieuwe MKB verzuim-ontzorgverzekering. De MKB verzuim-ontzorgverzekering is een verzuimverzekering in combinatie met arbodienst en re-integratie. De MKB verzuim-ontzorgverzekering is samengesteld door overheid, werkgevers en verzekeraars met als doel om de kleine werkgevers optimaal te ondersteunen bij het re-integratieproces en het eigen verzuim van het bedrijf minder zwaar te laten meetellen in de verzuimpremie.

Offerte MKB verzuim-ontzorgverzekering aanvragen

Welke soort verzekering is de MKB verzuim-ontzorgverzekering?

Kan uw medewerker door ziekte of een ongeval niet werken? Dan moet u zijn inkomen doorbetalen. De MKB verzuim-ontzorgverzekering vergoedt dit met een maximum van 104 weken. U kiest zelf of alle loonkosten verzekerd zijn of maar een deel. Heeft uw medewerker recht op een andere uitkering, bijvoorbeeld van UWV? En kunt u deze uitkering in mindering brengen op de loondoorbetalingsverplichting? Dan verlagen verzekeraars de vergoeding met dit bedrag. Verzekeringsmaatschappijen ondersteunen u bij de verzuimbegeleiding en zorgen voor arbo- en re-integratiedienstverlening.

Wat is verzekerd met de MKB verzuim-ontzorgverzekering?

De MKB verzuim-ontzorgverzekering is bedoeld voor werkgevers. Verzekerd is het loon van uw medewerkers dat u op grond van de wet en de CAO moet doorbetalen als uw medewerker ziek is voor maximaal 104 weken. U kunt ook kiezen om een lagere vergoeding te verzekeren. De MKB verzuim-ontzorgverzekering geldt voor alle werknemers met een vast of tijdelijk contract. Sommige werknemers zijn niet meeverzekerd, bijvoorbeeld directeur(en)-grootaandeelhouder(s).

Poortwachterproof

Als u de adviezen van de arbodienst, bedrijfsarts, casemanager en verzekeraar opvolgt, vergoedt de verzekeraars een eventuele loonsanctie die UWV kan opleggen.

Interventievergoeding

Verzekeringsmaatschappijen vergoeden de kosten voor interventies wanneer de bedrijfsarts of casemanager deze adviseert in het kader van de Wet verbetering poortwachter. De casemanager maakt altijd een kosten-baten analyse bij inzet van een interventie. Verzekeraars vergoeden de kosten voor zover deze in redelijkheid en billijkheid noodzakelijk zijn.

Keuze: Vergoeding werkgeverlasten

Verzekeraars vergoeden ook een deel van de andere kosten die doorlopen bij ziekte van een werknemer, zoals bijvoorbeeld de premies voor de werknemersverzekeringen en de vergoeding voor de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet. Of u kiest ervoor de werkgeverslasten niet mee te verzekeren.

Verzuimbegeleiding

Voor de MKB verzuim-ontzorgverzekering wordt u begeleid door een arbodienst waarmee verzekeraars samenwerken. Daarmee voldoet u aan de eisen die de arbeidsomstandighedenwet aan u stelt op het gebied van verzuimbegeleiding. U kiest één van deze gecertificeerde arbodiensten. Als werkgever moet u voldoen aan de Wet verbetering poortwachter. De werkgever en de zieke werknemer spannen zich er samen voor in dat de werknemer zo snel mogelijk weer verantwoord aan het werk kan gaan. De werkgever heeft een actieve rol bij de re-integratie. Ook de werknemer is verplicht om mee te werken.

Re-integratie

Via de arbodienst verzorgen verzekeraars de casemanager die u en uw arbeidsongeschikte medewerker bijstaat en ondersteunt in de wettelijke verplichte re-integratie. De casemanager ondersteunt en bemiddelt bij bezwaar en beroepszaken als u het niet eens bent met de beslissing van UWV. De casemanager ondersteunt u ook in het aanvraagproces voor compensatie van de transitievergoeding.

Let op!

U blijft (met uw werknemers) verantwoordelijk voor de re-integratie. Zo moet u zich onder meer houden aan de wettelijke verplichtingen rondom verzuim.

Casemanager

Als u te maken krijgt met dreigend langdurig verzuim van een werknemer leveren verzekeraars een casemanager die namens u de regie voert over het ziekteverzuimproces en de re-integratie. Vaak stelt de arbodienst deze casemanager beschikbaar.

Overlijdensuitkering

Verzekeraars vergoeden ook de eenmalige wettelijke overlijdensuitkering die u moet betalen aan de nabestaande(n) als uw arbeidsongeschikte werknemer overlijdt. Is de medewerker overleden en kreeg hij een vergoeding? Dan stopt de vergoeding een maand na het overlijden.

Premiestabiliteit

De verzekering voorkomt onverwacht hoge premiestijgingen door incidenteel hoog verzuim in het eigen bedrijf. Zowel gedurende de looptijd als bij verlenging van de verzekering. De premie kan jaarlijks maximaal met 25% stijgen door het eigen verzuim in de onderneming. Bij verlenging kan de premiestijging hoger zijn door de invloed van andere factoren. Bij verlenging kan de premiestijging hoger zijn door de invloed van andere premie bepalende factoren. Denk hierbij aan hoger verzuim in de sector.

Juridische hulp

Heeft u juridische hulp nodig bij het verhalen van kosten voor loondoorbetaling of WGA-uitkeringen op iemand anders? Dan vergoeden we deze juridische hulp. En soms ook juridische hulp bij bezwaar en beroep. Kijk voor de volledige voorwaarden in de polisvoorwaarden.

Wat is niet verzekerd met de MKB verzuim-ontzorgverzekering?

Directeur(en)-grootaandeelhouder(s) zijn niet verzekerd. Verzekeraars keren niet uit als de medewerker arbeidsongeschikt was toen hij in dienst kwam of toen u de MKB verzuim-ontzorgverzekering afsloot. Verzekeringsmaatschappijen keren ook niet uit als u de medewerker niet aangemeld heeft.

Te verwachten arbeidsongeschiktheid

Verzekeringsmaatschappijen kunnen een uitkering (gedeeltelijk) weigeren als een medewerker binnen een halfjaar na de start van de verzekering of zijn dienstverband arbeidsongeschikt wordt en zijn gezondheidstoestand bij de start van de verzekering of zijn dienstverband al zo was dat de arbeidsongeschiktheid door u was te verwachten. Had u direct voor de start een soortgelijke verzekering, dan is de bovenstaande bepaling bij de start van de verzekering niet van toepassing. De bovenstaande bepaling is wel altijd van toepassing bij nieuwe medewerkers. Deze bepaling wordt niet door alle verzekeraars gehanteerd. 

Fraude of opzet

Verzekeraars keren niet uit als er sprake is van fraude. zij keren ook niet uit als de ziekte veroorzaakt is door uw opzet of grove schuld. Ook niet als de ziekte een gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van uw werknemer.

Strafbare activiteiten en molest

U bent niet verzekerd als uw medewerker in detentie zit. Ook bent niet verzekerd als de arbeidsongeschiktheid het gevolg is van molest, een atoomreactie of terrorisme. Of als u niet aan de polisvoorwaarden voldoet.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Voor de MKB verzuim-ontzorgverzekering moet u een contract hebben met een gecertificeerde bedrijfsarts of arbodienst via de gekozen verzekeringsmaatschappij

Veranderingen

Verandert er iets in de situatie van uw bedrijf? Meld dat dan zo snel mogelijk aan ons. Een fusie of overname heeft bijvoorbeeld grote gevolgen voor de MKB verzuim-ontzorgverzekering. Komt een arbeidsongeschikte medewerker in dienst door een verandering in uw bedrijfssituatie, zoals een fusie of overname? Dan valt deze medewerker niet onder de MKB verzuim-ontzorgverzekering.

Eigen risico MKB verzuim-ontzorgverzekering

Er geldt een eigenrisicoperiode in dagen. U bepaalt zelf hoe lang deze periode is, variërend van 10 tot 130 wachtdagen. U krijgt in deze periode geen vergoeding voor het doorbetalen van loon aan uw zieke werknemers. Voor de periode daarna ontvangt u van de verzekeraar een uitkering. Het eigen risico geldt per ziektegeval.

Waar ben ik gedekt?

De MKB verzuim-ontzorgverzekering geldt voor al uw werknemers waarvoor u in Nederland premies werknemersverzekeringen afdraagt. De uitkering kan in bepaalde situaties ook in het buitenland ontvangen worden.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Voor de MKB verzuim-ontzorgverzekering moet u een contract hebben met een geregistreerde bedrijfsarts of arbodienst. U moet al uw medewerkers verzekeren en binnen 30 dagen aan- en afmelden. Salariswijzigingen geeft u binnen 30 dagen door. U moet zich houden aan de Wet verbetering poortwachter. Geef ziek- of betermeldingen binnen 2 werkdagen aan de verzekeringsmaatschappij de arbodienst door.

Gezondheid

Als u de MKB verzuim-ontzorgverzekering aanvraagt, dan vragen verzekeraars u om algemene verzuiminformatie, niet naar de gezondheid van uw werknemers. Bij de start van de MKB verzuim-ontzorgverzekering moet u melden wie er dan ziek zijn. De MKB verzuim-ontzorgverzekering van deze werknemers gaat pas in vanaf het moment dat ze vier aaneengesloten weken volledig arbeidsgeschikt zijn.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie per maand, kwartaal, halfjaar of jaar betaalt. Bij betaling per maand, kwartaal of halfjaar kan een premieopslag van toepassing zijn. Betalen kan via een automatische incasso of een (digitale) nota. U betaalt de premie vooraf, maar in ieder geval binnen 30 dagen na de premievervaldatum.

Premie MKB verzuim-ontzorgverzekering

Verzekeringsmaatschappijen berekenen de jaarpremie door het 'loon voor de werknemersverzekeringen' van uw medewerkers bij elkaar op te tellen. Per medewerker geldt een maximum te verzekeren bedrag. Het totaalbedrag vermenigvuldigen verzekeraars met een premiepercentage. Het premiepercentage wordt bij aanvang en daarna op elke contractvervaldatum opnieuw vastgesteld. Bij het vaststellen van het premiepercentage kijken verzuimverzekeraars naar de samenstelling van het personeelsbestand en de verzuimpercentages in de afgelopen 3 jaar, zowel de eigen verzuimpercentages als de verzuimpercentages binnen de sector waarin uw bedrijf is ingedeeld. Naarmate het personeelsbestand groter is zal het eigen verzuim zwaarder meewegen dan het sectorverzuim. Het bruto jaarloon is het jaarloon vóór aftrek van belastingen en pensioenpremies. Het uniforme loon is het loon waarover u loonbelasting betaalt.

Let op!
Bij de MKB verzuim-ontzorgverzekering betaalt u een verzekeringspremie en een tarief voor de arbodienstverlening. Ook als het eigen verzuimpercentage niet wijzigt, kan het gemiddelde verzuimpercentage in de sector waarin uw bedrijf is ondergebracht wel wijzigen. Dit kan ook leiden tot een wijziging van uw premiepercentage.

Pakketkorting

De MKB verzuim-ontzorgverzekering is onderdeel van een pakket personeelsverzekeringen. Sluit u in het pakket meer inkomensverzekeringen af? Dan profiteert u van pakketvoordelen, zoals een korting die kan oplopen tot 10%. Bijvoorbeeld een combinatie van uw verzuimverzekering in combinatie met de WGA- of ZW-ERD verzekering of WIA-aanvullingsverzekeringen, zoals een WGA-Hiaat verzekering of WIA-Excedentverzekering. Vraag ernaar bij onze adviseur.

Wanneer begint en eindigt de dekking van de MKB verzuim-ontzorgverzekering?

De MKB verzuim-ontzorgverzekering begint op de datum die op de polis staat. De looptijd van uw MKB verzuim-ontzorgverzekering is afhankelijk van de gekozen verzekeraar één of drie jaar. Daarna verlengen verzekeraar uw MKB verzuim-ontzorgverzekering. De uitkering loopt maximaal tot de AOW-gerechtigde leeftijd. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen verzekeraars de MKB verzuim-ontzorgverzekering stoppen. De MKB verzuim-ontzorgverzekering eindigt als u opzegt of als wij opzeggen. In een aantal bijzondere situaties eindigt de MKB verzuim-ontzorgverzekering automatisch. Zie de polisvoorwaarden voor alle situaties waarin uw MKB verzuim-ontzorgverzekering eindigt.

Hoe zeg ik de MKB verzuim-ontzorgverzekering op?

Na de 1e contracttermijn kunt u de MKB verzuim-ontzorgverzekering dagelijks opzeggen vaak met een opzegtermijn van een maand. Opzeggen kan schriftelijk, per e-mail bij de verzekeraar of bij onze adviseur.

Algemene informatie MKB verzuim-ontzorgverzekering

Bovenstaande informatie geeft een samenvatting van de MKB verzuim-ontzorgverzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor u wel en niet bent verzekerd.

Wat zijn de voordelen van de MKB verzuim-ontzorgverzekering?

  • Casemanager als vast aanspreekpunt
  • Eenvoudige verzuimadministratie (Eén online ziek- of herstelmelding)
  • Garantie Wet verbetering poortwachter
  • Volledige vergoeding van de noodzakelijke re-integratiekosten.

Keurmerk MKB verzuim-ontzorgverzekering

Twijfelt u nog voor welke aanbieder u kiest? Zorg dan dat u in ieder geval kiest voor een aanbieder die beschikt over het keurmerk dat MKB-Nederland ontwikkelde voor aanbieders van de nieuwe MKB verzuim-ontzorgverzekering.

Meer weten over de MKB verzuim-ontzorgverzekering?

Heeft u vragen, wenst u meer informatie of wilt u een vrijblijvende offerte van de MKB verzuim-ontzorgverzekering? Neem dan contact op met Honig en Honig en bel 072-5642669 of mail uw vraag naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij zijn u graag van dienst met onafhankelijk advies, deskundige bemiddeling, professioneel polisbeheer en service bij schade. Wilt u weten welke risico's uw bedrijf loopt? Dan kunnen wij u helpen met een risicoscan.