Milieuschade verzekering

Milieuschade verzekering - De milieuschade verzekering biedt dekking voor schade zoals bodem- of waterverontreiniging, bijvoorbeeld door een lekkende dieseltank, verontreinigd bluswater of asbest dat vrijkomt bij een brand of storm. Met de milieuschade verzekering bent u beschermd tegen de financiële gevolgen van milieuschade. zoals bijvoorbeeld de saneringskosten.

Offerte milieuschade verzekering aanvragen

Welk soort verzekering is de milieuschade verzekering (MSV)?

Komt er een verontreinigende stof vrij op uw eigen terrein en zijn de wettelijke normen overschreden of raakt uw terrein vervuild doordat op een dichtbij gelegen terrein van een ander een verontreinigende stof is vrijgekomen, dan bent u met de milieuschade verzekering verzekerd voor de kosten van het opruimen daarvan. Dit geldt ook voor een verontreiniging die op omliggende terreinen terecht is gekomen.

Wat is verzekerd met de milieuschade verzekering (MSV)?

Verzekerd zijn saneringskosten als gevolg van een verontreiniging van de bodem en/of water. Vindt deze schade plaats op de verzekerde locatie, bij de buren of bij een klant op werklocatie? En dreigt u daarvoor op te draaien? Dan is dat verzekerd. Ook de schade die het gevolg is van het saneren is meeverzekerd. Gevolgschade van het saneren kan zijn het (gedeeltelijk) stil komen te liggen van uw bedrijf. De gederfde brutowinst is dan verzekerd. Daarnaast kan het gebeuren dat er bij de sanering een gebouw (gedeeltelijk) moet worden afgebroken. Ook die gevolgschade van het saneren vergoeden verzekeraars dan.

Herstelkosten van andere schade

Als er door de verontreiniging roerende zaken, zoals goederen of grondstoffen, moeten worden schoongemaakt of vervangen, dan is dat verzekerd. Dit geldt ook voor herstel van bestrating, beplanting of ondergrondse pijpen, leidingen en kabels.

Onderzoekskosten

De kosten die u of iemand anders maakt om een verontreiniging vast te stellen, zijn verzekerd. Dit geldt ook voor de kosten van onderzoek naar de methode van saneren.

Asbest

Komt er asbest vrij door een plotselinge en onvoorziene gebeurtenis zoals brand of storm? Dan vallen de kosten voor het opruimen van het vrijgekomen asbest ook onder de dekking van deze milieuschade verzekering indien er bij het afsluiten van de verzekering voor gekozen is om dit mee te verzekeren.

Emissie elders (inkomende verontreiniging)

Een gevaarlijke stof die vrijkomt bij een naburige brand laat zich helaas niet leiden door perceelgrenzen. Het is dus goed mogelijk dat u met een verontreiniging te maken krijgt die niet afkomstig is vanaf uw eigen locatie. De milieuschade verzekering biedt hiervoor dekking, zelfs wanneer de oorsprong kilometers (vaak maximaal 25 km) van uw locatie vandaan is.

Verweer en rechtsbijstand

Verzekerd is het voeren van verweer tegen een vordering van een derde op basis van aansprakelijkheid van verzekerde. Dit geldt ook als er sprake is van een geschil met de overheid over de sanering van uw eigen locatie of de werklocatie.

Extra dekkingen

Raadpleeg de polisvoorwaarden voor een overzicht van de extra dekkingen, welke kosten er zijn verzekerd, en voor welke bedragen. 

Wat is niet verzekerd met de milieuschade verzekering (MSV)?

De milieuschade verzekering keert niet altijd uit. Hieronder geven we daar een paar voorbeelden van. Raadpleeg de polisvoorwaarden voor een volledig overzicht van de dekking en de uitsluitingen. Komt u er niet uit? Neem dan contact op met onze verzekeringsadviseur.

Onvoldoende milieuzorg

Niet verzekerd is schade die ontstaat door een gedraging die in strijd is met de in acht te nemen milieuzorg. Bijvoorbeeld als de van overheidswege vastgestelde voorschriften (zoals wetten, besluiten, richtlijnen en/of voorwaarden) worden overtreden.

Bestaande verontreiniging

Niet verzekerd is bestaande verontreiniging, dat wil zeggen een verontreiniging die al aanwezig was voordat de milieuschade verzekering is ingegaan.

Motorvoertuig tijdens werkzaamheden bij derden

Niet verzekerd is schade die u tijdens werkzaamheden bij derden veroorzaakt met een motorvoertuig zoals bedoeld in de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen.

Aardbeving, vulkanische uitbarsting en overstroming

U bent niet verzekerd voor schade door een aardbeving, ook niet als die het gevolg is van gaswinning. Bij een vulkanische uitbarsting of een overstroming is ook geen vergoeding mogelijk.

Ondergrondse opslag

Niet gedekt zijn de schade en kosten als gevolg van een verontreiniging veroorzaakt door of samenhangend met de ondergrondse opslag van stoffen in tanks. Sommige verzekeraars bieden hiervoor een aanvullende dekking of een Tankpolis. Bedrijven met ondergrondse tanks kunnen bij onze milieuschade verzekering een aparte dekking afsluiten die voldoet aan het BOOT-besluit (Besluit Opslag in Ondergrondse Tanks, het huidige Activiteitenbesluit).

Zijn er dekkingsbeperkingen? 

Eigen risico

Voor de milieuschade verzekering geldt vaak een algemeen eigen risico. De hoogte ervan kunt u zelf kiezen. De hoogte hiervan vindt u in de offerte of in de clausules die bij de milieuschade verzekering horen.

Preventie

Als u niet voldoet aan de afspraken over preventie die verzekeringsmaatschappijen met u gemaakt hebben, dan keren zij niet altijd uit.

Waar ben ik gedekt?

De milieuschade verzekering geldt voor de locatie die in uw polis staat vermeld en, indien er bij het afsluiten van de milieuschade verzekering voor is gekozen om dit mee te verzekeren, ook voor de werklocaties binnen Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de milieuschade verzekering aanvraagt en als u een schade meldt, moet u alle vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso of via een (digitale) nota.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De milieuschade verzekering begint op de datum die op de polis staat. De verzekeringstermijn is meestal een jaar. Als de milieuschade verzekering niet wordt opgezegd, dan loopt die telkens voor een jaar door. Betaal u de premie niet op tijd? Dan kunnen verzekeraars de milieuschade verzekering stoppen. Indien de eerste premie onbetaald blijft heeft er geen polis bestaan.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de milieuschade verzekering dagelijks opzeggen. De milieuschade verzekering stopt dan een maand later. Soms kunt u de milieuschade verzekering dagelijks opzeggen. De milieuschade verzekering eindigt dan de volgende dag of zoveel later als u wenst. Opzeggen kan schriftelijk of via e-mail bij onze verzekeringsadviseur of rechtstreeks bij de verzekeraar.

Algemene informatie

Bovenstaande informatie geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden van de milieuschade verzekering staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Veelgestelde vragen over de milieuschade verzekering

Mijn bedrijf werkt veel met gevaarlijke stoffen. Ben ik er voor verzekerd wanneer er onverhoopt een tank gaat lekken?

Indien u de desbetreffende tank bij ons hebt opgegeven dan staat dit in uw polis en is de lekkageschade gedekt.

Verontreinigde stoffen van het terrein van mijn buurman zijn naar mijn terrein doorgesijpeld. Dekt mijn milieuschade verzekering de schade van deze inkomende vervuiling?

In principe geldt dat de vervuiler betaalt. Indien uw buurman een eigen milieuschade verzekering heeft dan is uw schade op deze verzekering gedekt. Heeft de vervuiler geen verzekering dan bieden wij u een secundaire dekking: u ontvangt een vergoeding tot maximaal € 25.000 wegens 'inkomende vervuiling'. Wij proberen deze kosten vervolgens zelf te verhalen op de vervuiler.

In mijn bedrijf maak ik geen gebruik van gevaarlijke stoffen. Moet ik toch een milieuschade verzekering afsluiten?

Dat is wel verstandig. Milieuschade heeft vele oorzaken, zoals bijvoorbeeld asbest. Maar ook gesmolten kunststoffen en dergelijke, die na een brand in de grond of in het water komen, leveren schade aan het milieu. De (Europese) overheid stelt strenge eisen aan het volledig opruimen van deze schade. Met de milieuschade verzekering bent u voor de kosten hiervoor altijd gedekt.

Vergoedt de milieuschade verzekering ook zonder dat verzekerde voor de schade aansprakelijk is?

De milieuschade verzekering werkt niet met een aansprakelijkheidsstelling. Het is een directe verzekering. Het moet wel duidelijk zijn dat de schade op het terrein van de verzekerde is ontstaan. Als het gaat om schade op een werklocatie van de verzekerde, dan moet duidelijk zijn dat deze schade door de verzekerde of door een van zijn werknemers is veroorzaakt.

Dekt de milieuschade verzekering altijd de kosten voor asbestsanering?

De milieuschade verzekering dekt niet altijd de kosten voor asbestsanering. Het verwijderen van asbest uit een pand is niet gedekt. Als er asbest vrijkomt van het pand van de verzekeringnemer door brand of storm, is het opruimen wel gedekt.

Wat zijn de verzekerde locaties op een milieuschade verzekering?

De verzekerde locaties op een milieuschade verzekering zijn de eigen locatie en de werklocatie(s) van de verzekerde. Met de ‘eigen locatie’ bedoelen we het terrein van de verzekerde. Het adres daarvan staat in de polis. Met ‘werklocatie’ bedoelen we het terrein van de opdrachtgever of klant van de verzekerde. Op dit terrein voert de verzekerde of zijn medewerkers de bedrijfsactiviteit uit waarvoor hij deze verzekering heeft afgesloten. Deze werklocatie is in Nederland

Welke informatie en welke documenten moet worden aangeleverd voor het verzekeren van een ondergrondse tank op een milieuschade verzekering?

Voor het verzekeren van een ondergrondse tank moet u voor beoordeling van het risico de volgende documenten aanleveren: 

 • Het installatiecertificaat van de aanwezige tanks en leidingen of het laatste Bewijs van Goedkeuring door de KIWA.
 • Het laatste rapport grondwatermonitoring.
 • Het laatste rapport Kathodische Bescherming.
 • Het laatste rapport controle op water en bezinksel (sludge).
 • Een recent rapport bodemonderzoek volgens het Activiteitenbesluit en de daaraan gekoppelde ministeriële regeling (niet ouder dan 3 jaar).

Voordelen milieuschade verzekering

 • Aansprakelijkheidsvraag speelt geen rol
 • Belangrijke aanvulling op aansprakelijkheidsverzekering
 • Dekking voor bedrijven met ondergrondse tanks mogelijk
 • Dekking voor inkomende vervuiling veroorzaakt door een ander
 • Kosten voor verplicht saneren vergoed
 • Ook vergoeding bij asbest of machinefouten 

Lekkende olie, asbest die vrijkomt. Het is niet altijd te voorkomen, maar de sanering van bodem en water kan wel voor uw rekening zijn. Met de milieuschade verzekering zorgt u ervoor dat de meest voorkomende milieuschades wordt opgelost zonder dat het voortbestaan van uw bedrijf in gevaar komt.

Meer weten over de milieuschade verzekering?

Heeft u vragen, wenst u meer informatie of wilt u een vrijblijvende offerte van de milieuschade verzekering? Neem dan contact op met Honig en Honig te Alkmaar en bel 072-5642669 of mail uw vraag naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij zijn u graag van dienst met onafhankelijk advies, deskundige bemiddeling, professioneel polisbeheer en service bij schade.

Direct de milieuschade verzekeringverzekering aanvragen!

Vul hieronder uw gegevens in, vergelijk de premies, vraag een offerte aan of sluit uw milieuschade verzekering af. Als u zelf uw milieuschade verzekering afsluit, dan is er geen sprake van advies. Wilt u advies over de dekking van uw milieuschade verzekering? Neem dan contact met ons op en bel 072-5642669 of mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..