No-riskpolis biedt voordelen voor ondernemers

Wilt u een (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte werknemer aannemen of in dienst houden? Dan loopt u met een no-riskpolis minder financieel risico. De no-riskpolis zorgt voor een flinke compensatie van het loon dat u tijdens ziekte aan je werknemer moet doorbetalen. Als ondernemer met personeel wilt u uiteraard gebruik maken van regelingen die u financieel voordeel bieden. De no-riskpolis kan er daar een van zijn.

Voordelen no-riskpolis

Als de no-riskpolis van toepassing is, levert het u namelijk de volgende voordelen op:

  1. U hoeft uw werknemer minder of geen loon te betalen tijdens zijn ziekte. Hij krijgt een Ziektewetuitkering via het UWV.
  2. Als deze werknemer onverhoopt twee jaar ziek blijft, dan wordt een eventuele nieuwe WIA-uitkering niet aan je doorberekend.
  3. Omdat de loonkosten via het UWV gecompenseerd worden, heb je een lagere schadelast bij uw verzuimverzekeraar. Een lagere schadelast heeft vaak een positief effect op uw toekomstige premie.

Voorwaarden no-riskpolis

Zoals bij alle regelingen, zijn er ook in dit geval een aantal voorwaarden waaraan u moet voldoen. De belangrijkste voorwaarden per situatie op een rij:

Minder dan 35% arbeidsongeschikt na 2 jaar

Situatie: Uw werknemer is na twee jaar ziekte minder dan 35% arbeidsongeschikt, maar u houdt hem wel in dienst. Dan is de no-riskpolis niet van toepassing. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan deze zogenaamde 35minner onder de no-riskpolis vallen.

Het moet dan gaan om een werknemer die na 2 jaar ziekte zijn eigen werk niet meer kon doen en waarmee daarom het dienstverband werd beëindigd, maar binnen 5 jaar daarna weer in dienst wordt genomen, omdat er wel passende werkzaamheden zijn.

Als aan deze voorwaarden voldaan wordt, kan de werknemer 5 jaar lang na de (hernieuwde) indiensttreding, recht hebben op een Ziektewetuitkering dankzij de no-riskpolis.

Meer dan 35% arbeidsongeschikt na 2 jaar

Situatie: uw werknemer is na twee jaar ziekte voor meer dan 35% arbeidsongeschikt bevonden en u houdt hem in dienst. Dan is de no-riskpolis wel van toepassing.

Ongeacht of uw werknemer na twee jaar ziekte een WGA- of een IVA-uitkering krijgt. De no-riskpolis is 5 jaar lang van toepassing vanaf het moment dat het recht op de WIA-uitkering is vastgesteld.

Nieuwe werknemer, minder dan 35% arbeidsongeschikt

Situatie: u neemt een nieuwe werknemer aan die minder dan 35% arbeidsongeschikt is bevonden. Hoewel deze werknemer geen WIA-uitkering ontvangt, kan de no-riskpolis wel van toepassing zijn.

U moet de werknemer dan wel aannemen binnen vijf jaar na zijn WIA-keuring waaruit bleek dat hij minder dan 35% arbeidsongeschikt is. Is dat het geval? Dan heb je gedurende 5 jaar na indiensttreding recht op compensatie dankzij de no-riskpolis.

Nieuwe werknemer, meer dan 35% arbeidsongeschikt

Stel: U neemt een nieuwe werknemer aan die voor meer dan 35% arbeidsongeschikt is bevonden. Hij ontvangt van het UWV al een WIA-uitkering. Dit kan een WGA of een IVA-uitkering zijn.

Voor beide geldt dat wanneer de werknemer bij zijn nieuwe werkgever ziek wordt, de no-riskpolis wel van toepassing is. U mag als werkgever het loon dat u moet doorbetalen tijdens ziekte dan verminderen met de Ziektewetuitkering waar de werknemer nu recht op heeft.

No-riskpolis, tips voor werkgevers

Nog een paar tips voor ondernemers met personeel die gebruik willen maken van de no-riskpolis.

  • Uw nieuwe werknemer hoeft tijdens de sollicitatieprocedure niet te melden dat hij een WIA verleden heeft. Maar als u hem na de proeftijd vraagt naar zijn aanspraak op de no-riskpolis, is hij verplicht die informatie met u te delen. Vraag uw nieuwe werknemers dus altijd na twee maanden of zij aanspraak kunnen maken op de no-riskpolis in geval van ziekte.
  • De termijn van vijf jaar kan door het UWV verlengd worden als er sprake is van een verhoogd gezondheidsrisico. Het verlengen van de no-riskpolis na vijf jaar is vooral bedoeld voor mensen met een progressieve aandoening of met een sterk wisselend ziektebeeld. Verlenging van de no-riskpolis vraag je aan bij het UWVVerlenging van de no-riskpolis vraag je aan bij het UWV.
  • Over de hoogte van de Ziektewet-uitkering en de duur ervan, leest u meer op de website van het UWVwebsite van het UWV.

Let op!

In dit artikel richten wij ons alleen op de no-riskpolissen die samenhangen met de WIA. Voor de no-riskpolissen die verband houden met de WAJONG, Participatiewet of andere wetten, kun je de website van het UWV raadplegen of contact opnemen met je verzuimverzekeraar.

No-riskpolis in de dagelijkse praktijk

Hoe weet ik of een werknemer onder de no-riskpolis valt en wat zijn de financiële voordelen voor de werkgever?

Antwoord

De gedachte achter de no-riskpolis is dat het in specifieke situaties niet wenselijk is dat de werkgever opdraait voor de kosten van ziekte. De belangrijkste situaties zijn:

  • Werknemers met structurele beperkingen die ziek worden. Het gaat hier veelal om werknemers met een WAO-, WIA- of Wajong-uitkering maar het kan ook andere werknemers betreffen ie een arbeidsbeperking hebben en onder de doelgroep van de Banenafspraak vallen.
  • Ziekte door zwangerschap of bevalling; en
  • Uitval door orgaandonatie.

Het financiële belang van de werkgever is groot en kan per ziektegeval vele tienduizenden Euro’s bedragen!

Wanneer een werknemer onder de no-riskpolis valt en ziek/ arbeidsongeschikt wordt kan de werkgever namelijk (een groot deel van zijn) loondoorbetalingsverplichting in rekening brengen bij het UWV in de vorm van een Ziektewetuitkering van 70% van het loon. Daarnaast zijn Ziektewet- en WGA-uitkeringen niet voor rekening van de Eigenrisicodrager ZW/WGA en tellen ook niet mee voor de premiedifferentiatie voor de publiek verzekerde werkgever.

Hoe kom ik hier als werkgever achter?

Het antwoord is eigenlijk heel eenvoudig: Vraag het je werknemer(s). Dat mag vanaf twee maanden na indiensttreding en de werknemer is verplicht eerlijk antwoord te geven. Als u als werkgever dit nog nooit gedaan heeft, is het natuurlijk mogelijk een inhaalactie uit te voeren door dit aan alle werknemers te vragen en vervolgens – op zijn vroegst twee maanden na indiensttreding – aan elke nieuwe medewerker.

Ziekte door zwangerschap en uitval door orgaandonatie

Ook in geval van ziekte door zwangerschap en uitval door orgaandonatie kan de werkgever een beroep doen op de Ziektewet. Echter, de werkgever mag in geval van ziekmelding nooit vragen naar de oorzaak van de verzuimmelding. Wel mag de werkgever vragen of de werknemer onder een van de vangnetbepalingen van de Ziektewet valt waarbij de werknemer niet hoeft te zeggen onder welke.

Een praktische oplossing hiervoor is deze inventarisatie te laten doen door de arbodienst / bedrijfsarts. Deze mag wel vragen wat de oorzaak van ziekte is en kan aan de werkgever doorgeven dat er sprake is van een vangnetsituatie.

Professionele begeleiding

De regelgeving is complex en het is een vak om hier goed mee om te kunnen gaan en alle mogelijkheden te benutten. Als u dit professionalisme niet in eigen huis heeft, kunt u er aan denken om hier een professional voor in te huren in de vorm van een deskundige arbodienst, (verzekerings)adviseur of (register) casemanager. Veelal zijn de baten – niet alleen financieel maar ook op gebied van welzijn van uw medewerkers veel hoger dan de kosten!

Bewijslast voor recht op no-riskpolis

In verschillende situaties kan een beroep gedaan worden op de no-riskpolis. Soms is het onafhankelijk van de reden van arbeidsongeschiktheid; soms is het juist wel afhankelijk van de reden arbeidsongeschiktheid. Over de laatste categorie gaat het interessantste deel van onderstaande rechtspraak.

Geschil over beschikking ‘gedifferentieerde premiepercentage Werkhervattingskas’

Een werkgever bestrijdt de hoogte van de beschikking ‘gedifferentieerde premiepercentage werkhervattingskas’ omdat volgens hem de no-riskpolis van toepassing was op acht voormalige werknemers.

Voor een aantal gevallen – waar de no-riskpolis aantoonbaar van toepassing was - stelt Rechtbank Den Haag de werkgever in het gelijk. Maar voor een ander aantal gevallen, waarbij de oorzaak van arbeidsongeschiktheid bepalend is voor de dekking van de no-riskpolis, krijgt de werkgever geen gelijk. De Rechtbank vindt dat de werkgever niet aannemelijk heeft gemaakt dat de werknemer onder de no-risk polis viel.

Bewijslast ligt bij werkgever

De Rechtbank legt de bewijslast voor ‘het aannemelijk maken’ bij de werkgever. Het verweer van de werkgever, dat het voor de werkgever heel ingewikkeld kan zijn om een juiste ziekmelding te doen, vindt de Rechtbank niet voldoende om de bewijslast te verplaatsen.

Commentaar

Als een werknemer onder de werkingssfeer van de no-riskpolis valt dan kan dat de werkgever veel geld schelen. Loondoorbetaling, Ziektewet- en WGA-uitkeringen komen dan veelal voor rekening van het UWV en tellen niet mee voor premiedifferentiatie. Maar wie bewijst recht op de no-risk polis? Daar ging het om in deze procedure. De bewijslast voor het aannemelijk maken dat dat een werknemer onder de no-risk polis valt ligt bij de werkgever.

De betrokken werkgever heeft wel een punt. Het is lastig voor de werkgever om in alle gevallen bij ziekmelding al te onderkennen of de no-riskpolis van toepassing is. Overigens mag de werkgever hier de werknemer wel naar vragen. Wat beslist niet mag, is vragen naar de aard en oorzaak van de ziekte.

Wie daar wel naar mag vragen is de arbodienst c.q. de bedrijfsarts. Ook zij hebben een signaleringsfunctie met betrekking tot de no-riskpolis. En met een goede communicatie tussen werkgever en arbodienst kan een situatie zoals hier vermeden worden!

Bronnen: Aegon en De Goudse. Bericht opgemaakt door Honig en Honig op 12-11-2019