De fiscale regels rondom een AOV of arbeidsongeschiktheidsverzekering

De fiscale regels rondom een AOV of Arbeidsongeschiktheidsverzekering Pixabay

Fiscale regels en AOV - In dit overzicht heeft Honig en Honig de fiscale regels rondom een AOV of arbeidsongeschiktheidsverzekering voor u verzameld.

Offerte AOV aanvragen

De premie van de AOV is fiscaal aftrekbaar

Als u zelf de verzekerde bent, zijn de premies voor de AOV van de Inkomstenbelasting aftrekbaar. De premies worden erkend als uitgaven voor inkomensvoorzieningen. Volgens de Wet Inkomstenbelasting van 2001 zijn de premies voor een Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) fiscaal aftrekbaar in box 1. U betaalt periodiek een premie voor de AOV, de premie kunt u in mindering brengen op uw inkomen bij opgave van de Inkomstenbelasting.

U ontvangt een uitkering krachtens uw AOV

In geval van arbeidsongeschiktheid ontvangt u een periodieke uitkering van de verzekeraar waar u een AOV hebt afgesloten. Deze periodieke uitkering geldt als inkomen en dient u bij de Inkomstenbelasting op te geven.

Voorbeeld

  1. U wordt 50% arbeidsongeschikt
  2. U hebt een bedrag verzekerd van € 36.000,00 per jaar
  3. In dit geval ontvangt u een uitkering van € 18.000,00 conform uw AOV (50% arbeidsongeschikt)
  4. Deze € 18.000,00 uitkering geldt als inkomen en dient meegerekend te worden bij de Inkomstenbelasting.
  5. De premie die u betaalt over de resterende € 18.000,00 blijft in dit geval aftrekbaar van de Inkomstenbelasting

De vergoedingen aan Honig en Honig zijn fiscaal niet aftrekbaar!

Honig en Honig vraagt een uurtarief voor advies en bemiddeling voor beheer van uw verzekering een jaarlijkse vergoeding voor het beheer van uw AOV. Ook deze vergoedingen zijn fiscaal aftrekbaar van de Inkomstenbelasting.

Let op:
Als u naast Honig en Honig gebruik maakt van een adviseur voor uw AOV, dan is het niet mogelijk om de vergoeding van Honig en Honig en de vergoeding van de adviseur van de Inkomstenbelasting af te trekken.

Wijziging fiscale behandeling voor AOV's per 1 januari 2011

Inhouden loonheffingen
Momenteel ontvangt u een bruto-uitkering waarbij u zelf het totaalbedrag van de ontvangen uitkering opgeeft bij de aangifte Inkomstenbelasting. Vanaf 1 januari 2011 moet de verzekeraar direct de wettelijke loonheffingen inhouden op de uitkering, u ontvangt vanaf die datum een netto-uitkering. De loonheffing is een voorheffing op de inkomstenbelasting zoals bij salaris of andere inkomsten ook wordt toegepast. In de aangifte inkomstenbelasting kunt u rekening houden met de door de verzekeraar ingehouden en afgedragen loonheffing.

Inlichten Belastingdienst (BD)
In 2011 zijn inkomensverzekeraars wettelijk verplicht eenmalig inlichtingen over arbeidsongeschiktheidsverzekeringuitkeringen in 2010 te verstrekken aan de BD. Dit hoeft alleen als u in 2010 een uitkering ontvangt die in 2011 doorloopt. Inlichtingen zijn: persoonsgegevens, polisnummer, soort verzekering en uitkeringsbedrag. De BD heeft deze gegevens nodig om uw aangifte inkomstenbelasting te kunnen controleren om zo een juiste belastingaanslag te doen.

Toepassing loonheffingskorting
Als u een arbeidsongeschiktheidsverzekeringuitkering ontvangt, heeft u recht op loonheffingskorting. De loonheffingskorting mag bij één werkgever of uitkeringsinstantie tegelijkertijd worden toegepast. U kunt bij de verzekeraar aangeven of u van de loonheffingskorting gebruik willen maken.

U sluit uw AOV via de BV
Bij het sluiten van een AOV via de BV zijn er twee mogelijkheden.

  1. De BV is verzekeringnemer en begunstigde
  2. De BV is verzekering en de DGA begunstigde

Bij beide varianten is de belastingdruk gelijk.

Omschrijving BV
De BV is een rechtspersoon met dezelfde juridische status, rechten en plichten als een natuurlijk persoon. De BV zelf wordt als ondernemer gezien, de directeur is in dienst en handelt uit naam van de vennootschap.

BV of DGA als begunstigde
Beide varianten (bv of DGA als begunstigde) hebben elk een eigen voordeel. Het voordeel van de Bv als begunstigde is dat er minder administratieve rompslomp is om de uitkering bij de DGA terecht te laten komen. Maar het voordeel van de DGA als begunstigde is weer dat de loondoorbetaling niet in gevaar komt bij bijvoorbeeld een faillissement.

Twee voordelen
Bij het sluiten van een AOV via de BV kunnen er twee voordelen zijn ten opzichte van het sluiten van een AOV via de ondernemer zelf. Voordeel is dat u privé niet de kosten van een AOV draagt. Het andere voordeel voor de Bv is dat de premies van de vennootschapsbelasting aftrekbaar zijn.

Nadeel
Wel is het zo dat als u arbeidsongeschikt raakt, een eventuele uitkering aan de bv wordt overgemaakt. Dit kan tot problemen leiden als de bv failliet gaat. De uitkering wordt dan gestaakt, zelfs als u nog arbeidsongeschikt bent.

Samenvatting De fiscale regels rondom een AOV of Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Verzekeringnemer

Begunstigde

Fiscaal regime premie

Fiscaal regime uitkering

Ondernemer

Ondernemer

Inkomstenbelasting

Inkomstenbelasting

BV

BV

Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting

BV

Ondernemer

Vennootschapsbelasting

Inkomstenbelasting

Loonheffing op uitkeringen AOV vanaf 1 januari 2011

Vanaf 1 januari 2011 zijn maatschappijen verplicht direct de loonheffing en de bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW) in te houden op arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. U krijgt daarom vanaf 1 januari 2011 een netto bedrag. Dat is nu nog een bruto bedrag. U ontvangt hierover nog een brief van de maatschappij.

AOV uitkering naar de BV

Als u de AOV uitkering in Uw BV ontvangt, verandert er niets. U ontvangt dan ook vanaf 1 januari 2011 een bruto bedrag. Wilt U dit veranderen dan kunt U contact met ons opnemen.

Verplicht
De belastingdienst wil op een eenduidige manier loonheffing inhouden. Dat is de reden van de verandering. De maatschappijen zijn verplicht deze aanpassing te volgen. De Belastingdienst kan de informatie ook gebruiken voor een vooraf ingevulde belastingaangifte.

Specificatie
Vanaf 1 januari 2011 ontvangt U van elke uitkering een specificatie. Hierop ziet U hoe het netto bedrag is berekend en welke inhoudingen voor de belastingdienst zijn gedaan. Na afloop van elk belastingjaar ontvangt U een jaaropgave.

Belastingaangifte
Het is mogelijk dat de wijziging iets verandert aan de belastingaangifte. Dit hangt af van de manier waarop U loonheffing afdraagt aan de Belastingdienst. Het is mogelijk dat U nu een voorlopige aanslag betaalt. Dit kunt U aanpassen. De Belastingdienst heeft een termijn van zes weken om een dergelijk verzoek te verwerken.

Voorbehoud
Deze informatie is gebaseerd op de diverse bronnen en geldt derhalve onder voorbehoud. Er kan aan deze informatie geen rechten worden ontleend. Vaststelling van het fiscale regime is voor behouden aan de Belastingdienst.