T: 072-5642669

U bevindt zich hier:Service & contact»Over Honig en Honig»Klachtenprocedure Honig en Honig

Klachtenprocedure Honig en Honig

Honig en Honig BV streeft naar een snelle dienstverlening met een hoge kwaliteit. Mocht u ondanks onze inspanningen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn en te ondersteunen, niet tevreden zijn, dan kunt u een klacht indienen. Wij verzoeken u om in dat geval uw klacht schriftelijk aan ons kenbaar te maken. Dan kunnen wij er samen iets aan doen.

Met deze klachtenprocedure willen wij benadrukken veel waarde te hechten aan de relatie met onze klanten. Een uiting van ontevredenheid nemen wij dan ook uiterst serieus en zien wij tegelijkertijd als kans om onze bedrijfsvoering te optimaliseren.

De ervaring leert dat de meeste klachten naar tevredenheid worden afgehandeld. Vindt u dat jouw klacht uiteindelijk niet adequaat wordt opgelost, dan kunt u contact opnemen met een onafhankelijke geschillencommissie of zich wenden tot de burgerlijke rechter. Hiervoor zijn wij aangesloten bij het KiFiD het voormalig Stichting Klachteninstituut Verzekeringen voor meer informatie kun u hier klikken.

Dit document bevat informatie over hoe u uw klacht kunt indienen en binnen welke termijn u een reactie kunt verwachten.

Klacht over Honig en Honig BV of www.honigenhonig.nl

1. Definities

Honig en Honig BV bestaat uit 1 onderneming, die verschillende activiteiten voor u uitoefent.

1.1. Klacht
Elke schriftelijke (inclusief e-mail) uiting van ontevredenheid van een (potentiële) klant over de activiteiten van Honig en Honig BV.

1.2. Klant
Elke afnemer van een dienst van Honig en Honig BV.

2. Indienen van een klacht

U kunt uw klacht schriftelijk kenbaar te maken. Het adres treft u aan onder punt 7. Om uw klacht zo snel mogelijk te kunnen beoordelen vragen wij van u de volgende zaken op te nemen in uw brief:

  • uw naam, adres en woonplaats
  • een eventueel referentienummer en/of polisnummer van Honig en Honig BV
  • de datum waarop u uw brief verstuurt
  • een beschrijving van uw klacht
  • eventuele relevante kopieën van documenten die de klacht verduidelijken


Hoe meer relevante informatie u verstrekt, hoe beter wij in staat zijn uw klacht te beoordelen.

3. Behandeling klacht

Binnen één week na ontvangst van uw klacht ontvangt u een schriftelijke ontvangstbevestiging. In deze brief wordt u geïnformeerd over degene bij wie uw klacht in behandeling is en over de periode waarbinnen uw klacht wordt beoordeeld. Wij streven er altijd naar om dit binnen 15 werkdagen te doen. Mocht blijken dat dit niet haalbaar is, dan ontvangt u hierover schriftelijk bericht.

Indien uw klacht gericht is tegen een specifieke medewerker, dan wordt uw klacht beoordeeld door de manager van de desbetreffende medewerker. Zo kunt u erop rekenen dat uw klacht zo objectief mogelijk wordt beoordeeld.

Degene die uw klacht behandelt kan u tijdens de beoordeling vragen om extra informatie. Wanneer nodig zullen wij (een) externe deskundige(n) raadplegen.

4. Reactie op uw klacht

U ontvangt binnen drie weken een inhoudelijke reactie op uw klacht, tenzij er eerder schriftelijk en met redenen omkleed kenbaar is gemaakt dat er vertraging is ontstaan. Dit kan onder meer worden veroorzaakt door de complexiteit van het dossier.

Wij doen er alles aan om uw klacht naar tevredenheid af te handelen. Toch kan het zo zijn dat u het niet eens bent met de afwikkeling. U heeft dan de mogelijkheid om zich te wenden tot:

  • Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening;
  • De betreffende beroepsorganisatie (indien van toepassing);
  • De burgerlijke rechter.

5. Klachteninstituut Financiële Dienstverlening

Indien u het niet eens bent met de afwikkeling van uw klacht, dan kunt u binnen drie maanden na behandeling, uw klacht voorleggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening.

Voordat u de stap naar het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening zet, dient u de klachtenprocedure van Honig en Honig BV te hebben doorlopen. De klacht wordt door het klachteninstituut alleen in behandeling genomen als het bedrag dat met de klacht gemoeid is, hoger is dan € 100,-. Uitsluitend in geval van een niet-bindend advies is een eventuele gang naar de burgerlijke rechter daarna nog mogelijk.

6. Toezicht en beheer

Binnen Honig en Honig BV ziet de directie toe op de naleving van de klachtenprocedure.  Alle gegevens die te maken hadden met behandeling van uw klacht, worden opgenomen in de administratie van Honig en Honig BV en worden toegevoegd aan uw klant- of contractdossier.

7. Belangrijke adressen

Uw brief voor Honig en Honig BV kunt u sturen naar:

Honig en Honig BV
T.a.v. de directie
Postbus 336
1800 AH  Alkmaar

Uw brief voor het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening kunt u sturen naar:

Kifid (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening)
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Website: www.kifid.nl/consumenten/hoe-dient-u-uw-klacht-in
E-mail: consumenten@kifid.nl
Tel.: 0900-3552248

Klacht over een bank of verzekeraar

Heeft u een klacht over een bank of verzekeraar? Dan kunt u het beste terecht bij de directie van de desbetreffende organisatie zelf. Als de klacht door de bank of verzekeraar niet naar tevredenheid wordt opgelost dan kunt u terecht bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid).

Het Kifid is een geschillencommissie, waar ook Honig en Honig BV bij aangesloten is. Daarnaast is het natuurlijk mogelijk om de rechter te vragen om een uitspraak te doen. Het Kifid is bedoeld om consumenten één loket te bieden voor bemiddeling in (dreigende) conflicten met financiële dienstverleners. U kunt alleen terecht bij het Kifid als u niet tevreden bent met de manier waarop een financiële dienstverlener uw klacht heeft afgehandeld.

Nieuws

Kosten bedrijfsarts blijven voor rekening werkgever

Kosten bedrijfsarts blijven voor rekening werkgever

Het kabinet is niet van plan de bekostiging van de bedrijfsartsen weg te halen bij werkgevers en voortaan via de Zorgverzekeringswet te laten lopen. Dat stelt staatssecretaris Van Ark duidelijk in antwoord op Kamervragen.

Lees meer ...

Eerste Kamer neemt wetsvoorstel vergoeding affectieschade aan

Eerste Kamer neemt wetsvoorstel vergoeding affectieschade aan

Nabestaanden van overleden slachtoffers en naasten van mensen met ernstig en blijvend letsel als gevolg van een ongeluk, geweldsmisdrijf of medische fout krijgen recht op een schadevergoeding. De Eerste Kamer stemde vanmiddag in met het wetsvoorstel...

Lees meer ...

Verzekeraars en brandweer slaan alarm: helft bedrijven failliet na brand

Verzekeraars en brandweer slaan alarm: helft bedrijven failliet na brand

Veel ondernemers onderschatten de impact van een (grote) brand op de continuïteit van hun bedrijf. Ongeveer de helft van de ondernemingen is na zo’n brand binnen twee jaar failliet. Een gezamenlijke visie van het Verbond van Verzekeraars en de brandw...

Lees meer ...

Informatie voor relaties van Honig en Honig over de Verwerkingsovereenkomst (AVG)

Informatie voor relaties van Honig en Honig over de Verwerkingsovereenkomst (AVG)

U heeft er vast al iets over gelezen. Op 25 mei a.s. treedt in Nederland de Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG, in werking. Deze (Europese) verordening heeft tot doel burgers extra bescherming te bieden op het gebied van privacy. Uiteraard...

Lees meer ...

Einde overgangsregeling Arbowet

Einde overgangsregeling Arbowet

De vernieuwde Arbowet is op 1 juli 2017 ingegaan. De overgangsregeling van 1 jaar eindigt op 1 juli 2018. Vanaf dat moment moeten alle werkgevers aan alle verplichtingen vanuit de Arbowet voldoen.

Lees meer ...

Verzilverhypotheek biedt uitkomst voor “arme” ouderen

Verzilverhypotheek biedt uitkomst voor “arme” ouderen

Ouderen met weinig inkomen, maar wel met een woning met een behoorlijke overwaarde én geen mogelijkheid om die overwaarde te verzilveren. Oftewel ‘steenrijk, maar geldarm’. Daar lijkt nu verandering in gekomen. Met de Verzilverlening van de Stichting...

Lees meer ...