Verzekeringen en Uiteindelijk belanghebbende (UBO) verklaring

Waarom een Uiteindelijk belanghebbende (UBO) verklaring? Verzekeraars adviseurs, die betrokken zijn bij een verzekering, moeten onder andere voldoen aan de wet- en regelgeving op het gebied van financieel toezicht, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, de Wet op het financieel toezicht en de sanctiewet- en regelgeving.

Daarom zijn wij verplicht vóór het sluiten van een verzekering een cliëntenonderzoek uit te voeren. Bij uitkering aan een eventueel derde begunstigde (niet zijnde verzekeringnemer) wordt bovengenoemd onderzoek ook ten aanzien van deze derde begunstigde uitgevoerd. Zonder cliëntenonderzoek kan uw aanvraag niet verder in behandeling worden genomen c.q. kan niet tot enige uitkering worden overgaan.

Onderdeel hiervan is het bepalen van de uiteindelijk belanghebbende (oftewel: Ultimate Beneficial Owner, afgekort tot ‘UBO’) en deze te toetsen aan de sanctielijsten. Wij vragen u daarom dringend dit formulier zo spoedig mogelijk in te vullen.

Wie zijn uw UBO’s? 

Is uw organisatie een rechtspersoon?

Zoals bijvoorbeeld een vereniging, stichting, coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij, NV, BV of vergelijkbare buitenlandse rechtsvorm, dan is uw UBO:

 

 • de natuurlijke persoon die een direct of indirect belang heeft van 25% of meer in het kapitaal van uw organisatie en/of
 • de natuurlijke persoon die direct of indirect 25% of meer van de stemrechten in de algemene vergadering van uw organisatie kan uitoefenen en/of
 • de natuurlijke persoon die begunstigde is van 25% of meer van het vermogen van een rechtspersoon en/of
 • de natuurlijke persoon die bijzondere zeggenschap heeft over 25% of meer van het vermogen van uw organisatie. Hiermee wordt bedoeld dat de persoon een bijzonder zeggenschapsrecht heeft dat is vastgelegd in bijvoorbeeld de statuten en/of
 • de natuurlijke persoon die de feitelijke zeggenschap( * ) heeft over uw organisatie.

Is uw organisatie een eenmanszaak of personenvennootschap?

Zoals bijvoorbeeld een vof, cv of maatschap, of een vergelijkbare buitenlandse rechtsvorm, dan is uw UBO: 

 • de natuurlijke persoon die bij ontbinding van uw organisatie recht heeft op 25% of meer van de ontbonden gemeenschap en/of
 • de natuurlijke persoon die recht heeft op 25% of meer van de winsten van uw organisatie en/of ▪ de natuurlijke persoon die 25% of meer van de stemrechten kan uitoefenen als bij besluitvorming binnen uw organisatie een meerderheid van stemmen is vereist en/of
 • de natuurlijke persoon die de feitelijke zeggenschap( * ) heeft over uw organisatie.

(*)van feitelijk zeggenschap over een rechtspersoon of personenvennootschap is sprake als een natuurlijke persoon:

 • de meerderheid van een toezichthoudend, leidinggevend of bestuurlijk orgaan kan benoemen of ontslaan,
 • de zeggenschap heeft over de meerderheid van de stemrechten,
 • op andere wijze een overheersende invloed heeft op de organisatie of
 • het recht heeft om over (een deel van) het vermogen van de organisatie te beschikken.
Meer in deze categorie: « Adreswijziging UBO-register »