Aansprakelijkheidsrisico’s bedrijf verzekeren

Aansprakelijkheidsrisico’s bedrijf verzekeren Pixabay

Aansprakelijkheidsrisico’s bedrijf verzekeren - Wilt u de aansprakelijkheidsrisico’s van uw bedrijf of organisatie verzekeren? Zorg dan voor zekerheid als het gaat om uw aansprakelijkheidsrisico’s. U kunt bij Honig en Honig alle aansprakelijkheidsrisico’s van uw bedrijf, beroep of instelling verzekeren. Wij bieden u alle verzekeringen voor de bescherming van het bedrijfsvermogen en de continuïteit van de onderneming. Kies hieronder de gewenst aansprakelijkheidsverzekering!Offerte aansprakelijkheidsverzekeringen aanvragen

Welke aansprakelijkheidsrisico’s wilt u verzekeren?

U kunt een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten door het aanvraagformulier ingevuld en ondertekend aan ons terug te sturen. In het aanvraagformulier zijn de belangrijkste aansprakelijkheidsverzekeringen opgenomen, te weten;

Aansprakelijkheidsrisico’s zijn complex

Aansprakelijkheidsverzekeringen zijn zeer adviesgevoelig. De verzekeringsmarkt voor aansprakelijkheid is erg dynamisch. Nieuwe risico’s, jurisprudentie en wetten betekenen dat verzekeraars hun aansprakelijkheidsverzekeringen continu moeten blijven (door)ontwikkelen. Door snel en adequaat in te spelen op deze ontwikkelingen kunnen wij u helpen bij het afstemmen van uw verzekeringen op de (nieuwe) aansprakelijkheidsrisico’s.

Wij brengen de aansprakelijkheidsrisico's in beeld met de risicoscan

Wij helpen u graag om uw aansprakelijkheidsrisico’s inzichtelijk te maken. Hiervoor bieden wij u de risicoanalyse-applicatie: de Liability Scan aan. Met de Liability Scan kunnen wij de aansprakelijkheidsrisico’s van bedrijven en organisaties in kaart brengen en u adviseren over de beheersing én de verzekering daarvan. Het doorlopen van de scan resulteert in een overzichtelijk adviesrapport waarmee u meteen aan de slag kunt.

Risicoanalyse

Om een gedegen advies te kunnen geven is het zaak om de juiste vragen te stellen, informatie te verzamelen en deze vervolgens te vertalen naar een volledig advies. Onze software-applicatie ondersteunt dit proces. Met de Liability Scan kunnen wij samen met u de meest uiteenlopende aansprakelijkheidsrisico’s in kaart kunnen brengen, zoals schade veroorzaakt door gebouwen of gegevensdiefstal. Vervolgens worden klant specifieke adviezen gegeven over de beheersing én verzekering van die risico's.

Onze adviseur helpt

Wij zijn ervan overtuigd dat de Liability Scan u hulp biedt voor een goed en onafhankelijk adviesgesprek. Bij een integrale risicoanalyse op het gebied van aansprakelijkheid past het niet om bepaalde risico’s niet in kaart te brengen. De tool is daarom bruikbaar voor diverse doelgroepen en producten.

Compleet assortiment voor uw aansprakelijkheidsrisico’s

Met aansprakelijkheidsverzekering bieden wij uw producten op het gebied van aansprakelijkheidsrisico’s van meerdere verzekeraars in één verzekeringspakket zodat u met één aanvraagformulier de belangrijkste aansprakelijkheidsverzekeringen kunt af sluiten. aansprakelijkheidsverzekering maakt het mogelijk om diverse producten met elkaar te combineren van AVB tot Cyberrisk. Dit is al mogelijk vanaf twee verzekeringen.

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) is belangrijk voor iedere ondernemer, dus ook voor u. Als u een opdracht voor een ander uitvoert, kan u aansprakelijk gesteld worden voor de eventuele schade die u veroorzaakt. De verzekering beschermt uw bedrijf of de zelfstandige ondernemer tegen de financiële gevolgen die kunnen ontstaan door deze schade.Bovendien dekt de verzekering werkgevers- en productaansprakelijkheid.

Sluit u de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB)? Dan is inloop standaard meeverzekerd als er een voorgaande verzekering is. Zonder voorgaande verzekering kan inloop eenvoudig worden meeverzekerd tegen een eenmalige premietoeslag.

Wat is o.a. gedekt?

 • Wettelijke aansprakelijkheid
 • Contractuele aansprakelijkheid
 • Werkgeversaansprakelijkheid
 • Productaansprakelijkheid
 • Milieuaansprakelijkheid (plotselinge aantasting)
 • Verweerskosten
Wat is o.a. niet gedekt?
 • Schade aan zaken onder opzicht
 • Schade door gebruik van motorrijtuigen of (lucht)vaartuigen
 • Schade door een ondeugdelijke prestatie
 • Schade door opzet
 • Schade door vrijwaringen
 • Schade door asbest

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Iedereen maakt weleens een fout! Dit kan echter voor een ondernemer grote financiële gevolgen hebben. Heeft u er weleens over nagedacht wat er gebeurt als u een dienst verricht voor een derde en u veroorzaakt financiële schade door een fout (onjuist handelen of nalaten)? Dit risico kan grote financiële gevolgen voor uw bedrijf hebben. Onze aansprakelijkheidsverzekering voor beroepen verzekert zuivere vermogensschade (winstderving, verlies van marktaandeel, kosten in verband met vertraging etc.) welke een derde heeft geleden. Alleen de werkelijk geleden schade wordt vergoed. Kijk welke beroepsgroepen wij allemaal verzekeren!

Inloop is standaard meeverzekerd als er een voorgaande verzekering is. Zonder voorgaande verzekering kan inloop eenvoudig worden meeverzekerd tegen een eenmalige premietoeslag.

Dit is o.a. gedekt:

 • Contractbreuk, ongeacht of dit het gevolg is van een fout, inclusief het niet voldoen aan afgesproken specificaties en termijnoverschrijding;
 • Onzorgvuldigheid, bijvoorbeeld door een verkeerd advies of een vergissing tijdens het werk;
 • Wettelijke aansprakelijkheid als gevolg van de bedrijfsactiviteiten;
 • Schending van een geheimhoudings- of privacyplicht;
 • Inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht, zoals een merkenrecht of auteursrecht;
 • Smaad of laster;
 • Eigen honorarium als de opdrachtgever vanwege een claim weigert te betalen.
Wat is o.a. niet gedekt?
 • Verweerskosten voor aanspraken die niet door de verzekering worden gedekt
 • Schade door frauduleus of crimineel gedrag
 • Schade door handhaving van wet- of regelgeving of door schending van wet- of regelgeving
 • Schade veroorzaakt door milieuaantasting, asbest, atoomkernreacties
 • Schade uit (mogelijke) aanspraken die voor de ingangsdatum van de verzekering bekend waren
 • Schade voortvloeiende uit een vrijwaringsbeding indien verzekerde bij het ontbreken van het vrijwaringsbeding niet tot schadevergoeding verplicht zou zijn
 • Schade door uitval of onderbreking van dienstverlening die aan verzekerde wordt verleend door een aanbieder van internetdiensten (internet service provider) of een aanbieder van nutsdiensten, tenzij verzekerde deze diensten als bedrijfsactiviteit aanbiedt aan opdrachtgevers
 • Schade voortvloeiende uit een commerciële beslissing om te stoppen met het leveren van een bepaald technologieproduct of een bepaalde dienst die tot de bedrijfsactiviteit van verzekerde behoort
 • Schade voortvloeiende uit (privé)aansprakelijkheid in de hoedanigheid van bestuurder of commissaris van een rechtspersoon.

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Met het oprichten van een B.V. of N.V. denken ondernemers een veilige, risicoloze constructie binnen te stappen; zeker in vergelijking met een eenmanszaak. Dit is niet altijd het geval. Als bestuurder, commissaris of beleidsbepaler van een onderneming bent u automatisch onbeperkt persoonlijk aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat uit aantoonbaar onbehoorlijk bestuur.Ook bestuurders en toezichthouders van verenigingen en stichtingen lopen het risico aangesproken te worden voor door derden geleden schade.

Het privévermogen van de bestuurder staat op het spel. Het is daarom erg belangrijk een aansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders af te sluiten. Niet alleen bestuurders lopen risico maar ook commissarissen. Door ingevoerde wetgeving kunnen bestuurders zich niet meer achter de B.V. verschuilen wanneer zij aansprakelijk zijn.

Pluspunten van de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering:

 • Vergoeding van de verweerskosten 50% bovenop het verzekerd bedrag
 • Automatische gratis uitlooptermijn van 5 jaar voor gepensioneerde bestuurders en commissarissen
 • Kosten aangewend tot herstel van goede naam of eer tot maximaal € 250.000
 • Dekking voor aanspraken die zijn ingediend tegen de partner van verzekerde (wanneer de tegen hem of haar ingestelde aanspraak voortvloeit uit een aanspraak tegen verzekerde)
 • Kosten van verweer bij aanspraken in verband met letsel- of zaakschade (dus niet de zaak- of letselschade zelf)
 • Vorderingen tot schadevergoeding die zijn ingesteld door (kandidaat)werknemers als gevolg van o.a. kennelijk onredelijk ontslag, schending van een arbeidsovereenkomst, overtreden van wetten op het gebied van discriminatie of schenden van privacy
 • Extra verzekerd bedrag van 20% van het verzekerd bedrag voor commissarissen voor gevallen waarin het verzekerd bedrag ontoereikend is
 • Additionele limiet van 10% van het verzekerd bedrag voor verdedigingskosten in geval van derdenbeslag
Wat is o.a. niet gedekt?

Aanspraken in verband met of als gevolg van

 • Een boete- of schadevergoedingsbeding
 • Boetes in welke vorm dan ook
 • Milieuaantasting of asbest
 • Zaak- en letselschade
 • Het openbaar aanbieden of laten noteren van aandelen of (andere) effecten door de rechtspersoon
 • Schade uit (mogelijke) aanspraken die voor de ingangsdatum van de verzekering bekend waren

Cyber risk verzekering

Met een Cyber risk verzekering verzekert een bedrijf zich tegen de gevolgen van hacking, systeeminbraak, verloren data, gegevensdiefstal en cyber-aanvallen. Bijvoorbeeld doordat computers/netwerken geïnfecteerd worden met computervirussen via internet, e-mail of USB-sticks of doordat systemen worden gehackt door phising, malware of ransomeware. Maar ook verlies van data door gestolen of verloren laptops en/of USB-sticks.

Wat zijn de risico’s?

 • Verlies van vertrouwelijke informatie zoals persoonsgegevens, medische gegevens, betaalkaartgegevens en/ of bedrijfsgeheimen
 • Schade aan bestanden en systemen met het risico op omzetverlies
 • Reputatieschade

Wat is o.a. gedekt?

Bij Cyber en Data Risks is o.a. gedekt de kosten als gevolg van een aansprakelijkheidstelling die verband houdt met:

 • Identiteitsdiefstal
 • Verlies van intellectueel eigendom of vertrouwelijke bedrijfsgegevens van derden
 • Netwerkverstoring
 • Lichamelijk letsel als gevolg van verloren gegevens
 • Psychische en emotionele schade door openbaarmaking van privégegevens
 • Overdracht of verspreiding van een computervirus/-worm of schadelijke software als gevolg van onachtzaamheid

Naast aansprakelijkheid is ook de eigen schade gedekt:

 • Kosten van forensisch onderzoek
 • Kosten van communicatie met providers, klanten, toezichthouders, justitie, creditmaatschappijen en andere belanghebbenden
 • Kosten van crisismanagement, reputatieherstel en PR-campagnes
 • Kosten van onderzoek door bijvoorbeeld justitie of creditcardmaatschappijen
 • Boetes opgelegd door toezichthouders, of andere verplichte vergoedingen
 • Reparatie, vervanging of herstel van websites, programma’s of data
 • Kosten van gestolen software of data
 • Betaling losgeld door cyberafpersing
Wat is o.a. niet gedekt?
 • Verweerskosten voor aanspraken die niet door de verzekering worden gedekt
 • Schade door inbreuk op octrooi of schending van handelsgeheimen
 • Schade door onbehoorlijk gedrag of fraude
 • Schade door handhaving van wet- of regelgeving of door schending van wet- of regelgeving
 • Schade door het aanbieden of organiseren van kansspelen
 • Schade uit (mogelijke) aanspraken die voor de ingangsdatum van de verzekering bekend waren
 • Schade door uitval, storing of onderbreking van infrastructuurdiensten zoals elektriciteit of telecommunicatie
 • Schade uit (persoons)gegevens van een staatsburger van de VS of informatie van ondernemingen die gevestigd zijn in de VS

WEGAS-verzekering

Met de WEGAS-verzekering bieden wij de perfecte oplossing voor iedere werkgever. U bent niet alleen verzekerd voor datgene waarvoor u volgens de wet of jurisprudentie een schadevergoeding verplicht bent, maar u kunt zich ook verzekeren voor overige schade die tijdens bedrijfsactiviteiten de werknemer is toegebracht. Lees meer over de Wegas-verzekering. Deze dekking kan worden afgesloten als het bedrijf minimaal één werknemer in dienst heeft. De DGA/maat/vennoot/persoon voor wiens rekening de eenmanszaak wordt gedreven kan worden meeverzekerd. Wij bieden twee uitstekende dekkingen waaruit gekozen kan worden:

Dekking WEGAS-verzekering uitgebreid

 • Bestuurders van motorrijtuigen tijdens uitvoering van werkzaamheden
 • Overige verkeersdeelname tijdens uitvoering van werkzaamheden
 • Schade ontstaan tijdens woon-werkverkeer

Dekking WEGAS-verzekering compleet

 • Schade ontstaan tijdens werkgerelateerde activiteiten
 • SVI tijdens privégebruik van de bedrijfsauto
 • Standaard 24/7 ongevallendekking
Wat is o.a. niet gedekt?
 • Schade door deelname aan wedstrijden
 • Schade door opzet of grove schuld
 • Schade veroorzaakt terwijl de bestuurder geen geldig rijbewijs had
 • Schade veroorzaakt terwijl de bestuurder onder invloed van alcohol of drugs verkeerde
 • Schade door een overstroming, aardbeving of storm die windkracht 12 overschrijdt

De voordelen van aansprakelijkheidsverzekering

 • Transparant: premies, voorwaarden en eigen risico’s zijn vooraf bekend
 • Géén toeslag bij termijnbetaling
 • Gunstige tarieven
 • Géén poliskosten
 • Polisdocumenten binnen enkele dagen in huis

Meer weten over de verzekeren van de aansprakelijkheidsrisico’s voor uw bedrijf?

Heeft u vragen of wenst u meer informatie over de aansprakelijkheidsverzekeringen voor uw bedrijf of de risicoanalyse? Neem dan vrijblijvend contact met ons op, bel 072-5642669 of mail uw vraag naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij zijn u graag van dienst met onafhankelijk advies, deskundige bemiddeling en professioneel polisbeheer en service bij schade.