Zakelijke brandverzekeringen

Zakelijke brandverzekeringen - Uw bedrijfspand, machines en voorraad zijn van groot belang voor uw bedrijf. U moet er niet aan denken dat deze door brand of een flinke storm beschadigd raken en u niet meer verder kunt met ondernemen. Met de Zakelijke Brandverzekeringen verzekert u zich tegen deze risico’s. Ook bedrijfsschade, computers, glas, geld, gekoelde producten zijn mee te verzekeren. U kiest zelf wat u verzekert zodat de brandverzekeringen precies passen bij uw bedrijf. Speciaal voor horecabedrijven is er ook een dekking voor terrasmeubilair mogelijk! Door uw zakelijke brandverzekeringen te combineren in een MKB-verzekeringspakket kan uw korting oplopen tot 10% over al uw bedrijfsverzekeringen!

Offerte zakelijke brandverzekeringen aanvragen

Wat zijn zakelijke brandverzekeringen?

U kunt uw brandverzekeringen samenstellen uit de volgende dekkingen:

Bedrijfsschadeverzekering

Is er schade in uw bedrijf of in het winkelcentrum waar uw bedrijf staat? En is uw omzet daardoor lager of kunt u minder produceren of leveren? Met de Bedrijfsschadeverzekering hoeft u zich geen zorgen te maken over vaste lasten, zoals de huur en de salarissen. U bent verzekerd voor de vermindering van de brutowinst. U krijgt een uitkering tot de uitkeringstermijn is afgelopen, als het gebouw hersteld of opnieuw gebouwd is binnen deze termijn of als de productie of de omzet binnen deze termijn weer op peil is van voor de schade.

Bedrijfsuitrusting/Inventaris verzekering

Is er schade aan de spullen die u nodig heeft om uw werk uit te voeren, zoals de inrichting van uw bedrijf en machines? De bedrijfsuitrusting- of Inventarisverzekering vergoedt die schade. Zo kunt u met nieuwe of herstelde spullen snel weer aan de slag na schade. U bent verzekerd voor materiële schade aan uw inventaris door brand, diefstal, neerslag, lekkage, blikseminslag, ontploffing en vandalisme, ook als uw inventaris tijdelijk elders aanwezig is, de kosten om acute schade te beperken en de kosten van een expert die de schade vaststelt. Verzekeraars vergoeden de nieuwwaarde van de spullen die u opnieuw moet kopen. Tenzij de dagwaarde van de spullen die u vervangt, lager is dan 40% van de nieuwwaarde. In dat geval vergoeden verzekeringsmaatschappijen de dagwaarde. Nieuwwaarde is het bedrag dat nodig is om nieuwe spullen van dezelfde soort en gelijkwaardige kwaliteit en specificaties te kopen.

Computer en elektronicaverzekering

Computers en elektronische apparatuur zijn voor veel ondernemers onmisbaar. Het is vervelend als u bijvoorbeeld door brand of diefstal niet verder kunt werken. Met de Computer- en elektronicaverzekering heeft u een uitgebreide dekking en u kunt snel weer aan de slag na schade aan uw computers. Met de Computer- en elektronicaverzekering is uw computerapparatuur, randapparatuur (zoals printers en modems) en andere elektronische apparaten (kopieermachines en telefooninstallaties) verzekerd. Afhankelijk van de branche waarin u werkzaam bent, is er ook dekking voor schade aan computerdata, schade aan software en extra kosten. Dit zijn kosten die u moet maken om te voorkomen dat uw werk stilvalt na schade. Bijvoorbeeld: overwerk, en huur van vervangende apparatuur. U krijgt de reparatiekosten vergoed of de aanschafkosten van vervangende apparatuur. Verzekeraars betalen niet meer dan de verzekerde bedragen.

Extra kosten verzekering

Is er schade in uw bedrijf? En kunt u met wat aanpassingen gewoon doorwerken, bijvoorbeeld op een andere locatie? Dan dekt de Extra kostenverzekering de kosten van deze omschakeling. Zo kunt u snel weer aan de slag op een andere locatie. U bent verzekerd voor de kosten van een tijdelijke werkplek, de aanpassing van uw tijdelijke werkplek, extra loon (zoals overwerk), de verhuizing naar de tijdelijke locatie en de huur van ander gereedschap, machines en apparatuur. De extra kosten die u maakt, krijgt u helemaal vergoed tot de maximaal verzekerde som. De betaling stopt onder andere als de afgesproken uitkeringstermijn is afgelopen of als het gebouw hersteld of opnieuw gebouwd is binnen deze termijn.

Extra huurderving boven standaardbedrag

Bij de meeste verzekeraars is tot maximaal 10 % van de verzekerde som van uw gebouw als dekking voor huurderving of het mislopen van huurinkomsten als u uw gebouw vanwege de schade niet heeft kunnen verhuren. Ook vergoeden verzekeraars vaak een marktconforme huurprijs als u het gebouw zelf gebruikt en door de schade (voor een deel) niet heeft kunnen gebruiken. Maar soms is deze dekking niet voldoende vanwege een hogere huurprijs. Met de dekking Extra huurderving boven standaardbedrag kunt u dit risico aanvullend verzekeren.

Gebouwenverzekering

Schade aan uw bedrijfsgebouw door bijvoorbeeld brand, storm, water of vandalisme kan flink in de papieren lopen. Met de Gebouwverzekering hoeft u zich over de materiële schade in elk geval geen zorgen te maken. De Gebouwverzekering dekt tot maximaal het verzekerd bedrag bij schade door brand, diefstal, neerslag, lekkage, blikseminslag, ontploffing en vandalisme. Verder dekt de Gebouwenverzekering standaard het opnieuw aanleggen van de tuin of beplanting, extra kosten na schade voor herstel van het gebouw (bijvoorbeeld als u aan nieuwe wet- en regelgeving moet voldoen) en misgelopen huurinkomsten. Als de schade te repareren is, vergoeden verzekeraar de herstelkosten, anders vergoeden zij de herbouwwaarde. In bijzondere gevallen vergoeden verzekeraars de verkoopwaarde, bijvoorbeeld als het gebouw al te koop stond.

Geldverzekering

Werkt u met contant geld in uw bedrijf? Dan loopt u het risico op diefstal of verlies van het geld. Met de Geldverzekering verzekert u zich tegen deze risico’s. Ander papier van waarde, zoals postzegels of cadeaubonnen, zijn ook verzekerd. U bent verzekerd voor o.a. verlies of diefstal van geld tijdens vervoer tussen uw bedrijf, woning en de bank, verlies of diefstal van geld in uw bedrijf tijdens uw aanwezigheid of dat van uw personeel, verlies of diefstal van geld dat u in uw woning bewaart, verlies of diefstal van geld dat u afstort in de nachtkluis van een bank, verlies of diefstal van geld in de kluis in uw bedrijf, aannemen van vals geld, verlies van geld bij inbraak in uw bedrijf of woning, blijvende invaliditeit en overlijden van een verzekerde bij een ongeval of overval tijdens vervoer van geld of in het kantoor of bedrijf en voortvloeiend uit geweld. U krijgt de nominale waarde van het geld en de waardepapieren vergoed. Dat is het bedrag dat erop vermeld staat. Verzekeraars betalen niet meer dan de verzekerde bedragen. Deze vindt u op uw polis.

Glasverzekering

Breken de ruiten van uw gebouw? De Glasverzekering verzekert u van snel herstel wanneer het u uitkomt. U kunt zich extra verzekeren voor bijvoorbeeld glazen deuren of het glas van uw toonbank of vitrine. Standaard bent u verzekerd voor schade aan alle ruiten in ramen en deuren van uw bedrijfsgebouw. U kunt de standaarddekking eenvoudig uitbreiden met dekking voor bijvoorbeeld glas in windschermen, balkon- en terreinafscheidingen, gebogen ruiten en hardglazen deuren, opschriften en versieringen op uw ruiten en glas van toonbanken en vitrines.

Goederenverzekering

Schade aan uw grondstoffen, eindproducten of andere handelswaren? De Goederenverzekering vergoedt de schade. Zo kunt u na schade nieuwe spullen kopen en snel weer aan de slag. U bent verzekerd voor schade aan uw grondstoffen, eindproducten of andere handelswaren door brand, diefstal, neerslag, lekkage, blikseminslag, ontploffing en vandalisme, ook als deze goederen tijdelijk elders aanwezig zijn. Verzekeraars vergoeden marktwaarde, dit is de inkoopprijs van de goederen plus de afleveringskosten.

Huurdersbelangverzekering

Huurt u een bedrijfsgebouw? En heeft u zelf aanpassingen of verbeteringen aangebracht of overgenomen van de vorige huurder, zoals een parketvloer, tegelwerk of een pantry? De Huurdersbelangverzekering vergoedt de schade aan deze voorzieningen, zo kunt u snel weer aan de slag. U bent verzekerd voor materiële schade door o.a. brand, diefstal, neerslag, lekkage, blikseminslag, ontploffing en vandalisme. Als de schade te repareren is, vergoeden verzekeringsmaatschappijen de herstelkosten. Anders de herbouwkosten.

Koelschadeverzekering

Werkt u met gekoelde voorraad? De Koelschadeverzekering beschermt u tegen schade zoals verlies, bederf of waardevermindering van gekoelde producten door uitval van de koelinstallatie. Of door storing van de elektriciteitsaanlevering als gevolg van brand in de elektriciteitscentrale. Deze dekking wordt niet door alle verzekeraars standaard aangeboden. Deze dekking kan vaak als aanvulling worden afgesloten op een Goederenverzekering of Inventaris-/Goederenverzekering.

Lichtreclameverzekering

De lichtreclameverzekering zorgt voor een specifieke dekking voor uw reclame-uitingen en lichtreclame-installaties. Vaak worden de aanpassingen aan de gevel of uw bedrijfspand vergeten. Met de lichtreclameverzekering bent u verzekerd voor schade aan de lichtreclame door een plotseling en onvoorzien van buiten komend onheil. Verzekeraars vergoeden de kosten voor maatregelen om de schade te beperken (zonder maximum), opruimingskosten tot 10% van het verzekerde bedrag per gebeurtenis. Lichtreclames worden in het algemeen niet tot het gebouw gerekend door verzekeraars, tenzij deze uitdrukkelijk zijn meeverzekerd. Daarom deze mogelijkheid tot aanvullende dekking.

Milieuschadeverzekering (MSV)

Een Milieuschadeverzekering is een zakelijke verzekering die de kosten dekt als u milieuschade veroorzaakt op uw locatie of bij een ander. Maar ook milieuschade op uw locatie veroorzaakt door een ander is verzekerd. Denk aan brand of storm waardoor verontreinigd bluswater of asbestdeeltjes milieuschade veroorzaken. Maar ook lekkende diesel of schoonmaakmiddelen die het milieu aantasten. Verzekerd zijn saneringskosten op uw eigen locatie of op de locatie van anderen, onderzoekskosten om bijvoorbeeld de verontreiniging vast te stellen, kosten van rechtsbijstand zoals het voeren van verweer en kosten veroorzaakt door sanering, zoals vervanging of herstel van bv. leidingen, kabels, bestrating en beplanting en bedrijfsschade. De milieudekking van de Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (AVB) is beperkt en biedt geen dekking voor uw eigen locatie.

Reconstructiekostenverzekering

Met de Reconstructiekostenverzekering bent u verzekerd voor reconstructiekosten. Met reconstructiekosten bedoelen verzekeraars de gedurende de schadevergoedingstermijn gemaakte kosten om administratieve en financiële gegevens, tekeningen, e.d., die voor de voortgang van het bedrijf noodzakelijk zijn - ongeacht op welke wijze deze zijn vastgelegd - te reconstrueren, reproduceren en opnieuw in de administratie van verzekerde op te nemen. U krijgt de gemaakte kosten vergoed gedurende verzekerde termijn vanaf het moment van de verzekerde gebeurtenis. Verzekeraars vergoeden de kosten tot maximaal het verzekerde bedrag. Vaak is een maximum verzekerd bedrag van toepassing en een maximale termijn van 52 weken.

Terrasverzekering (alleen voor horecabedrijven)

Speciaal voor horecabedrijven met terrasmeubilair bieden wij de Terrasverzekering. Deze Terrasverzekering biedt gedurende de periode van 1 april tot 1 oktober ook dekking tegen schade aan of verlies van terrasmeubilair op het terrein dat verzekeringnemer in gebruik heeft als terras, mits het meubilair door middel van een stalen ketting met hardstalen hangslot en- of discusslot is vastgeketend. In dat geval is meeverzekerd schade als gevolg van brand, storm en diefstal. Bij diefstal moet er sprake zijn van diefstal van een geheel object via een gewelddadige verbreking van de ketting of het slot. Diefstal van onderdelen van een object is niet meeverzekerd. Er geldt een zorgvuldigheidseis met betrekking tot stormschaden. Als blijkt dat de wind aanwakkert, waardoor het aannemelijk is dat door wind(vlagen) schade kan worden aangebracht aan parasols, markiezen, zonneschermen of gelijkwaardige constructies, heeft u als verzekerde de plicht alle noodzakelijke handelingen te verrichten om schade te voorkomen. In geval van schade van het terrasmeubilair is er een vast eigen risico per gebeurtenis van toepassing.

Offerte voor uw zakelijke brandverzekeringen aanvragen

U kunt bij Honig en Honig online een vrijblijvende offerte voor uw zakelijke brandverzekeringen aanvragen. Na ontvangst van uw offerteverzoek verzorgen wij op korte termijn een voorstel van de door u gewenste brandverzekeringen. Mochten wij vragen hebben of vooraf aanvullende informatie nodig hebben dan nemen wij uiteraard contact met u op.

Aanvragen zakelijke brandverzekeringen

Als u akkoord kunt gaan met ons voorstel kunt u de offerte online en/of telefonisch met ons afwikkelen en omzetten naar een aanvraag. De offertes die wij uitbrengen en de aanvraag gelden onder acceptatie, inspectie en (wets-)wijzigingen en met voorlopige dekking. Het kan voorkomen dat een inspectie leidt tot aanpassing van de premie(s) en/of condities dan wel afwijzing van het aangeboden risico.

Meer weten over de zakelijke brandverzekeringen?

Heeft u vragen, wenst u meer informatie of wilt u een vrijblijvende offerte van de zakelijke brandverzekeringen? Neem dan contact op met Honig en Honig en bel 072-5642669 of mail uw vraag naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij zijn u graag van dienst met onafhankelijk advies, deskundige bemiddeling, professioneel polisbeheer en schadeservices. Wilt u weten welke risico's uw bedrijf loopt? Dan kunnen wij u helpen met een Risicoscan.