Kunt u de WGA-premie op uw werknemers verhalen?

Werkgevers mogen maximaal vijftig procent van de WGA-premie verhalen op het nettoloon van hun werknemers. In de meeste gevallen zullen werkgevers over dit verhaal overleg voeren met hun werknemers en hier afspraken over maken, maar zij zijn hiertoe niet verplicht. (Dit verhaalsrecht is geregeld in de Wet financiering sociale verzekeringen, artikel 34 lid 2 en artikel 122b.)

Werkgevers mogen maximaal vijftig procent van de WGA-premie verhalen op het nettoloon van hun werknemers. In de meeste gevallen zullen werkgevers over dit verhaal overleg voeren met hun werknemers en hier afspraken over maken, maar zij zijn hiertoe niet verplicht. (Dit verhaalsrecht is geregeld in de Wet financiering sociale verzekeringen, artikel 34 lid 2 en artikel 122b.)

De WGA-uitkeringen worden in 2006 betaald uit de basispremie die voor alle werkgevers gelijk is. In 2006 kunnen werkgevers maximaal de helft van het WGA-deel in de basispremie verhalen op hun werknemers. Dat deel bedraagt in 2006 0,09 procent van de loonsom. Dit geldt zowel voor eigenrisicodragers als voor werkgevers die verzekerd zijn bij het UWV.

Vanaf 2007 worden de WGA-uitkeringen betaald uit een gedifferentieerde premie en een basispremie. Als u geen eigenrisicodrager bent, betaalt u beide premies. U kunt maximaal de helft van de gedifferentieerde premie die u verschuldigd bent, verhalen op uw werknemers. De hoogte van deze premie hangt af van het aantal werknemers in uw bedrijf dat gedeeltelijk arbeidsgeschikt wordt verklaard.

Bent u eigenrisicodrager, dan betaalt u alleen de basispremie voor de WGA. U kunt maximaal de helft van de lasten van de WGA verhalen op uw werknemers. De lasten die u kunt verhalen zijn de kosten van de WGA-uitkeringen gedeeld door de loonsom. Dit berekent u op basis van een schatting van te verwachte lasten of op basis van de gerealiseerde lasten van het voorafgaande jaar.


Opinie:
Helaas heeft de overheid voor zover ons bekend geen nadere regels vastgesteld bij ministeri