Vragen? Bel 072-5642669 of mail info@honigenhonig.nl

Nieuws

Nieuws

Hier vindt u het laatste nieuws van Honig en Honig.

Werkgevers die mensen in dienst nemen die na 1 januari 2018 56 jaar of ouder zijn, worden gecompenseerd als deze werknemers uitvallen vanwege ziekte. Het gaat om mensen die meer dan een jaar werkloos zijn en een ww-uitkering hebben ontvangen. Dat staat in de verzamelwet waarmee de ministerraad heeft ingestemd op voorstel van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Op 1 juli 2017 verandert de Arbowet. Opvallende wijzigingen zijn onder andere de komst van een basiscontract voor de arbodienstverlening, uitbreiding van het verplicht preventief spreekuur, het recht op een second opinion bij een andere bedrijfsarts en instemmingsrecht voor de ondernemingsraad bij de keuze van de preventiemedewerker. Deze aanpassingen moeten de arbodienstverlening verder verbeteren en de betrokkenheid van werknemers vergroten. Om deze aanpassingen te stimuleren krijgt de Inspectie SZW meer mogelijkheden tot handhaving. 
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de rekenregels per 1 juli 2017 gepubliceerd. Met de rekenregels worden o.a. verschillende sociale uitkeringen vastgesteld en die zijn weer van belang voor inkomensverzekeringen en pensioenen.
Nu het doek is gevallen voor het opbouwen van pensioen in eigen beheer, moet u gaan kiezen wat u met uw reeds in eigen beheer opgebouwde pensioen wilt gaan doen. Een mogelijkheid is dat u het pensioen in eigen beheer afkoopt met een belastingkorting. Hier vindt u een duidelijke toelichting op de gevolgen.  
In 2016 is de instroom in de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)sterk toegenomen. In de twee voorafgaande jaren was er juist sprake van een daling. Dit blijkt uit het UWV Kennisverslag 2017 (UKV). De stijging in 2016 is geconcentreerd bij twee groepen: WW’ers en werknemers.
De opschorting van de handhaving van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) is verlengd tot in ieder geval 1 juli 2018. Dat betekent dat opdrachtgevers en opdrachtnemers tot die tijd geen boetes of naheffingen krijgen als achteraf geconstateerd wordt dat er sprake is van een dienstbetrekking. Dat geldt niet voor kwaadwillenden.
Nu ook de Eerste Kamer akkoord is gegaan met de nieuwe Arbeidsomstandighedenwet (de ‘Arbowet’) gaat er veel veranderen voor werkgevers als het gaat om gezondheidsrisico’s op het werk. 
De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 juli  2017. Verder gaat de leeftijd voor het wettelijk volwassenminimumloon van 23 naar 22 jaar. Het minimumjeugdloon voor 18- tot en met 21 jarigen gaat extra omhoog. Werkgevers kunnen voor deze extra verhoging compensatie krijgen via het minimumjeugdloonvoordeel (voor meer informatie zie de factsheets hieronder).
Ook in 2018 wordt het basispakket van de zorgverzekering uitgebreid. Er verdwijnen geen behandelingen uit het pakket, wel komt er een bij. Patiënten met artrose aan de heup- en kniegewrichten krijgen vanaf 1 januari 2018 de eerste 12 behandelingen met oefentherapie vergoed. Ook krijgen oncologiepatiënten die behandeld worden met immuuntherapie vanaf volgend jaar een vergoeding voor het zittend ziekenvervoer van en naar de behandeling.
Als de Eerste Kamer instemt met het wetsvoorstel Affectieschade, zal de letselschadelast van verzekeraars met 3% tot 15% toenemen. Verzekeraars zijn wel blij dat het voorstel duidelijkheid schept richting (nabestaanden van) slachtoffers en verzekeraars.
Bij een pensioenregeling op basis van een beschikbare premie stelt de werkgever een premie beschikbaar voor de werknemer ten behoeve van pensioenopbouw. Als gevolg van de lage rentestand hebben pensioenverzekeraars en pensioen premie instellingen (PPI) nieuwe premiestaffels geïntroduceerd gebaseerd op een rente van 1,5%, 2% of 2,5%. Deze staffels zijn door het ministerie van Financiën goedgekeurd. Wij u informeren graag over het gebruik van premiestaffels in een pensioenregeling.
Uit de recent gepubliceerde Kamerbrief over ontwikkelingen op de markt voor verzuimverzekeringen (WGA) is op te maken dat het aantal werkgevers dat kiest voor een private verzekering vorig jaar significant is afgenomen. In loonsom gemeten daalde het aandeel van verzekeraars in deze hybride markt van 41,2 naar 36,9 procent. De publieke verzekering, die uitgevoerd wordt door het UWV, was eind vorig jaar goed voor 63,1 procent van de loonsom.
Op 1 januari 2018 gaat de pensioenrichtleeftijd naar 68 jaar. Daarom zullen verzekeraars u voorstellen doen om de pensioenregeling voor uw werknemers aan te passen. Hieronder leest u wat dit betekent voor uw collectief pensioen. Hebt u meerdere pensioenregelingen? Dan kan het zijn dat u meerdere brieven ontvangt.
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft 10 stappen benoemd die organisaties kunnen helpen in de voorbereidingen op de nieuwe Europese privacywetgeving. Vanaf 25 mei 2018 moeten organisaties voldoen aan deze nieuwe wet, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). 
De beroepsvereniging van accountants en accountantskantoren Novak heeft een open mantelovereenkomst gesloten met Brand New Day. Deze overeenkomst voorziet in een collectieve pensioenregeling voor elk gewenst budget.
Pagina 1 van 76