Sociale zekerheid

Sociale zekerheid - De sociale zekerheid omvat een stelsel van verzekeringen dat ervoor zorgt dat mensen die tijdelijk of permanent geen loon ontvangen toch een minimuminkomen krijgen. Daarnaast bestaan er sociale voorzieningen. Er zijn twee soorten sociale verzekeringen in Nederland: volksverzekeringen en werknemersverzekeringen.

Volksverzekeringen en aanvullende verzekeringen en voorzieningen

 

Aanvullende verzekering(en)

Volksverzekeringen

Ondernemer

Werkgever/Werknemer

Particulier

Pensioen bij een:

 • Wet langdurige zorg (Wlz) - De Wet langdurige zorg wet is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben.
 • Beleggen
 • Sparen
 • Beleggen
 • Sparen
 • Beleggen
 • Sparen

Volksverzekeringen gelden voor alle inwoners van Nederland. De volksverzekeringen worden gefinancierd door inkomensafhankelijke premies en belastingen. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) voert de volksverzekeringen uit. Meer informatie over deze verzekeringen is ook te vinden op de site van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Werknemersverzekering en aanvullende verzekeringen en voorzieningen

 

Aanvullende verzekering(en)

Werknemersverzekeringen

Ondernemer

Werkgever/Werknemer

Particulier

 • WULBZ - Wet uitbreiding loondoorbetalingsplicht bij ziekte. De WULBZ/WVLZ verplicht de werkgever om bij ziekte van een werknemer gedurende de eerste 2 jaar (104 weken) 70% van het loon te betalen. In arbeidsvoorwaarden of cao zijn vaak aanvullende afspraken gemaakt.
 • Ziektewet (ZW) – De Ziektewet (ZW) geldt voor mensen die op het moment van ziekte geen werkgever hebben (b.v. na afloop contract, uitzendkrachten, bij faillissement).
 • Geen aanvullende verzekering(en)
 • Geen aanvullende verzekering(en)
   

Werknemersverzekeringen gelden voor alle werknemers in loondienst die in Nederland werken en deelname is verplicht. De werkgever en werknemer betalen hiervoor premie. Het deel van de werknemer wordt door de werkgever ingehouden op het loon. Het UWV voert de werknemersverzekeringen uit.

Wanneer een werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt, eindigen de verplichte werknemersverzekeringen. Bij een eventuele voortzetting van het dienstverband hoeven er geen sociale verzekeringspremies meer te worden betaald. De werkgever kan een premiekorting krijgen als het bedrijf een gedeeltelijk arbeidsgeschikte in loondienst neemt.

Sociale voorzieningen voor extra zekerheid

Naast de sociale verzekeringen zijn er in Nederland ook sociale voorzieningen. Hiervoor worden geen premies betaald. Ze worden geregeld vanuit de volgende wetten:

 • Participatiewet – De Participatiewet vervangt de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong)
 • Wajong – Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor Jonggehandicapten
 • IOAW – Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werknemers
 • IOAZ – Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen
 • TW – Toeslagenwet